EN

statutes {meervoud}

volume_up
When one is in place, then the future of our statutes will be guaranteed.
Als dit gerealiseerd is, hebben wij gegarandeerde statuten voor de toekomst.
We have a lot of European statutes that are not yet operational.
Wij hebben veel Europese statuten die nog niet werken.
The report raises the need to adapt European statutes for these sectors.
In het verslag is sprake van de noodzaak om de Europese statuten voor deze sectoren aan te passen.

Voorbeeldzinnen voor "statutes" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor the rest, they should comply with what is required of them under their statutes.
Voorts dienen zij de verplichtingen na te komen die aan hun statuut verbonden zijn.
EnglishWhen one is in place, then the future of our statutes will be guaranteed.
Als dit gerealiseerd is, hebben wij gegarandeerde statuten voor de toekomst.
EnglishOf these five statutes, I regard the framework directive to be the most important.
Van de vijf richtlijnen vind ik de Kaderrichtlijn het belangrijkste.
EnglishThe report raises the need to adapt European statutes for these sectors.
In het verslag is sprake van de noodzaak om de Europese statuten voor deze sectoren aan te passen.
EnglishIt is not a question of covering the European area with a patchwork of statutes.
Het gaat er niet om van de Europese ruimte een lappendeken van gebieden met een bijzondere status te maken.
EnglishMany businesses want to be able to set up European company statutes.
Vele bedrijven willen de mogelijkheid hebben om de Europese vennootschapsstatuten op te stellen.
EnglishHowever the statutes provided for the ECB by the current treaties do not move in this direction at all.
De statuten die de huidige verdragen aan de ECB toekennen, liggen helemaal niet in die lijn.
EnglishSome months ago the House passed amendments to Statutes, as mentioned by Mr Tappin.
Een paar maanden geleden heeft het Huis amendementen op de Statuten goedgekeurd, zoals vermeld door de heer Tappin.
EnglishIt is this Treaty of course which establishes the guidelines for the development of these internal statutes.
Het Verdrag is de leidraad voor die interne statutaire ontwikkeling.
EnglishWe have a lot of European statutes that are not yet operational.
Wij hebben veel Europese statuten die nog niet werken.
EnglishBecause I have that attitude when we look at what is being called for, nothing will happen until we get the statutes.
Gezien mijn standpunt en gezien wat er moet gebeuren, gebeurt er niets zolang die statuten er niet komen.
EnglishThe Socialist Group welcomes the Commission's proposal for the alteration to the JET statutes.
De Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten staat achter het Commissievoorstel tot wijziging van de statuten van JET.
EnglishWe also have statutes such as legal acts governing professional trade associations, not to mention the accident prevention law.
Eerst komt de regelgeving van de wettelijke ongevallenverzekering en pas daarna de ongevallenpreventiewet.
EnglishWe expect Turkey to remove the death sentence from its statutes entirely and continue with its moratorium until that time.
Wij verwachten dat Turkije de doodstraf volledig uit zijn wetgeving schrapt en tot dan het moratorium handhaaft.
EnglishTo my great regret, it is not possible to change the statutes of the International Monetary Fund in a few weeks.
Tot mijn grote spijt is het niet mogelijk de statuten van het Internationaal Monetair Fonds in enkele weken te veranderen.
EnglishIts mandate and its statutes make those of the Central Bank appear to be the most liberal and untouchable in the world.
Het mandaat en de statuten van deze instelling maken haar tot de meest liberale en meest onaantastbare centrale bank van de wereld.
EnglishAs laid down by Article 7 of its statutes, it is certainly the most independent central bank in the world.
Zoals geregeld wordt door artikel 7 van haar eigen statuut, wordt de Europese Centrale Bank in ieder geval de meest onafhankelijke bank ter wereld.
EnglishIn conclusion, I would point out that, in the statutes, Members of the European Parliament are called just that – Members or ‘’.
Ter afsluiting wil ik erop wijzen dat de leden van het Parlement in het statuut worden aangeduid als leden of u201Cdéputésu201D.
EnglishIt appears that statutes of associations are abused, but when I listen to Mrs Pack, a different picture emerges.
Het lijkt erop dat misbruik wordt gemaakt van wetten op verenigingen, maar als ik mevrouw Pack hoor, dan ziet het er misschien wel wat anders uit.
EnglishThe Party of European Socialists has adopted statutes, and has formed a union of parties, a Party of European Socialists.
De Partij van de Europese Sociaal-Democraten heeft statuten gekregen, heeft een vereniging van partijen opgericht, een partij van Europese socialisten.

Synoniemen (Engels) voor "statute":

statute
statute law