EN

steadfastly {bijwoord}

volume_up
steadfastly
steadfastly
I totally, steadfastly and resolutely reject this attitude.
Ik verwerp dit gedrag volledig, voortdurend en vastberaden.
We remember the commitment shown by Mr Barnier, who steadfastly opposed the six countries that want a reduced European budget.
We herinneren ons de vaste voornemens van commissaris Barnier, die zich vastberaden heeft verzet tegen de zes landen die een verlaagde Europese begroting willen.
They perform an important social function and my British Conservative colleagues and I steadfastly defend those zero rates and will continue to defend them.
Het heeft een belangrijke sociale functie en mijn Britse conservatieve collega's en ik steunen het nultarief vastberaden en zullen dit blijven doen.
steadfastly

Voorbeeldzinnen voor "steadfastly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor all that, let us look steadfastly towards this sector of the future.
Toch houden wij onze blik resoluut op deze toekomstsector gericht.
EnglishYet this paper steadfastly ignores the road sector and is thus completely unbalanced.
In het verslag wordt de wegensector echter hardnekkig genegeerd en dit maakt het zeer onevenwichtig.
EnglishI totally, steadfastly and resolutely reject this attitude.
Ik verwerp dit gedrag volledig, voortdurend en vastberaden.
EnglishWe must express our grave reservations on this count, since we remain steadfastly opposed to liberalisation.
Op dit punt maken wij een ernstig voorbehoud, want wij zijn altijd tegen liberalisering geweest.
EnglishIn the various debates on this subject, I have steadfastly opposed those who defend the tobacco industry.
Tijdens de debatten over dit onderwerp heb ik de pleitbezorgers van de tabaksindustrie fel bestreden.
EnglishTo tackle it as steadfastly and expeditiously as possible will bring incalculable benefits for all concerned.
Pakken wij dit zo solide en bekwaam mogelijk aan, dan zal dit van onschatbare waarde voor iedereen zijn.
EnglishThat is the position which the Commission, the Council and the Governments of the Member States have steadfastly defended.
Dit standpunt is door de Commissie, de Raad en de regeringen van de lid-staten voortdurend verdedigd.
EnglishThe budget gap is the responsibility of the Council of Ministers and the Council has steadfastly refused to remedy the deficiency.
De Raad is verantwoordelijk voor het begrotingstekort en heeft tot dusver koppig geweigerd er iets aan te doen.
EnglishThe Council is steadfastly saying no to this, in spite of our having a budget, large amounts of which are never used.
De Raad zegt hier automatisch nee tegen, ondanks het feit dat wij een begroting hebben waarvan grote bedragen nooit worden gebruikt!
EnglishIf we do, then we should provide ourselves, in moderation, but steadfastly, with the financial resources to do so.
Is het antwoord op deze vraag " ja ", dan moeten we in alle redelijkheid maar beslist de financiële middelen hiervoor in handen krijgen.
EnglishWe remember the commitment shown by Mr Barnier, who steadfastly opposed the six countries that want a reduced European budget.
We herinneren ons de vaste voornemens van commissaris Barnier, die zich vastberaden heeft verzet tegen de zes landen die een verlaagde Europese begroting willen.
EnglishThey perform an important social function and my British Conservative colleagues and I steadfastly defend those zero rates and will continue to defend them.
Het heeft een belangrijke sociale functie en mijn Britse conservatieve collega's en ik steunen het nultarief vastberaden en zullen dit blijven doen.
EnglishThe sovereignty of the East Timorese people must also be steadfastly protected, along with their freedom to choose their legitimate representatives.
We moeten de soevereiniteit van de het volk van Oost-Timor blijven verdedigen: we dienen het recht van dit volk om zelf zijn vertegenwoordigers te kiezen steeds te respecteren.
EnglishThat is why we call upon the representatives to the Commission to ensure that the position previously defined is maintained in Singapore - unambiguously, steadfastly and with no concessions!
Vandaar onze eis aan de vertegenwoordigers aan de Commissie: de reeds vastgestelde positie moet in Singapore onverkort worden verdedigd.
EnglishTerrorism, as we all know, is a threat to liberty and democracy, and must be fought firmly and steadfastly, with all the means available to us under the Rule of Law.
Het terrorisme vormt een bedreiging van de vrijheid en de democratie die continu met alle kracht en met alle mogelijkheden die de rechtstaat ons biedt moet worden bestreden.
EnglishSecondly, however, we shall need to be supportive of those who are pressing on steadfastly with their sometimes difficult task of meeting the criteria.
Maar daar hoort op de tweede plaats ook bij dat we diegenen die op hun niet altijd gemakkelijke weg langzaam maar zeker voortschrijden naar het voldoen aan de criteria solidair moeten steunen.
EnglishThis Parliament has always steadfastly and consistently supported the peace process in Northern Ireland, so what you have just said describes the policy this House has always followed.
Dit Parlement heeft het vredesproces in Noord-Ierland altijd consequent ondersteund, reden waarom u het politieke standpunt dat deze Vergadering steeds heeft ingenomen, ter sprake heeft gebracht.

Synoniemen (Engels) voor "steadfastly":

steadfastly
steadfastness
steadfast