EN

stuff {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But you are made of stuff, and you are using stuff, and you enslave stuff.
Maar ook jij bent gemaakt van spul, je gebruikt spul en je maakt spul tot slaaf.
It's the same stuff as this and the same stuff as this.
Hetzelfde spul als dit en hetzelfde spul als dit.
So, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
Dus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
Industrial fishing uses big stuff, big machinery.
De Industrieele visserij maakt gebruik van groot materiaal, grote machines.
In the second World War, we needed to produce a lot of stuff.
In de Tweede Wereldoorlog moesten we veel materiaal produceren.
And then we realized our probe was made out of the same stuff -- it could have melted.
Toen beseften we dat de thermometer van hetzelfde materiaal was -- hij had kunnen smelten.
The basic premise is that the oil industry has to be able to rid the process of this yellow stuff so that it does not pass into the atmosphere.
Het idee dat er ten grondslag aan ligt, is dat de olie-industrie deze gele stof uit het proces moet kunnen halen, zodat die niet in de lucht komt.
NL

stuff {de}

volume_up
1. straattaal
stuff
volume_up
dope {znw.} [spreek.]
stuff

Voorbeeldzinnen voor "stuff" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
We zien dat mensen dezelfde ruimtes kunnen delen, leegstaande ruimtes benutten.
EnglishSo, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
Dus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
EnglishI'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Ik heb het niet over zweverige toestanden, over cultuur of psychologie, of gedrag.
EnglishWhat I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
Ik wil het hebben over dingen die we tóch kunnen doen, terwijl er niets gebeurt.
Englishand so you have to have heavy stuff ~~~ to push out the liquid and make it hard.
dus moest je zware dingen hebben om de vloeistof eruit te persen tot het hard werd.
EnglishRemember at 10 years old -- so 34 years ago I saw opportunity in this stuff.
Nogmaals, ik was 10 jaar oud -- dus 34 jaar geleden zag ik een kans in dat spul.
EnglishAnd what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
Wat hier echt belangrijk aan is, is dat we terwijl we snijden, ook moeten groeien.
EnglishIt's not different, it's the same stuff: calcium carbonate, calcium carbonate.
Het verschilt niet. ~~~ Het is hetzelfde spul, calciumcarbonaat, calciumcarbonaat.
EnglishAnd then notice that all the information written on there is stuff you'll need.
Zij moeten ze formuleren. ~~~ En merk op dat alle informatie hier nodig is.
EnglishIt's got a little, tiny dome, and it's got a bunch of gnarly stuff on its nose.
Het heeft een erg kleine bult en nog een bos knoestige dingen op zijn neus.
EnglishBut you are made of stuff, and you are using stuff, and you enslave stuff.
Maar ook jij bent gemaakt van spul, je gebruikt spul en je maakt spul tot slaaf.
EnglishSo also, put reliable stuff last, the stuff that's going to run every time.
Zet ook de betrouwbare dingen laatst in de rij, de dingen die elke keer goed gaan.
EnglishWhen I did "Mission: Impossible III," we had amazing visual effects stuff.
Toen ik "Mission Impossible III" deed, hadden we verbluffende visuele effecten.
EnglishIt is very expensive to process this stuff, both in economic terms and in energy terms.
Dit spul behandelen is duur, zowel in economische termen als in energie-termen.
EnglishAll that green stuff actually naturally absorbs storm water, also helps cool our cities.
Al dat groen absorbeert van nature stormwater, en koelt daarbij ook onze steden.
EnglishIt must be stated where the stuff has to go and how it is to be destroyed.
We moeten ook zeggen waar het spul naar toe moet en hoe het moet worden vernietigd.
EnglishBut the thing about Charles and Ray is that they were always modeling stuff.
Maar typisch voor Charles en Ray was dat zij altijd bezig waren met dingen vormgeven.
EnglishSA: So far it's chaos, but a lot of people are doing stuff, so that's good.
SA: Tot hiertoe is het chaos, maar vele mensen zijn bezig, dus dat zit goed.
EnglishYou have regulation; information is transcribed; catalysts are made; stuff is happening.
Informatie wordt gekopieerd. ~~~ Katalysatoren worden gemaakt, dingen gebeuren.
EnglishThey weren't farmers, they were just getting rich for stuff coming out of the ground.
Ze waren geen boeren, ze werden alleen rijk door spul dat uit de grond kwam.