"stem cell" in het Nederlands

EN

"stem cell" - vertaling Nederlands

NL
EN

stem cell {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. biologie
stem cell
This is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.
Dit is een stamcel die we hier in Oxford hebben ontwikkeld uit een embryonale stamcel.
Now, that is in fact the question posed by stem cell research.
Daar gaat het bij het onderzoek naar stamcellen echter wel om.
I myself believe that there are alternatives to embryonic stem cell research.
Persoonlijk ben ik van mening dat er alternatieven bestaan voor onderzoek met embryonale stamcellen.

Voorbeeldzinnen voor "stem cell" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe issue that has generated the greatest number of problems is stem cell research.
Het vraagstuk dat de meeste problemen heeft opgeleverd is het stamcelonderzoek.
EnglishThis is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.
Dit is een stamcel die we hier in Oxford hebben ontwikkeld uit een embryonale stamcel.
EnglishWe all know people whose lives could be transformed on the basis of stem cell research.
We weten allemaal dat stamcelonderzoek het leven van mensen drastisch kan veranderen.
EnglishMost of the stem cell lines listed in the NIH register come from Sweden.
De meeste stamcellijnen die in het NIH-register zijn geregistreerd komen uit Zweden.
EnglishFor this reason EU funding must in future be targeted at stem cell research.
Daarom moet stamcelonderzoek ook in de toekomst met communautaire middelen worden gesteund.
EnglishStem cell therapies may one day reduce the need for donor organs.
Stamceltherapieën zullen op een dag de noodzaak voor donororganen verminderen.
EnglishMr President, this amendment has nothing to do with stem cell research.
Mijnheer de Voorzitter, dit amendement heeft niets te maken met het onderzoek naar stamcellen.
EnglishThe European Union should not be funding embryonic stem cell research.
De Europese Unie moet geen embryonaal stamcelonderzoek financieren.
EnglishI myself believe that there are alternatives to embryonic stem cell research.
Persoonlijk ben ik van mening dat er alternatieven bestaan voor onderzoek met embryonale stamcellen.
EnglishEmbryonic stem cell research also involves the destruction of embryos.
Bij embryonaal stamcelonderzoek worden ook embryo's vernietigd.
EnglishThe existing European stem cell lines appeared later in Sweden.
Formeel gesproken zijn de bestaande Europese stamcellijnen er pas later gekomen, in Zweden.
EnglishOr we can use cells alone, either your very own cells or different stem cell populations.
Of we kunnen alleen gebruik maken van cellen, ofwel je eigen cellen of andere stamcellenpopulaties.
EnglishWhen it comes to stem cell research, I am, in principle, against research that consumes embryos.
Op het gebied van stamcelonderzoek ben ik principieel tegen consumptief onderzoek naar embryo's.
EnglishSo, remember I told you about my brother's stem cell transplant.
Ik vertelde eerder over de stamceltransplantatie van mijn broer.
EnglishThey are not proven as yet, at any rate not in the field of embryonic stem cell research.
Tot dusver is daarvan, tenminste op het gebied van embryonaal stamcelonderzoek, echter nog niets bewezen.
EnglishThis would mean that there would be no need to make stem cell chains from human embryos after all.
Dat zou betekenen dat er van menselijke embryo's toch geen stamcelweefsels gemaakt hoeft worden.
EnglishEmbryo stem cell research is prohibited in many Member States.
Embryonaal stamcelonderzoek is in meerdere lidstaten verboden.
EnglishThere are currently quite a lot of difficulties regarding the issue of stem cell research.
Momenteel bestaan er behoorlijk veel moeilijkheden met betrekking tot de kwestie van het stamcelonderzoek.
EnglishNow, that is in fact the question posed by stem cell research.
Daar gaat het bij het onderzoek naar stamcellen echter wel om.
EnglishAs for stem cell research, I take a reserved and conscientious line.
Voor wat betreft het stamcellenonderzoek zal ik mij aansluiten bij een terughoudende en zorgvuldige lijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "stem cell" in Nederlands

cell zelfstandig naamwoord
stem zelfstandig naamwoord
nerve cell zelfstandig naamwoord
blood cell zelfstandig naamwoord
convection cell zelfstandig naamwoord
red blood cell zelfstandig naamwoord
white blood cell zelfstandig naamwoord
brain cell zelfstandig naamwoord
fuel cell zelfstandig naamwoord
photo cell zelfstandig naamwoord
Dutch