"statute book" in het Nederlands

EN

"statute book" - vertaling Nederlands

NL
EN

statute book {zelfstandig naamwoord}

volume_up
statute book (ook: code, lawbook)
I agree that we in this Parliament should get it onto the statute book as soon as possible.
Ik ben er een voorstander van om als Parlement deze richtlijn zo snel mogelijk in het wetboek op te nemen.

Voorbeeldzinnen voor "statute book" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe must today take the bold step of voting this law onto the statute book.
We moeten vandaag de stoute schoenen aantrekken en voor deze wetgeving stemmen.
EnglishI agree that we in this Parliament should get it onto the statute book as soon as possible.
Ik ben er een voorstander van om als Parlement deze richtlijn zo snel mogelijk in het wetboek op te nemen.
EnglishWe have on the statute book so far the Helms-Burton legislation and the D'Amato legislation.
Tot dusver zijn alleen de wet-Helms/Burton en de wet-D'Amato in de verzameling der geschreven wetten opgenomen.
EnglishI recognize that we already have something like 56 directives on the statute book as far as the car industry is concerned.
Ik realiseer me dat er inmiddels al zo'n 56 richtlijnen over de productie van auto's bestaan.
EnglishIn scarcely a year we managed to get this controversial and complex legislation carefully onto the statute book.
We hebben in amper een jaar deze controversiële en ingewikkelde wetgeving op zorgvuldige wijze erdoor gekregen.
EnglishThere is no room in the common system of European law for any state that has such laws on its statute book.
Een staat die dergelijke wetten in zijn nationale rechtsorde heeft, hoort niet thuis in de Europese rechtsgemeenschap.
EnglishThere are two things in particular MEPs will need to do once this legislation is on the statute book.
Zodra deze wetgeving eenmaal tot de geschreven wetten behoort staan de leden van het Europees Parlement met name twee dingen te doen.
EnglishIn general, most of the liberally-minded market-opening fraternity were pleased to get it on the statute book.
Over het algemeen was het merendeel van de liberale openmarktgezinde gemeenschap er blij mee dat het in de wet werd opgenomen.
EnglishAgain, I hope to work with Parliament in putting this proposal on the statute book as a matter of urgency.
Bovendien ligt er momenteel een belangrijk voorstel ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad inzake de regulering van dierlijk afval.
EnglishIf the substance of the compromise is not honoured, we would rather this unnecessary directive did not reach the statute book.
Als de inhoud van dit compromis niet wordt gehonoreerd, zien wij liever dat deze onnodige richtlijn niet van kracht wordt.
EnglishNot one of the constitutional reforms brought in to charm us last year has yet found its way onto the statute book.
Tot nu toe is nog geen van de constitutionele hervormingen waarmee men vorig jaar op de proppen kwam om ons te paaien, als wet in het staatsblad aangekondigd.
EnglishAre we going to equivocate any longer over Europol's competences when the very notion of democratic control has been struck off the statute book?
Gaan we nu dus nog langer dralen over de bevoegdheden van Europol, terwijl de democratische controle van de stenen tafelen is geschrapt?
EnglishThe Commission has not been very successful in bringing about the implementation of all the directives which have already been placed on the statute book.
Ik denk dat de Commissie niet zoveel succes heeft gehad bij de uitvoering van alle richtlijnen die al in het geschreven recht zijn opgenomen.
EnglishIt has now been on the statute book for over a year and my understanding is that there are still companies who are just refusing to comply with that directive.
Die richtlijn bestaat nu al meer dan een jaar en naar ik meen te weten zijn er nog steeds bedrijven die gewoon weigeren die richtlijn na te leven.
EnglishUp to now we have been content to let it stay on the American statute book and only to take action if it is actually implemented.
We hebben tot dusverre geen bezwaar gemaakt tegen dit artikel en zijn er altijd vanuit gegaan dat we pas maatregelen zouden nemen als het daadwerkelijk ten uitvoer zou worden gebracht.
EnglishThe need to ensure that animal welfare is improved during transport as a matter of day-to-day reality and not just on the statute book is an important objective for me.
Ervoor zorgen dat het dierenwelzijn tijdens transport daadwerkelijk in de praktijk van alledag, en niet alleen op papier, verbetert is voor mij een belangrijke doelstelling.
EnglishI should like to end by expressing the hope that in its vote Parliament will support the common position so that we can get these directives onto the statute book as quickly as possible.
Ik wil tot besluit de hoop uitspreken dat het Parlement bij de stemming het gemeenschappelijk standpunt zal steunen zodat we deze richtlijnen zo snel mogelijk in wetgeving kunnen omzetten.
EnglishWe have a terrible record on this: for example, the nitrates directive, which has been on the statute book and is being widely ignored because the Member States cannot afford to implement it.
Daarin zijn we niet erg goed: zo wordt bijvoorbeeld de richtlijn inzake nitraten grotendeels genegeerd omdat de lidstaten zich financieel niet kunnen veroorloven deze ten uitvoer te leggen.

Vergelijkbare vertalingen voor "statute book" in Nederlands

statute zelfstandig naamwoord
Dutch
book zelfstandig naamwoord
to book werkwoord
appointment book zelfstandig naamwoord
account book zelfstandig naamwoord
statute law zelfstandig naamwoord