EN

stereotypical {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
stereotypical

Voorbeeldzinnen voor "stereotypical" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe report presents the stereotypical image of Islam as terrorism.
Het verslag poneert het stereotiepe beeld dat islam gelijk zou staan met terrorisme.
EnglishWhat this does is preserve stereotypical images of women's and men's sexuality and sexual needs.
Daarmee worden stereotype beelden van de seksualiteit en de seksuele behoeften van vrouwen en mannen in stand gehouden.
EnglishThese merely serve to sustain generalised, stereotypical, negative images of Turkey and the Turkish peoples.
Dat versterkt alleen maar de algemene, stereotype en negatieve beeldvorming over Turkije en de Turkse bevolking.
EnglishSchools cannot, of course, be encyclopaedias, nor should they conform to stereotypical international standards, or merely churn out hackneyed clichés.
Het spreekt vanzelf dat de school niet mag verworden tot een vrijplaats voor encyclopedische kennis, op internationale leest geschoeide stereotypen en vastgeroeste denkbeelden.
EnglishI do not, on the other hand, agree with certain speakers who want to keep women in stereotypical roles, I would go so far as to say roles of another age.
Ik ben het echter niet eens met enkele bijdragen waarin gepleit werd voor handhaving van de vrouw in haar stereotiepe rol - dat is een opvatting die wat mij betreft niet meer van deze tijd is.
EnglishThis is not a story of a nameless survivor of war, and nameless refugees, whose stereotypical images we see in our newspapers and our TV with tattered clothes, dirty face, scared eyes.
Dit is niet het verhaal van een anonieme oorlogsoverlevende, en anonieme vluchtelingen, wiens stereotiepe beelden we in onze kranten zien en op onze televisie, in lompen, vuil gelaat, bange ogen.

Synoniemen (Engels) voor "stereotypical":

stereotypical
stereotype