EN

subsidiary {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "subsidiary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey are free to give persons with a subsidiary protection status equal treatment.
Ze zijn vrij om de personen met een subsidiaire status gelijk te behandelen.
EnglishTim Worth says the economy is a wholly-owned subsidiary of the environment.
Tim Worth zegt dat de economie een volledige dochteronderneming is van het milieu.
EnglishWe cannot continue to allow town and country planning to be completely subsidiary.
Wij kunnen niet meer toestaan dat de ruimtelijke ordening, in absolute zin, subsidiair is.
EnglishWe sometimes regulate things which could, by and large, remain subsidiary.
Soms stellen we regels op voor dingen die net zo goed subsidiair geregeld kunnen worden.
EnglishWhy exclude people who enjoy temporary protection or subsidiary protection status?
Waarom komen personen die tijdelijke of subsidiaire bescherming genieten niet in aanmerking?
EnglishThese were owned by SCI-Erasme, a Dutch pension fund, or its subsidiary.
Deze waren eigendom van het Nederlandse pensioenfonds SCI-Erasme of zijn dochteronderneming.
EnglishFinally, why did we include subsidiary protection in this proposal?
Tot slot, waarom hebben wij hier de subsidiaire bescherming opgenomen?
EnglishThe Commission can ultimately only play a subsidiary role in relation to animal welfare.
De Commissie kan uiteindelijk slechts een ondergeschikte rol spelen als het gaat om dierenwelzijn.
EnglishThey will limit the measures to groups with a parent/ subsidiary relationship only.
Zij hebben ten doel de maatregelen uitsluitend te laten gelden voor groepen met een moeder/dochterrelatie.
EnglishThat is why the subsidiary principle of mutual recognition applies.
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel geldt derhalve het beginsel van wederzijdse erkenning.
EnglishThis is about subsidiary solutions that harmonise flexibility and social security.
Het gaat om ondersteunende oplossingen waardoor een evenwicht ontstaat tussen flexibiliteit en sociale zekerheid.
EnglishThese are referred to as subsidiary requirements in the EWC Directive.
In de richtlijn inzake de Europese ondernemingsraad worden deze normen subsidiaire voorschriften genoemd.
EnglishWe want Europe to be strong on the world stage and, internally, to be structured on subsidiary lines.
We willen voor de buitenwereld een sterk Europa en intern een subsidiair georganiseerd Europa.
EnglishYou want to grant subsidiary protection, for five years and with a residence permit, immediately.
U wilt onmiddellijk voor een periode van vijf jaar een verblijfstitel verbinden aan subsidiaire bescherming.
EnglishSecondly, the communication represents a huge leap forward, without subsidiary aims or description of methods.
Ten tweede maakt de mededeling een reuzesprong, maar zonder tussendoelen noch methodebeschrijving.
EnglishYou propose a common approach to dealing with subsidiary protection and the protection accorded to refugees.
U stelt voor de bescherming van vluchtelingen en de subsidiaire bescherming gezamenlijk te behandelen.
EnglishThe Commission proposes an asylum system that includes a refugee status and a subsidiary protection status.
De Europese Commissie stelt een asielsysteem voor met een vluchtelingenstatus en een subsidiaire status.
EnglishBut a worker in a subsidiary there must have the same rights to trade union membership there as his colleague here.
Maar een arbeider in de vestiging ginds moet dezelfde vakbondsvrijheid hebben als zijn collega hier.
EnglishWe started talking with a local telecom provider called Voilà, which is a subsidiary of Trilogy International.
We overlegden met de lokale telecomprovider 'Voilà'. ~~~ een dochteronderneming van Trilogy International.
EnglishArticle 280 enables the Union to intervene to take subsidiary action under the first pillar.
Artikel 280 biedt de Unie de mogelijkheid op te treden en subsidiaire actie te ondernemen in het kader van de eerste pijler.

Synoniemen (Engels) voor "subsidiary":

subsidiary