EN

steadfast {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Our desire to keep the European Parliament fully informed on all these issues and on all the developments in the years to come remains steadfast.
Wij zijn vast van plan het Europees Parlement over al deze zaken en over de ontwikkelingen in de komende jaren op de hoogte te houden.
steadfast (ook: faithful, loyal)
steadfast (ook: faithful, loyal, staunch, true)
Throughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
Turkije was gedurende de hele koude oorlog een trouwe bondgenoot van het Westen.
The European Union that wants to introduce a common currency and to enlarge towards the south and the east needs to be more steadfast than before, but also more flexible.
De Europese Unie, die een gemeenschappelijke munt wil invoeren en zich zuid- en oostwaarts wil uitbreiden, moet sterker, standvastiger, maar tegelijk ook flexibeler dan voorheen zijn.
steadfast (ook: purposeful)
We need to be steadfast in the face of terrorism.
We moeten het terrorisme vastberaden tegemoet treden.
I am sure that Parliament's steadfast and almost unanimous decision helped to bring about his release.
Ik ben ervan overtuigd dat het vastberaden en bijna unaniem besluit van ons Parlement een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze vrijlating.

Voorbeeldzinnen voor "steadfast" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThroughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
Turkije was gedurende de hele koude oorlog een trouwe bondgenoot van het Westen.
EnglishIt ought even to attract steadfast unanimous support with a title like that.
Met een dergelijke titel zou het zelfs op unanieme ondersteuning moeten kunnen rekenen.
EnglishHence our unequivocal and steadfast opposition to the majority of its aims.
Wij verzetten ons dan ook resoluut tegen alle ideeën die aan dit voorstel ten grondslag liggen.
EnglishSuch a courageous, steadfast voice must speak to us and bid us get involved in Haiti.
Zo'n moedige, niet aflatende stem, mijnheer de Voorzitter, moet ons aanspreken en met de daad bij Haïti betrekken.
EnglishWe are in no doubt that terrorism must be combated with firmness and steadfast determination.
-- Wij zijn ervan overtuigd dat we bij de bestrijding van het terrorisme onverbiddelijk en hard dienen op te treden.
EnglishTo achieve this, however, the European Union must adopt a firm and steadfast attitude towards its partners.
Daarom moet de Europese Unie echter tegenover haar partners een gefundeerde en stevige houding kunnen innemen.
EnglishWe need to be steadfast in the face of terrorism.
We moeten het terrorisme vastberaden tegemoet treden.
EnglishI am convinced that our work on behalf of human rights will also have the steadfast support of the people of Europe.
Ik ben ervan overtuigd dat het opkomen voor de mensenrechten ook de vaste steun van de Europese burgers heeft.
EnglishWe, in this Parliament, remain steadfast in our support for you and all those like you in your efforts for peace and reconciliation.
Wij in dit Parlement blijven u en al diegenen steunen die zich net als u inzetten voor vrede en verzoening.
EnglishI am sure that Parliament's steadfast and almost unanimous decision helped to bring about his release.
Ik ben ervan overtuigd dat het vastberaden en bijna unaniem besluit van ons Parlement een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze vrijlating.
EnglishThe Greek workers have said the first resounding and steadfast " no " to the poverty and insecurity in store for them.
De Griekse werknemers zeggen duidelijk en onvoorwaardelijk " nee " tegen de armoede en de onzekerheid die men voor hen in petto heeft.
EnglishThere should also be popular opposition to drugs and steadfast and consistent action on the part of the police and customs authorities.
Er moet ook weerstand van de bevolking zijn tegen de verdovende middelen, en een streng en consequent optreden van de politie en de douane.
EnglishAbove all, I am pleased that Parliament was steadfast in its efforts to have the judgment of the Court of Justice recognised.
Het verheugt me vooral dat het Parlement voet bij stuk heeft gehouden in zijn streven naar het doen eerbiedigen van het arrest van het Hof van Justitie.
EnglishOur desire to keep the European Parliament fully informed on all these issues and on all the developments in the years to come remains steadfast.
Wij zijn vast van plan het Europees Parlement over al deze zaken en over de ontwikkelingen in de komende jaren op de hoogte te houden.
EnglishNevertheless, in supporting Amendment No 2 today this Parliament remains steadfast in its opposition to any extension of these excessive 3a committees.
Niettemin volhardt dit Parlement vandaag, door amendement nr. 2 te steunen, in zijn verzet tegen iedere uitbreiding van dergelijke exorbitante 3A-comités.
EnglishBy rejecting the British Government's appeal for the lifting of the ban, the Court explicitly confirmed the Commission's steadfast position.
Door de verwerping van het Britse verzoek in kort geding om opheffing van het exportverbod heeft het Hof zich duidelijk achter het onveranderlijke standpunt van de Commissie geschaard.
EnglishAs a result, we think that these agreements offer scope and that they can be improved and extended by means of steadfast negotiations with the United States.
Daarom moeten wij deze overeenkomsten aangrijpen om de situatie te verbeteren en in standvastige onderhandelingen met de Verenigde Staten iets vergelijkbaars zien te bewerkstelligen.
EnglishThe European institutions should, within the various international bodies, maintain their steadfast opposition to unilateral retaliatory trade measures.
De Europese instellingen zouden in het kader van de verschillende internationale instanties moeten herhalen dat zij sterk gekant zijn tegen de unilaterale represaillemaatregelen op handelsgebied.
EnglishThe European Union that wants to introduce a common currency and to enlarge towards the south and the east needs to be more steadfast than before, but also more flexible.
De Europese Unie, die een gemeenschappelijke munt wil invoeren en zich zuid- en oostwaarts wil uitbreiden, moet sterker, standvastiger, maar tegelijk ook flexibeler dan voorheen zijn.
EnglishWe also belong to a party that was forged in the struggle for democracy, and one of whose greatest concerns has always been the steadfast promotion of human rights.
Wij behoren tot een partij die onmiskenbaar aan de strijd voor de democratie heeft bijgedragen en de onvoorwaardelijke verdediging van de mensenrechten steeds hoog in het vaandel heeft gedragen.

Synoniemen (Engels) voor "steadfast":

steadfast
steadfastly
steadfastness