"stormy" in het Nederlands

EN

"stormy" - vertaling Nederlands

EN

stormy {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "stormy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, the international political climate is stormy, to say the least.
Mijnheer de Voorzitter, de politieke barometer in de wereld staat op storm.
EnglishThe signs are already there that the waters are, if not yet stormy, turbulent.
Er zijn reeds tekenen die wijzen op roerige, zo al niet zeer zware, tijden.
EnglishMr President, chocolate was the topic of a stormy debate at first reading.
Voorzitter, de chocolade was in eerste lezing het voorwerp van een harde discussie.
EnglishThe European textiles and clothing sector has been tossed on many threatening and stormy seas.
De Europese textiel- en kledingsector heeft een heel moeilijke periode doorgemaakt.
EnglishIt has not always, in its stormy passage up until now, had that benefit.
En in het stormachtige bestaan dat zij tot dusver heeft geleid, is dat niet altijd het geval geweest.
EnglishBut he said this: "The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present.
Maar dit is wat hij zei: De dogma's van het stille verleden zijn ontoereikend voor het stormachtige heden.
EnglishRemain a beacon of peace and quiet in the stormy sea that our world, alas, has all too often become.
Blijf een baken van vrede en rust in de woelige zee die onze wereld helaas maar al te vaak is.
EnglishIn short, the aviation industry is heading for stormy weather.
Kortom, de luchtvaartsector heeft roerige tijden voor de boeg.
EnglishTransatlantic relations are now in stormy waters.
De transatlantische betrekkingen zijn nu in onstuimig vaarwater.
EnglishThere have sometimes been stormy moments for governments and domestic policy, but we have stood firm.
Soms heerste er veel onrust in de nationale regeringen en de binnenlandse politiek, maar wij hebben voet bij stuk gehouden.
EnglishGiven the stormy waters we have traversed since then I understand the desire of some to review our course.
Gelet op de woelige wateren die we sindsdien hebben bevaren, begrijp ik de wens van enkelen om onze koers nog eens kritisch te bekijken.
EnglishIt is a proposal that has gone down a long and, I fear, stormy road in order to overcome some of the existing problems.
Dit voorstel heeft een lange en, naar ik vrees, stormachtige weg moeten afleggen om de bestaande moeilijkheden te overwinnen.
EnglishIn particular, the stormy developments taking place in information technology and biotechnology are going to radically alter our lives.
Vooral de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van informatie- en biotechnologie zullen ons leven ingrijpend veranderen.
EnglishHe was a sailor and, last night, I dreamed that he and his son, Mr Turchi, the rapporteur, were sailing a yacht across a stormy sea.
Hij was schipper en vannacht droomde ik dat hij samen met zijn zoon, rapporteur Turchi, een zeiljacht bestuurde in een storm op zee.
EnglishThis has clearly succeeded in causing some occasionally stormy debates and has particularly revived legitimate concerns among consumers.
Over dit vraagstuk zijn uiteraard geanimeerde debatten gevoerd en de consumenten hebben hun legitieme zorgen over deze kwestie geuit.
EnglishShips save on port fees by continuing to sail through stormy weather and by risking fatal accidents at other times too.
Er wordt havengeld uitgespaard door bij storm te blijven doorvaren, en door ook op andere tijdstippen het risico te aanvaarden dat er dodelijke ongelukken plaatsvinden.
EnglishWe are now at the end of a very eventful and stormy period during which the Commission tarnished its image and lost its credibility.
Wij zijn nu aan het eind van een bewogen en rumoerige procedure aanbeland, in de loop waarvan de Commissie haar imago heeft bezoedeld en haar krediet heeft verloren.
EnglishI feel that it is of the essence to eliminate from this debate any demagogic and stormy rhetoric styling itself as the 'champion of workers ' rights '.
In dit debat is geen plaats voor demagogische en misplaatste uitspraken van personen die zich opwerpen als ' belangenbehartigers van de werknemers?.
EnglishI would also like to congratulate the rapporteur after the sometimes stormy passage of her report and the mini-ambush which she almost suffered tonight.
Ik wil de rapporteur graag gelukwensen dat ze de bijwijlen stormachtige wetgevingsprocedure van haar verslag en de mini-verrassingsaanval van vanavond heeft doorstaan.
EnglishWhat more proof do we need than these coffin ships fit only for the scrap yard, these thirty-year old single-hull tubs that take to the seas in stormy weather?
Deze vuilnisbakschepen en deze rampschuiten, die met hun enkele wand en hun dertig jaar bij slechte weersomstandigheden het ruime sop kiezen, zijn er het bewijs van.

Synoniemen (Engels) voor "stormy":

stormy