EN

to submit [submitted|submitted] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Naturally we shall then submit their proposal to appropriate and careful examination.
Wij zullen haar verzoek dan vanzelfsprekend op passende wijze aan een zorgvuldig onderzoek onderwerpen.
And I don't intend to submit to that kind of law.
Ik ga me niet aan zo'n wet onderwerpen.
Let us take a solemn oath in His name...... that, come what may...... we will not submit to this law.
Laat ons bij Zijn naam zweren... dat wat er ook moge komen... we ons niet aan deze wet zullen onderwerpen.
You might be able to submit this to the Bureau for their consideration.
Misschien dat u dat nog eens aan het Bureau ter overweging zou kunnen voorleggen.
I feel that this proposal is very reasonable, and will submit it to the Quaestors.
Dit lijkt mij een heel redelijk voorstel en ik zal het dan ook aan de quaestoren voorleggen.
Please submit to us a specific plan of action and a schedule.
Zou u ons een concreet pakket aan maatregelen alsmede een tijdschema willen voorleggen?
2. "to"
to submit

Voorbeeldzinnen voor "to submit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is not enough, however, to submit a good proposal such as that of 1 October.
Het volstaat echter niet een goed voorstel zoals dat van 1 oktober in te dienen.
EnglishOn this basis it will then be able to submit a proposal for a migration strategy.
Op basis daarvan kan zij dan een voorstel voor een migratiestrategie presenteren.
English The Commission shall submit a proposal to the European Parliament and the Council.
    De Commissie dient een voorstel in bij het Europees Parlement en bij de Raad.
EnglishI am sometimes asked if this was really the right time to submit this proposal.
Er wordt mij soms gevraagd of dit wel het juiste moment is om dit voorstel te doen.
EnglishIn short, we are supposed to submit our whole body and soul to the administration.
Kortom wij dienen onze hele ziel en zaligheid voor te leggen aan de administratie.
EnglishEach Member State and each partner has to submit its own specific programme.
Iedere lidstaat en iedere partner moet zijn eigen specifieke programma indienen.
EnglishIt took fifteen months for the Commission to submit the matter to Parliament.
De Commissie legt dit probleem pas na vijftien maanden aan het Parlement voor.
EnglishThe countries need to submit an application to the Commission by as soon as 31 May.
Al op 31 mei moeten de landen een aanvraag indienen bij de Europese Commissie.
EnglishWe plan to submit the first accession partnership in the autumn of this year.
Wij zijn van plan het eerste toetredingspartnerschap komende herfst te presenteren.
EnglishThe Commission is going to submit a fresh proposal, and our vote was quite clear.
De Commissie zal een nieuw voorstel doen, wij hebben duidelijk onze stem uitgebracht.
EnglishI hope that the Commission will rapidly submit the proposals that we are calling for.
Ik hoop dat de Commissie spoedig de voorstellen zal doen waar wij om verzoeken.
EnglishThe Commission intends to submit a proposal for a convention on admission.
De Commissie is voornemens een ontwerpovereenkomst over toelating voor te leggen.
EnglishWe shall submit a proposal along these lines before the end of this year.
Voor het einde van het jaar zullen wij in dit verband een voorstel presenteren.
EnglishHowever, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
EnglishWe will first submit our proposals in the framework of a legislative procedure.
Wij zullen onze voorstellen in eerste instantie via een wetgevingsprocedure presenteren.
EnglishIf there are no more comments, I shall submit the Minutes for your approval.
Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, leg ik de notulen aan uw goedkeuring voor.
EnglishLet the convention determine its own working method and submit its own proposals.
Laat de conventie maar haar eigen werkmethode bepalen en haar eigen voorstellen indienen.
EnglishMost member governments did not submit their framework plans until the year 2000 itself.
De meeste lidstaatregeringen dienden hun kaderprogramma's pas in het jaar 2000 in.
EnglishWe would call on the Commission to submit proposals to this effect as soon as possible.
Wij roepen de Commissie op om zo snel mogelijk voorstellen te doen in die richting.
EnglishYou might be able to submit this to the Bureau for their consideration.
Misschien dat u dat nog eens aan het Bureau ter overweging zou kunnen voorleggen.