EN

strength {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We have to regain our capacity for strength through unity, or for strength in the Union.
We moeten deze gemeenschappelijke kracht, of de kracht van de Gemeenschap, opnieuw opbouwen.
The strength of the euro itself will depend on the strength and attractiveness of the financial markets.
De kracht van de euro is afhankelijk van de kracht en de aantrekkelijkheid van de geldmarkten.
The strength of the larger countries consists in their consideration for the smaller ones.
De kracht van grote landen wordt bepaald door hun consideratie met kleine landen.
They are able to adjust strength of the conclusions to the strength of their evidence.
Ze zijn in staat de sterkte van de conclusies aan te passen aan de sterkte van hun bewijs.
Their strength: they're almost the strongest material, tensile strength material known.
Hun sterkte: het is bijna het sterkte materiaal, materiaal met de grootste treksterkte die we kennen.
So silk fibers vary in their strength and also their extensibility.
Spinragvezels variëren dus in sterkte en rekbaarheid.
We know the strength that they have acquired over these forty years of building the Community.
Wij weten welke macht die lobby's in de loop van veertig jaar Europese integratie hebben verworven.
On what strength would the European Parliament retract it partially today?
Welke macht zou het Europees Parlement er vandaag toe kunnen bewegen zijn besluit gedeeltelijk te herroepen?
Europe represents a union of great strength, yet we have been giving way on this issue for three years.
Europa: eenheid maakt macht, ook al geven we al drie jaar lang toe.
strength (ook: power)
volume_up
slagkracht {de}
If these do not follow naturally on from global policies, Europe's own policy would undermine the strength of the system as a whole.
Indien die niet in het verlengde liggen van de mondiale beleidslijnen, zou het eigen Europese beleid de slagkracht van het systeem als geheel ondermijnen.

Voorbeeldzinnen voor "strength" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFrom where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
Waar halen wij de kracht vandaan om deze stap tot de Europese noemer te zetten?
EnglishNow we're not using our strength because we are the biggest sissies in the jungle.
We gebruiken niet onze kracht, want we zijn de grootste slapjanussen van de jungle.
EnglishThe Kosovars ' weakness, their political fragmentation, is Milosevic's strength.
De zwakheid van de politiek verdeelde Kosovaren is de kracht van Milosevic.
EnglishIt determines the cultural diversity of Europe, and that is Europe's strength.
Het bepaalt de culturele verscheidenheid van Europa en dat is de kracht van Europa.
EnglishTherein lies our strength because, on the contrary, Europe thrives on its diversity.
Dat is ook onze sterke kant, want Europa leeft juist van deze verscheidenheid.
EnglishThe EMEA has suffered huge losses as a result of the strength of the British pound.
Het EMEA heeft als gevolg van het sterke Britse pond zware verliezen geleden.
EnglishTo rely on the strength of symbols, on either side, is to hold on to a myth.
Over en weer vasthouden aan symbolen is synoniem voor het instandhouden van mythen.
EnglishI hope that you will gather your strength sufficiently to be back here at 9 on the dot.
Ik zou u allen willen verzoeken hier om 21.00 uur precies weer aanwezig te zijn.
EnglishAgenda 2000 is a challenge, but it also demonstrates Europe's internal strength.
Een uitdaging, maar ook een illustratie van de interne kracht van Europa.
EnglishIt can only draw its strength, if necessary, from the support of the nations.
Het kan indien nodig alleen doelmatig zijn wanneer de landen het goedkeuren.
EnglishEurope has to negotiate from a position of strength in this global regime.
Europa moet binnen dit mondiale kader vanuit een sterke positie onderhandelen.
EnglishI think what we have here is an absurd test of strength with the European Parliament.
Ik denk dat hier sprake is van een absurde krachtmeting met het Europees Parlement.
EnglishWe shall be doing Europe no favours if we allow a one-sided show of strength by Russia.
Als uitsluitend Rusland zijn kracht toont, dan doen wij Europa daarmee geen goed.
EnglishMoreover, it must draw fresh strength, fresh nourishment, from its tasks.
Veel is gedaan, veel wordt gedaan, maar veel moet mijns inziens nog gedaan worden.
EnglishNevertheless, European defence cooperation within the WEU has lacked strength.
Toch ontbreekt het de Europese samenwerking op defensiegebied binnen de WEU aan kracht.
EnglishYou think that your strength comes from these strong-arm tactics with Parliament.
U denkt dat uw kracht voortkomt uit deze krachtmeting met het Parlement.
EnglishMr President, the Romans said concordia parvæ res crescunt, union is strength.
Voorzitter, de Romeinen zeiden al, concordia parvae res crescunt, eendracht maakt macht.
EnglishWhat will become of these agricultural workers when their strength is no longer required?
Wat gebeurt er met de tabakstelers wanneer we hun armen niet meer nodig hebben?
EnglishI mean, this is literally human beings with super-human strength and abilities.
Dit zijn letterlijk mensen met bovenmenselijke kracht en mogelijkheden.
EnglishI believe this is what we should be promoting, with strength and leadership.
Ik ben van mening dat we dit project moeten bevorderen, met daadkracht en leiderschap.