EN

stay {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
I wish you all a successful and an enjoyable stay here in Strasbourg.
Ik wens u allen een succesvol en aangenaam verblijf in Straatsburg.
We wish the Yemeni Delegation fruitful meetings and an excellent stay in Strasbourg.
Wij wensen de Jemenitische delegatie vruchtbare gesprekken en een prettig verblijf in Straatsburg toe.
Minister, I wish you a happy stay in the European Parliament.
Minister, ik wens u een aangenaam verblijf toe in het Europees Parlement.
That is precisely the point we must rely on in calling for the sentence to be commuted or, if necessary, for a stay of execution, at least.
Dit is dan ook het argument dat wij dienen aan te dragen om afschaffing of dan toch tenminste uitstel van deze straf te vragen.
However, the French representatives Jacques Chirac and Lionel Jospin called for a stay of execution so that they can get through the presidential elections without any trouble.
Maar Jacques Chirac en Lionel Jospin, beiden Fransman, hebben uitstel geëist, zodat ze met een gerust hart de Franse verkiezingen in kunnen gaan.
We could have had a different outcome if the Commission had taken advantage of the stay of execution we granted it when the budget discharge was deferred.
Wij hadden het op een andere manier kunnen bereiken, namelijk als de Commissie gebruik had gemaakt van het uitstel dat wij haar bij de opschorting van de kwijting verleend hebben.
2. scheepvaart

Voorbeeldzinnen voor "stay" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere are untold numbers of them, but the first two, Nazar and Kautsar, must stay.
Er zijn er naamloos veel, maar die eerste twee, Nazar en Kautsar moeten blijven.
English'Once you have stayed here,' he said, 'you can stay for the rest of your life.'"
'Eens je hier woont,' zei hij, kan je er voor de rest van je leven blijven.'"
EnglishWe have also to recognise the fact that some migrants will wish to stay and settle.
Ook moeten we inzien dat sommige migranten zich definitief zullen willen vestigen.
EnglishWhere did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
Waar halen mensen het idee vandaan dat je je verre van politiek moet houden?
EnglishShe will no doubt be annoyed with me if she has to stay here until one in the morning.
Zij is ongetwijfeld boos op mij als ze hier om 1.00 uur 's nachts nog moet zijn.
EnglishIt must stay there for at least five years and ensure that jobs are preserved.
Ze moet daar minstens vijf jaar blijven en ervoor zorgen dat banen behouden blijven.
EnglishSpecifically, you're bargaining for the right to stay in a horrible social spectacle.
Jij onderhandelt over het recht om in 'n vreselijk sociaal circus te blijven.
EnglishThat rabbit will make a security trade-off: "Should I stay, or should I flee?"
Dit konijn zal een veiligheidsoverweging maken: "Moet ik blijven of moet ik vluchten?"
EnglishThis baby is so tiny he doesn't have enough fat on his body to stay warm.
Deze baby is zo klein dat hij niet genoeg lichaamsvet heeft om warm te blijven.
EnglishAnd critically, what happens in central Africa doesn't stay in Central Africa.
En, doorslaggevend, wat er in Centraal Afrika gebeurt, blijft niet in Centraal Afrika.
EnglishI wanted you to stay, but I didn't want you to worry about me...... about us.
Ik wou dat je bleef, maar ik je wou je niet ongerust maken...... over ons.
EnglishI assessed how long they were going to stay and how much it would take to feed them.
Ik schatte hun verblijfsduur in en hoeveel het zou kosten om hen te voeden.
EnglishAnd you can go backwards, you can go forwards; you cannot stay where you are.
Je kan ermee achteruit in de tijd of vooruit in de tijd, maar niet hier en nu blijven.
EnglishWe need to give them encouragement; we need to urge the army to stay in its barracks.
Wij moeten hen aanmoedigen; wij moeten het leger oproepen in de kazernes te blijven.
EnglishExperience shows that stability and length of stay are a prerequisite for integration.
De ervaring leert dat stabiliteit en duurzaamheid voorwaarden zijn voor integratie.
EnglishEurope has always adopted a humanitarian stance, and it should stay that way.
Europa heeft van oudsher een humanitaire traditie en dat moet zo blijven.
EnglishWe have a function here -- I can tell the world, "Stay where you are."
We hebben hier een functie- ik kan tegen de wereld zeggen: "Blijf waar je bent."
EnglishThey come back in, because it's normally raining, and they prefer to stay in.
Ze komen terug, want het regent normaliter, dus ze blijven liever binnen.
EnglishYou might say, "Do the good teachers stay and the bad teacher's leave?"
Nu zou je je misschien afvragen "Blijven de goede leraren en gaan de slechte weg?"
EnglishThey are to stay alive, to earn a living, to not become HIV positive.
Het gaat om overleven, in je levensonderhoud voorzien, niet seropositief worden.