"stockpile" in het Nederlands

EN

"stockpile" - vertaling Nederlands

EN

stockpile {zelfstandig naamwoord}

volume_up
stockpile (ook: cache, stock, supply)
What will the lead time for an effective monovalent vaccine stockpile be?
Wat is de introductietijd van een doeltreffende voorraad monovalente vaccins?
We should not be demanding that the whole stockpile be put up the chimney at once.
Wij mogen niet eisen dat de hele voorraad in één keer door de schoorsteen wordt gejaagd.
The stockpile of antivirals is not enough, however.
De voorraad antivirale middelen is echter onvoldoende.

Voorbeeldzinnen voor "stockpile" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Japanese government has called on the people to stockpile purchases.
De Japanse regering heeft de bevolking ertoe opgeroepen voorraden aan te leggen.
EnglishWhat will the lead time for an effective monovalent vaccine stockpile be?
Wat is de introductietijd van een doeltreffende voorraad monovalente vaccins?
EnglishWe should not be demanding that the whole stockpile be put up the chimney at once.
Wij mogen niet eisen dat de hele voorraad in één keer door de schoorsteen wordt gejaagd.
EnglishWe cannot prepare a vaccine in advance or stockpile it.
We kunnen niet vooraf een vaccin bereiden of een voorraad vaccins aanleggen.
EnglishEverybody has come up to me and said, well I'll stockpile water or, I'll stockpile food, or what have you.
Iedereen komt me vertellen dat ze water, eten of wat dan ook gaan opslaan.
EnglishI am reminded that China also continues to stockpile enormous quantities of anti-personnel landmines.
Overigens blijft China ook doorgaan met het aanleggen van enorme voorraden antipersoonsmijnen.
EnglishI think that is based on a misunderstanding of what the stockpile is supposed to be.
Ik denk dat dit allemaal is gebaseerd op een misverstand over wat nu eigenlijk de bedoeling is van de voorraden.
EnglishDo you really have a place to stockpile 18 months worth of food?
Heb je echt plaats om voor 18 maanden voedsel op te slaan?
EnglishWe haven't even started the American stockpile.
We zijn nog niet eens begonnen met de Amerikaanse voorraad.
EnglishThe stockpile of antivirals is not enough, however.
De voorraad antivirale middelen is echter onvoldoende.
EnglishMeanwhile, it has the fifth largest stockpile of APL in the world, with an estimated 10 million weapons.
Ondertussen heeft het land, met naar schatting 10 miljoen wapens, de op vier na grootste voorraad antipersoneelmijnen ter wereld.
EnglishThis is our private stockpile for the ice age.
EnglishIt cannot be right, after 11 September, to continue to stockpile and increase the stockpile of hundreds of tonnes of plutonium.
Het valt, met 11 september in gedachten, niet goed te praten dat we maar doorgaan met het opslaan van plutonium boven op de tonnen en tonnen die er al liggen.
EnglishCommissioner, I am sorry about the position of certain Member States who are reacting to the creation of a stockpile of anti-viral drugs.
Mijnheer de commissaris, ik betreur de houding van bepaalde lidstaten, die gekant zijn tegen het creëren van een voorraad antivirale geneesmiddelen.
EnglishThe whole animal world today lives on a stockpile of bacterial oxygen that is cycled constantly through plants and algae, and their waste is our breath, and vice versa.
De hele dierenwereld van vandaag leeft op een voorraad bacteriële zuurstof die constant wordt gerecycleerd door planten en algen.
EnglishI believe that the key is to stockpile antivirotic drugs and, to the extent possible, speed up the production and distribution of vaccines.
Ik denk dat de sleutel ligt bij het aanleggen van voorraden antivirale middelen en, voorzover mogelijk, bij het versnellen van de productie en distributie van vaccins.
EnglishUnfortunately, in the debate held last September it appeared that a very small number of Member States opposed in principle the creation of this strategic stockpile.
Jammer genoeg is bij de vorige Raadsdiscussie in september gebleken dat een erg klein aantal lidstaten gekant is tegen het aanleggen van een strategische voorraad.
EnglishTwo years after the signing of the Ottawa Convention, the stockpile of mines remains, alas, an impressive one, at least as far as those that have been recorded is concerned.
Twee jaar na de ondertekening van het Verdrag van Ottawa zijn er jammer genoeg nog steeds enorme voorraden mijnen, althans wat de geïnventariseerde mijnen betreft.
EnglishWe prescribe these drugs, we stockpile them for emergencies on the understanding that they will reduce the number of complications, which means pneumonia and which means death.
We schrijven deze medicijnen voor, we leggen voorraden aan voor noodgevallen met dien verstande dat ze het aantal complicaties zoals longontsteking en dood, zullen verminderen.
EnglishTherefore, I am formally asking the Commission to take urgent action to allow our rice producers to continue with the 1998 harvest and to allow our cooperatives to stockpile our production.
Ik verzoek de Commissie hier dan ook plechtig dringend maatregelen te nemen zodat onze rijsttelers de oogst kunnen binnenhalen en onze coöperaties onze productie kunnen opslaan.

Synoniemen (Engels) voor "stockpile":

stockpile