"staunch" in het Nederlands

EN

"staunch" - vertaling Nederlands

EN

staunch {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Madam President, since July 1997, the European Parliament has been a staunch defender of the autonomy of Hong Kong under the 'one-country two-systems ' policy.
Mevrouw de Voorzitter, sinds juli 1997 heeft het Europees Parlement zich sterk ingezet voor de autonomie van Hongkong volgens het beleid van " één land, twee systemen ".
Even Turkey, traditionally a staunch supporter of the United States, considers war to be very risky.
Zelfs Turkije, traditioneel een trouwe volgeling van de Verenigde Staten, vindt een oorlog zeer riskant.
As a staunch advocate of multilateralism, the European Union must pay particular attention to what is decided in the United Nations.
Als trouw pleitbezorger van multilateralisme moet de Europese Unie bijzondere aandacht schenken aan de besluitvorming binnen de Verenigde Naties.
The government proclaims its staunch support for the single market, but threatens to exclude the UK from the single currency.
De regering verkondigt dat zij de interne markt trouw zal steunen, maar dreigt ermee het Verenigd Koninkrijk uit te sluiten van de gemeenschappelijke munt.

Voorbeeldzinnen voor "staunch" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am a staunch defender of these rules, this Union and this Pact.
Ik ben een overtuigd voorstander van deze regels, van deze unie en dit Pact.
EnglishYou, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.
U zult, mijnheer de voorzitter, bij het streven naar deze doelstellingen onze vastberaden steun hebben.
EnglishWe are staunch advocates of double majority in Council voting.
Wij zijn fervente voorstanders van de dubbele meerderheid voor de stemming in de Raad.
EnglishThe European Parliament has always been a staunch supporter of the International Criminal Court.
Het Europees Parlement is altijd een warm pleitbezorger geweest van het Internationaal Strafhof.
EnglishI am a staunch opponent of the death penalty but logically we should oppose it everywhere.
Ik ben pertinent tegen de doodstraf maar wij moeten natuurlijk wel overal tegen de doodstraf strijden.
EnglishWe must show staunch opposition to this unacceptable aim.
We moeten een stokje steken voor dit onaanvaardbare voornemen.
EnglishEven Turkey, traditionally a staunch supporter of the United States, considers war to be very risky.
Zelfs Turkije, traditioneel een trouwe volgeling van de Verenigde Staten, vindt een oorlog zeer riskant.
EnglishAnd then, as he was a staunch anti-colonialist, he made false papers for Algerians during the Algerian war.
Daarna maakte hij, als overtuigde antikoloniaal, valse papieren voor Algerijnen tijdens de Algerijnse oorlog.
EnglishThe European Union has been a staunch and committed member of the international coalition against terrorism.
De Europese Unie is steeds een loyaal en toegewijd lid van de internationale coalitie tegen het terrorisme geweest.
EnglishThat said, it will give staunch support to the neighbouring countries, so as to improve their chances of tackling the drugs problem.
Wel zal ze de buurlanden op het gebied van drugsbestrijding met overtuiging blijven steunen.
EnglishI am a staunch Italian patriot, so, according to paragraph O of this document, I could be accused of xenophobia.
Ik ben trots op mijn vaderland, Italië: volgens overweging O van dit document ben ik een mogelijke vreemdelingenhater.
EnglishPersonally, at the intergovernmental conference, I have always been a staunch defender of the Committee of the Regions.
Zelf ben ik in de Intergouvernementele Conferentie altijd een groot voorstander van het Comité van de regio's geweest.
EnglishAt the time, Mr Langer was staunch in his defence of plants and animals while I was for the embryo and therefore human beings.
De heer Langer sprong toen op de bres voor de dieren en de planten, terwijl ik het opnam voor het embryo en dus voor de mens.
EnglishThe European Union is fortunately a staunch supporter of the Criminal Court, but the United States is its most radical opponent.
De Europese Unie is gelukkig een heel groot voorstander van het Strafhof, maar de Verenigde Staten zijn de felste tegenstander.
EnglishThe European Parliament has always been a staunch champion of the political, economic and cultural benefits of enlargement.
Het Europees Parlement is altijd een groot voorstander geweest van de politieke, economische en culturele voordelen van uitbreiding.
EnglishWe give our staunch support to a policy that outlaws war and military violence, banishing it from the lives of all peoples.
Wij zijn absolute voorvechters van een beleid waarmee oorlog en militair geweld definitief uit het leven van de volkeren worden gebannen.
EnglishThe northern dimension will provide staunch support for this, as it does for other projects aimed at protecting the environment.
De noordse dimensie biedt hiervoor, zoals ook voor andere projecten met betrekking tot de milieubescherming, uitstekende mogelijkheden.
EnglishI am such a staunch supporter of self-regulation because in my view, a number of processes in the European Commission are too slow.
Ik ben zo'n groot voorstander van zelfregulering, omdat ik vind dat een aantal processen bij de Europese Commissie te langzaam verlopen.
EnglishAs a staunch advocate of multilateralism, the European Union must pay particular attention to what is decided in the United Nations.
Als trouw pleitbezorger van multilateralisme moet de Europese Unie bijzondere aandacht schenken aan de besluitvorming binnen de Verenigde Naties.
EnglishThe government proclaims its staunch support for the single market, but threatens to exclude the UK from the single currency.
De regering verkondigt dat zij de interne markt trouw zal steunen, maar dreigt ermee het Verenigd Koninkrijk uit te sluiten van de gemeenschappelijke munt.

Synoniemen (Engels) voor "staunch":

staunch