EN

stirred up {voltooid deelwoord}

volume_up
stirred up

Voorbeeldzinnen voor "stirred up" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, opinion is being stirred up against this directive in the political arena.
In de politieke discussie wordt echter stemming gemaakt tegen deze richtlijn.
EnglishI appreciate the passions stirred up by the issue of the Balkans, specifically Yugoslavia.
Ik begrijp dat de Balkan, en in het bijzonder Joegoslavië, veel emoties oproept.
EnglishIt has stirred up contradictory reactions, reactions of disappointment and satisfaction.
Het heeft tegenstrijdige reacties losgemaakt, reacties van teleurstelling en tevredenheid.
EnglishA recent interview with a German newspaper stirred up some turmoil.
Een recent interview aan een Duitse krant heeft voor enige onrust gezorgd.
EnglishThe report has, however, also stirred up some political passions.
Het verslag heeft echter ook politieke emoties losgemaakt.
EnglishNow emotions are being stirred up again with dramatic announcements about banning animal meal as feed for all animals.
De bevolking werd opgemonterd om enkel en alleen de eigen rundvleesmarkt te beschermen.
EnglishThis has already stirred up interest within the Member States, which all wish to take part in this initiative.
De belangstelling van de lidstaten is reeds gewekt en zij willen allemaal deelnemen aan dit initiatief.
EnglishThe work of the Committee of Inquiry has stirred up the stagnant waters of those who preferred not to see and not to know.
De enquêtecommissie heeft met haar werk degenen die niets wilden zien of weten in beroering gebracht.
EnglishAmerican companies, for example Google, Microsoft and, in particular, Yahoo, have, in China, stirred up a hornets’ nest.
Amerikaanse bedrijven, bedrijven als Google, Microsoft en vooral Yahoo, zitten in een wespennest in China.
EnglishPolitical conflicts continue to smoulder, the animosity of various population groups has been stirred up towards one another.
De politieke conflicten smeulen door en de verschillende bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgehitst.
EnglishWe do not need to go into why this fear has arisen and who stirred it up, if anybody has stirred it up.
Wij hoeven er hier niet op in te gaan waar deze vrees vandaan komt en wie hem heeft aangewakkerd, als iemand dat al gedaan heeft.
EnglishWe have stirred up a hornet's nest here.
EnglishAs you well know, rather than arousing enthusiasm, your proposals have only stirred up revolt in our ports and along our coasts.
U weet dat uw voorstellen in de havens en aan de kusten niet hebben geleid tot enthousiasme, maar juist tot verzet.
EnglishIt is undoubtedly the case that Moscow originally stirred up this conflict so that it could appear later as a peacemaker and gain influence in the region.
Het is een feit dat Moskou deze conflicten eerst heeft aangewakkerd om dan als bemiddelaar op te treden en invloed te kunnen krijgen.
EnglishPeople stirred all this up into some extraordinary stew, and everyone tried to extract the best bits of it to advance the cause they defended.
Men heeft er een ongelooflijk potje van gemaakt, waarbij iedereen geprobeerd heeft voor de zaak die hij voorstond een maximaal voordeel te behalen.
EnglishMrs McKenna, your report has stirred things up a bit in Flanders and has caused the talks on a new fertiliser decree to move up a gear.
Collega, uw verslag heeft in Vlaanderen reeds heel wat stof doen opwaaien en heeft de onderhandelingen over een nieuw mestdecreet opnieuw in een stroomversnelling gebracht.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, France stirred up a wave of indignation when it classified the shipment of radioactive waste as an official secret.
-- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, Frankrijk wekte een golf van verontwaardiging toen het de transporten van radioactieve afvalstoffen tot defensiegeheim verklaarde.
EnglishWe should remember that the Soviet Union of the time stirred up the processes of decolonisation, even when it was not always clear that the populations concerned actually wanted decolonisation.
Wij moeten bedenken dat de toenmalige Sovjet-Unie de dekolonisatieprocessen aanwakkerde, zelfs wanneer het niet altijd vanzelf sprak dat de betrokken bevolkingsgroepen dat ook wensten.

Synoniemen (Engels) voor "stirred up":

stirred up

Vergelijkbare vertalingen voor "stirred up" in Nederlands

up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch
to pick up werkwoord