EN

study {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There exists a study promoted by this very Parliament, which is precisely a study on transnational crime.
Het Parlement heeft een studie laten uitvoeren naar transnationale criminaliteit.
Results of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
De Commissie zal begin 2004 van de uitkomsten van de studie op de hoogte worden gesteld.
The result of this study reveals that there are notable imbalances.
Uit die studie blijkt dat er een grote onevenwichtigheid bestaat.
In short, this is a textbook example as Mrs Maes has said, worthy of further study by young students.
Kortom, dit is een schoolvoorbeeld, zoals mevrouw Maes zei, dat bestudering verdient door jonge studenten.
Over the last few months, the study of the Commission's excellent proposals has made considerable progress.
De afgelopen maanden hebben we veel vooruitgang geboekt bij de bestudering van de uitstekende voorstellen van de Commissie.
However, a study of the text has also demonstrated the many shortcomings in the Community’ s legal arsenal.
De bestudering van de tekst heeft echter ook duidelijk gemaakt dat het communautaire juridische arsenaal op vele plaatsen ernstig tekort schiet.
You needed to lock yourself in the study for that?
Daarvoor moest je jezelf opsluiten in de studeerkamer?

Voorbeeldzinnen voor "study" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishThe Commission has begun work on a feasibility study for Serbia and Montenegro.
De Commissie is begonnen met een haalbaarheidsstudie voor Servië en Montenegro.
EnglishWe would also like the same type of study to be carried out on a European scale.
Daarnaast verzoeken wij dat een zelfde studie wordt uitgevoerd op Europese schaal.
EnglishWhat if biologists could only study animals that made people go, "Aww." ~~~ Right?
Wat als biologen alleen dieren konden bestuderen die een "Ooh"-reactie uitlokken?
EnglishIt concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study.
Het is immers gericht op studenten en scholieren die in de Unie komen studeren.
EnglishThis is not the best way in which to study and address these two serious problems.
Dat is niet de beste manier om iets te doen aan deze twee zeer ernstige problemen.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
Ik kom hier in detail bij u op terug wanneer ik de zaak heb kunnen bestuderen.
EnglishNow they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
Nu zijn ze niet getrouwd en willen ze verder studeren, om een carrière te hebben.
EnglishStudents from all over the world will then be invited to come and study in Europe.
Studenten uit de hele wereld worden dan uitgenodigd om in Europa te komen studeren.
EnglishA feasibility study on this is currently being finalised by the European Commission.
De Europese Commissie legt momenteel de laatste hand aan een haalbaarheidsstudie.
EnglishIt was very -- actually, it was a very good study, and got me a job in an ad agency.
Het was een goede leerschool, en het bezorgde me een baan op een reclamebureau.
EnglishThe Commission does not consider it appropriate to undertake a study of this matter.
De Commissie acht het niet wenselijk een onderzoek op dit gebied uit te voeren.
EnglishWe have commissioned a study to identify business opportunities in this area.
Wij hebben opdracht gegeven voor een studie naar de economische mogelijkheden.
EnglishThere has also been a price study carried out by the Swedish and the UK governments.
Er is ook een prijsonderzoek uitgevoerd door de Zweedse en de Britse regering.
EnglishNow the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
Nu kan hetzelfde materiaal vanuit de eigen werkkamer op de computer worden bekeken.
EnglishParliament’ s services will study it and we shall take any necessary action.
De diensten van het Parlement zullen deze bestuderen en zo nodig actie ondernemen.
EnglishThe Commission could, and indeed should, help fund a study into this very area.
De Commissie kan dit onderzoek mede financieren en zou dat ook moeten doen.
EnglishSimilar figures also came out of a study comparing Switzerland and Austria.
Soortgelijke cijfers levert een vergelijking tussen Zwitserland en Oostenrijk op.
EnglishThat is a study carried out by a foundation funded by the European Union.
Dat onderzoek is verricht door een stichting die door de EU wordt gesubsidieerd.
EnglishThings are moving far too slowly as regards the study of the various carcinogens.
Het onderzoek van de verschillende carcinogene stoffen duurt veel te lang.