"straightforward" in het Nederlands

EN

"straightforward" - vertaling Nederlands

EN

straightforward {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
straightforward (ook: no-frills, plain, simple)
So that clear, unequivocal and straightforward applications can be submitted.
Dan kunnen ook de aanvragen duidelijk, begrijpelijk en eenvoudig zijn.
Different voting values are a clear and straightforward system.
Het systeem van verschillende stemwaarden is een duidelijk en eenvoudig systeem.
Transposing this directive into law will not be straightforward.
De uitvoering van deze richtlijn zal niet eenvoudig zijn.
straightforward (ook: dull, simple, stupid)
Commissioner, my question is fairly straightforward and I hope the answer will be too.
Mijnheer de commissaris, de vraag is tamelijk simpel en ik hoop dat het antwoord ook simpel is.
Simple, straightforward, commonsensical -- also, largely untested.
Simpel, recht door zee, gezond verstand, en nauwelijks getest.
And the answer is really straightforward: They are lost forever.
En het antwoord is echt simpel. ~~~ Ze zijn voor altijd verloren.
straightforward (ook: simple, singular)
The VVD continues to demand an unambiguous, viable and straightforward European legislative framework with simplified procedures for the biotechnology sector.
De VVD blijft zich inzetten voor een ondubbelzinnig, werkbaar en enkelvoudig Europees wetgevingskader met vereenvoudigde procedures voor de biotechnologiesector.
straightforward (ook: morose, peevish, simple, sullen)
straightforward (ook: morose, peevish, simple, sullen)

Voorbeeldzinnen voor "straightforward" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhy is it that our services cannot give us simple and straightforward information?
Waarom kunnen de diensten ons geen simpele en duidelijke informatie verstrekken?
EnglishAlthough the issue is a straightforward one in principle, in practice it is not.
Hoewel dit in theorie een duidelijke zaak is, is dit niet zo in de praktijk.
EnglishAnd for that straightforward reason, we should vote here today to waive his immunity.
Om deze eenvoudige reden dienen wij te besluiten zijn immuniteit op te heffen.
EnglishStraightforward advice and the distribution of condoms would be a better solution.
Eerlijke voorlichting en distributie van condooms zijn een beter antwoord.
EnglishThe draft regulation itself was fairly straightforward and has been amended.
De ontwerpverordening zelf was vrij duidelijk en wij hebben amendementen voorgesteld.
EnglishMr President, I do not need five minutes for such straightforward questions.
Mijnheer de Voorzitter, voor zulke eenvoudige vragen heb ik maar heel weinig tijd nodig.
EnglishSo that clear, unequivocal and straightforward applications can be submitted.
Dan kunnen ook de aanvragen duidelijk, begrijpelijk en eenvoudig zijn.
EnglishThus pollution is in this case also a straightforward economic mistake.
Verontreiniging is in dit geval daarom ook een directe economische blunder.
EnglishI do not think it will be simply a matter of straightforward implementation of the proposals.
Het is volgens mij niet gewoonweg een kwestie van uitvoeren van de voorstellen.
EnglishIt is my intention to put this idea into practice in a straightforward manner.
Het is mijn bedoeling dit idee op concrete en eenvoudige wijze naar de praktijk te vertalen.
EnglishI would like a straightforward answer about the use of this Parliament's facilities.
Ik wil graag een duidelijk antwoord over het gebruik van de faciliteiten van dit Parlement.
EnglishThe draft recommendation for a regulation is quite straightforward in a number of respects.
De ontwerpaanbeveling voor een verordening is voor het grootste deel zeer duidelijk.
EnglishThis is straightforward language, which indicates, in fact, the failure of this programme.
Dat is klare taal en daarmee wordt in feite het failliet van dit programma aangegeven.
EnglishBuying an airline ticket should be simple; it should be straightforward.
Het kopen van een vliegticket zou simpel en ongecompliceerd moeten zijn.
EnglishDifferent voting values are a clear and straightforward system.
Het systeem van verschillende stemwaarden is een duidelijk en eenvoudig systeem.
EnglishI share your opinion, of course it will not be straightforward.
Ik ben het eens met uw analyse: het zal natuurlijk niet om een nuloperatie gaan.
EnglishWe have four very straightforward arguments which we feel justify our choice.
We rechtvaardigen onze keuze met vier heel eenvoudige argumenten.
EnglishThe draft regulation itself was fairly straightforward and was amended at first reading.
De ontwerpverordening was redelijk rechttoe rechtaan en is in de eerste lezing geamendeerd.
EnglishCommon sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
Iedereen weet echter dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt.
EnglishEven a comparison between the Eurozone and the zone beyond it is not straightforward.
Het is ook niet gemakkelijk de eurozone te vergelijken met de landen die daar niet toe behoren.

Synoniemen (Engels) voor "straightforward":

straightforward