EN

stipulation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The Committee on Transport has sharpened this stipulation up a bit.
De vervoerscommissie heeft deze bepaling nog wat verder aangescherpt.
One of the other stipulations of this regulation is transparency.
Een andere bepaling in deze verordening is transparantie.
Amendment 19 is unacceptable, because the stipulation that holdings may receive a particular number of ear tags would be regarded as a rejection of the subsidiarity principle.
Amendement 19 is niet acceptabel omdat de bepaling dat de veehouders éénmaal per jaar een aantal oormerken kunnen verkrijgen, zou worden beschouwd als afwijzing van het subsidiariteitsprincipe.
The reason for such a stipulation is very obvious.
De reden voor deze voorwaarde is duidelijk.
The stipulation that NGOs can only apply for support if two-thirds of the Member States participate in them can hardly be complied with even today.
Wij kunnen nu al niet voldoen aan de voorwaarde dat niet-gouvernementele organisaties alleen financiële steun kunnen krijgen als twee derde van de lidstaten hierbij betrokken is.
stipulation (ook: condition, terms)
stipulation

Voorbeeldzinnen voor "stipulation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Committee on Transport has sharpened this stipulation up a bit.
De vervoerscommissie heeft deze bepaling nog wat verder aangescherpt.
EnglishThe only stipulation is that problems must not be passed on.
Er staat nu alleen omschreven dat problemen niet afgewenteld mogen worden.
EnglishFinally, I should like to comment on the stipulation of an age limit for children.
Ten slotte het bepalen van de leeftijd van kinderen.
EnglishThat stipulation continues to be breached on a daily basis, but we still pump in aid as if all was well.
Die clausule wordt elke dag weer geschonden, maar wij geven nog steeds massa's steun alsof alles in orde is.
EnglishHowever, if I have understood the conclusions of Feira correctly, this is a stipulation which the Council does want to put in place.
Als ik de conclusies van Feira goed gelezen heb dan wil de Raad die conditionering wèl.
EnglishThe reason for such a stipulation is very obvious.
EnglishBut it should not be an EU stipulation.
EnglishThis is not the case today, however, and as for the future, the Treaty of Maastricht makes no such stipulation either.
Daarvan is op dit moment echter geen sprake en het Verdrag van Maastricht bepaalt dat zulks ook in de toekomst niet het geval zal zijn.
EnglishThis stipulation is fixed and unconditional because it guarantees the protection of the dignity of every citizen in the world.
Dit is een harde, onvoorwaardelijke eis, want hij vertegenwoordigt de garantie voor de verdediging van de waardigheid van alle wereldburgers.
EnglishThis was the stipulation that maintenance and approval of warning systems should be carried out by external and independent certification bodies.
Ik wilde vastleggen dat onafhankelijke deskundigen moeten kunnen beslissen over de toelating en het onderhoud van waarschuwingssystemen.
EnglishThis region was handed over to Indonesia in 1963, with the stipulation that a referendum on the country's future was to be held by 1969 at the latest.
Dit gebied werd in 1963 aan Indonesië afgestaan met als eis dat er uiterlijk in 1969 een referendum zou worden gehouden over de toekomst van het land.
EnglishThis is to do with the original text's stipulation that the Joint Undertaking's registered office should be located somewhere where it would be exempted from taxation.
In de oorspronkelijke tekst staat dat de gemeenschappelijke onderneming daar moet worden gevestigd waar een belastingvrijstelling geldt.
EnglishFor that reason, we women in the Socialist Group in the European Parliament want this aid with reconstruction to be tied to the stipulation that women be fully involved.
Wij sociaal-democraten willen daarom dat deze hulp voor de wederopbouw wordt gekoppeld aan de eis om vrouwen hier volledig bij te betrekken.
EnglishThe stipulation that NGOs can only apply for support if two-thirds of the Member States participate in them can hardly be complied with even today.
Wij kunnen nu al niet voldoen aan de voorwaarde dat niet-gouvernementele organisaties alleen financiële steun kunnen krijgen als twee derde van de lidstaten hierbij betrokken is.
EnglishSecondly, we welcome the stipulation that Member States are to examine the qualifications already recognised in one Member State which have been obtained in a third country.
In de tweede plaats zijn wij erg blij dat lidstaten de in derde landen verkregen diploma's, voorzover deze reeds in een lidstaat zijn erkend, moeten onderzoeken.
EnglishIn my opinion, it is reasonable to add to the text the stipulation that countries must have ratified the International Labour Organization's seven conventions on the basic rights of workers.
Redelijkerwijs zou in de tekst de eis toegevoegd moeten worden dat de landen de zeven IAO-conventies inzake de fundamentele rechten van werknemers bekrachtigd moeten hebben.
EnglishAmendment 19 is unacceptable, because the stipulation that holdings may receive a particular number of ear tags would be regarded as a rejection of the subsidiarity principle.
Amendement 19 is niet acceptabel omdat de bepaling dat de veehouders éénmaal per jaar een aantal oormerken kunnen verkrijgen, zou worden beschouwd als afwijzing van het subsidiariteitsprincipe.
EnglishIn the light of our most recent experience, it strikes me as essential that we consider taking this stipulation on board in practice, even if only as an agreement between the institutions.
Het lijkt mij in het licht van de nieuwe ervaring wenselijk te overwegen om deze bepaling in de praktijk toch in aanmerking te nemen, zij het als een afspraak tussen de instellingen.
EnglishA duration stipulation of this kind will have to be supported by a bibliographic case, underpinned by scientific facts which justify the nutritional objective and the period of administration.
Zo'n tijdsduurbepaling zal moeten worden ondersteund door een bibliografisch dossier, onderbouwd met wetenschappelijke feiten die het voedingsdoel en de periode van toediening rechtvaardigen.

Synoniemen (Engels) voor "stipulation":

stipulation