EN

statutory {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
statutory (ook: legal, jural)
There's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school.
Er is geen wettelijk recht om kinderen over voedsel te leren, primair noch secundair onderwijs.
Sweden and other Nordic countries have had a statutory right of interest since the 1970s.
Zweden en andere Noordse landen kennen sinds de jaren zeventig een wettelijk recht op rente.
I particularly welcome the proposal for a statutory right to interest on late payments.
Ik ben vooral ingenomen met het voorstel om een wettelijk voorgeschreven recht op achterstandsrente in te voeren.
statutory
volume_up
statutair  {bn.}
Statutair liggen de zaken eenvoudig.

Voorbeeldzinnen voor "statutory" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe should consider other forms of multi-annual regulation from a statutory point of view.
We moeten nadenken over manieren om de meerjarenregeling anders vorm te geven.
EnglishWe have to make use of it and create the relevant statutory framework.
We moeten er gebruik van maken en een regelgevend kader tot stand brengen.
EnglishAgri-environmental measures should not exclude statutory environmental requirements.
Agro-milieumaatregelen mogen niet uitsluiten dat milieuvereisten bij wet worden vastgesteld.
EnglishIn my opinion there is no need for statutory payment conditions.
Ik ben van mening dat bij wet vastgelegde betalingsvoorwaarden niet nodig zijn.
EnglishThe proposed regulation would then focus on the remaining statutory applications.
De voorgestelde verordening zou zich dan moeten toespitsen op de overige wettelijke toepassingen.
EnglishThere's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school.
Er is geen wettelijk recht om kinderen over voedsel te leren, primair noch secundair onderwijs.
EnglishIn order to be fair to the children in such cases, statutory provisions are necessary.
Er zijn wettelijke regelingen nodig om in zulke gevallen direct recht te doen aan de kinderen.
EnglishThe burden of statutory non-wage labour costs, particularly in the service sector, must be reduced.
In het bijzonder in de dienstensector moet de belasting op arbeid worden verlaagd.
EnglishSweden and other Nordic countries have had a statutory right of interest since the 1970s.
Zweden en andere Noordse landen kennen sinds de jaren zeventig een wettelijk recht op rente.
EnglishThe important criterion must be that the statutory framework is practicable.
Een belangrijk criterium moet de praktische hanteerbaarheid van de wettelijke kadervoorwaarden zijn.
EnglishThe same concern is also valid for the problem of statutory equalities.
Dezelfde zorg geldt het probleem van de statutaire gelijkheid.
EnglishThere is no such thing as a statutory framework for ICT coordinators.
Er bestaat niet zoiets als een statuut voor ICT-coördinatoren.
EnglishSupplementary health insurance presupposes a statutory system of entitlements and provisions.
Het is even belangrijk als de op gang gekomen procedure inzake de aanvullende pensioenverzekering.
EnglishStatutory audit is a very important subject for Europe.
De wettelijke accountantscontrole is voor Europa van uitzonderlijk belang.
EnglishIt is possible, and seems particularly important to me, to anticipate statutory regulations.
Belangrijk voor mij is ook dat men met milieuconvenanten op wettelijke regelingen kan vooruitlopen.
EnglishThat should be a natural consequence of this new statutory text.
Dat moet een natuurlijk gevolg van deze nieuwe wetstekst zijn.
EnglishShe maintained on television that I am against any change in the current statutory arrangements for Members.
Zij beweerde op de televisie dat ik tegen elke verandering van het huidige statuut ben.
EnglishAll these carrots of encouragement are bland without the stick of a statutory right to interest.
Al die stimulansen zullen echter niets uithalen als men het recht op achterstandsrente niet invoert.
EnglishThey are only left with what they have to use for statutory duties.
De plaatselijke besturen hebben nog net genoeg om hun wettelijk voorgeschreven opdrachten te vervullen.
EnglishThe statutory deadline must therefore be retained, whatever questions may be asked by the United States.
We moeten dus aan de voorgeschreven deadline vasthouden, ongeacht de vragen van de Amerikanen.