"subject area" in het Nederlands

EN

"subject area" - vertaling Nederlands

EN

subject area {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "subject area" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs I understand it, 30 and 31 are redundant too, as they deal with exactly the same subject area.
Volgens mij zijn echter ook 30 en 31 overbodig, omdat ze over precies hetzelfde gaan.
EnglishThis is a subject area on which I believe there is broad consensus.
We hebben het hier over een onderwerp waarover volgens mij algemene overeenstemming bestaat.
EnglishMr President, my declaration relates to the second subject area, namely traffic in human beings.
-- Mijnheer de Voorzitter, het gaat hier om het tweede onderwerp, namelijk om mensenhandel.
EnglishWe were all unanimous on the subject of developing this area, and adhering to a tight schedule.
Wij waren het allemaal zeer met elkaar eens dat deze sector zo snel mogelijk moet worden ontwikkeld.
EnglishThat consultation should include the actual instrument which is most appropriate for that specific subject area.
Bij die raadpleging moet in ieder geval het instrument betrokken zijn dat bij uitstek past bij dat specifieke onderwerp.
EnglishThis a very new subject area, and research into possible problems and their prevention must continue.
Er is sprake van een geheel nieuw terrein en het onderzoek naar mogelijk schadelijke effecten en de voorkoming ervan moet worden voortgezet.
EnglishAchieving a result like this in such a problematic subject area is something to which one must draw attention.
Dat is het vermelden waard omdat het niet eenvoudig is om bij een dergelijke, ingewikkelde materie zo'n goed resultaat tot stand te brengen.
EnglishDo you believe that oil prices in this area are subject to speculation, or that this is attributable to the currency?
Gelooft u dat de olieprijzen op dit vlak voorwerp zijn van speculatie of dat een en ander in verband moet worden gebracht met de munt?
EnglishTo some extent, it marks the official acknowledgement and establishment of a European maritime area subject to shared regulations.
Hiermee is in zekere zin voor het eerst sprake van een Europese ruimte voor de scheepvaart, waarbinnen gemeenschappelijke regels gelden.
EnglishAt the outset, digital television was seen as something apart from high-definition television, another subject area that I knew well.
Digitale televisie is in het begin beschouwd als iets anders dan de hoge-definitietelevisie, een ander dossier dat ik goed heb gekend.
EnglishSubject: Free-trade area
EnglishAre you prepared to subject the area of justice and internal cooperation to constitutional checks, that is judicial and parliamentary checks?
Bent u bereid de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken aan een rechtsstatelijke en dus gerechtelijke en parlementaire controle te onderwerpen?
EnglishHowever, decisions in this area are subject to the unanimity procedure, which makes it difficult for important decisions on cultural issues to be taken.
De besluiten hierover dienen echter met eenparigheid van stemmen te worden genomen, waardoor de besluitvorming op het gebied van de cultuur wordt belemmerd.
EnglishIn its proposals, however, the European Parliament is, as usual, going too far in its ambition to develop policy areas at EU level within every possible subject area.
Zoals gewoonlijk gaat het Europees Parlement echter te ver in zijn voorstellen, in zijn streven op elk denkbaar terrein EU-beleid te ontwikkelen.
EnglishOn the subject of the Kaliningrad area, we wish to see a solution whereby Russian citizens are able to travel between different parts of their country without needing a visa.
Wat betreft Kaliningrad zoeken wij naar een oplossing waarbij Russische burgers zonder visumplicht tussen de verschillende delen van hun land kunnen reizen.
EnglishOn the eve of the United Nations Summit in New York, where the Millennium Goals will be at the centre of debate, this report forms part of a highly topical subject area.
Aan de vooravond van de VN-top in New York waar de millenniumdoelstellingen centraal zullen staan, gaat dit verslag in op een thema met bijzonder veel actualiteitswaarde.

Synoniemen (Engels) voor "subject area":

subject area

Vergelijkbare vertalingen voor "subject area" in Nederlands

area zelfstandig naamwoord
subject zelfstandig naamwoord
subject matter zelfstandig naamwoord
dune area zelfstandig naamwoord
subject to bijwoord
working area zelfstandig naamwoord
work area zelfstandig naamwoord