"state reform" in het Nederlands

EN

"state reform" - vertaling Nederlands

EN

state reform {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. politiek

Voorbeeldzinnen voor "state reform" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAllow me to move on now to the state of the administrative reform.
Dan nu de stand van zaken betreffende de administratieve hervorming.
EnglishMr Rutowicz made a couple of remarks with regard to state aid reform.
De heer Rutowicz heeft een aantal opmerking gemaakt die betrekking hebben op de hervorming van de staatssteun.
EnglishFor this reason, recent attempts to water down measures to reform state economies are worrying.
De recente pogingen om de saneringsmaatregelen voor de nationale economie te verzachten zijn daarom zorgwekkend.
EnglishIn early spring we will have a chance to present the action plan on state aid reform.
Vroeg in het voorjaar zullen we in de gelegenheid zijn ons actieplan voor de hervorming van de staatssteun te presenteren.
EnglishBetter targeted state aid for innovation is indeed a core aspect of our state aid reform programme.
Meer gerichte staatssteun voor innovatie is inderdaad een kernpunt van ons hervormingsprogramma voor staatssteun.
EnglishMr President, the roadmap for State aid reform from the Commission is a good and an important document.
-- Mijnheer de Voorzitter, de opmerkingen van de heer Hökmark snijden hout, en ik ben het er volkomen mee eens.
EnglishWith regard to the reform of state-owned undertakings, the Commission and the Modrow report are less convincing.
Ten aanzien van de hervorming van staatsbedrijven zijn de Commissie en het verslag-Modrow minder overtuigend.
EnglishReform of state-owned enterprises in developing countries should not be confined to privatisation measures.
De hervorming van staatsbedrijven in ontwikkelingslanden zou niet beperkt moeten blijven tot privatiseringsmaatregelen.
EnglishI commend the Commission for being determined to clarify the rules in relation to state-aid reform.
Ik prijs de Commissie voor haar vastberadenheid om de regels in verband met de hervorming van de staatssteun te verduidelijken.
EnglishWe must move forward at a pace which must not be dictated by the Member State least likely to reform.
We moeten vooruitgang boeken met een snelheid die niet mag worden bepaald door die lidstaat die het minst geneigd is tot hervorming.
EnglishMr President, I want to refer to the part of the report which concerns the reform of state-owned enterprises.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil ingaan op dat deel van het verslag dat betrekking heeft op de hervorming van staatsbedrijven.
EnglishMr President, I wish to welcome the Communication from the Commission on the reform of state-owned enterprises in developing countries.
Mijnheer de Voorzitter, ik verwelkom de mededeling van de Commissie over staatsbedrijven in ontwikkelingslanden.
EnglishI welcome the Commission's communication and I agree with the Commissioner that we need reform of state-owned enterprises.
Ik verheug mij over de mededeling van de Commissie en ik ben het eens met de commissaris dat de hervorming van staatsbedrijven noodzakelijk is.
EnglishIn conclusion, let me state that reform of the United Nations is not an exercise in institutional change for its own sake.
Samenvattend wil ik zeggen dat de hervorming van de Verenigde Naties geen oefening in institutionele verandering is omwille van de oefening zelf.
EnglishThe Commission states that all other options must be examined before a developing country chooses to reform a state-owned undertaking.
De Commissie stelt dat alle opties moeten worden onderzocht alvorens een ontwikkelingsland kiest voor de hervorming van een staatsbedrijf.
EnglishI shall end my presentation with a few words about the state of the administrative reform launched by the Commission in 2000.
Het laatste punt dat ik in mijn toespraak zal aansnijden, betreft de administratieve hervorming waarmee de Commissie in 2000 een begin heeft gemaakt.
EnglishI would like to highlight what I believe are some of the key elements in the reform of state-owned and private enterprises in developing countries.
Ik zou graag enige elementen willen benadrukken die ik als essentieel beschouw voor de hervorming van staatsbedrijven en particuliere ondernemingen in ontwikkelingslanden.
EnglishLet us be clear that the Commission ’ s proposed new reform of state aid provides for substantial reductions to the scope in which state aid can be granted.
We wijzen erop dat de hervorming van het systeem voor staatssteun zoals de Commissie die nu voorstelt zal leiden tot een verkleining van de context waarbinnen dit soort steun is toegestaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "state reform" in Nederlands

reform zelfstandig naamwoord
state zelfstandig naamwoord
state of mind zelfstandig naamwoord
to reform werkwoord
state of play zelfstandig naamwoord
state of being in love zelfstandig naamwoord
state police zelfstandig naamwoord
state highway zelfstandig naamwoord
state of emergency zelfstandig naamwoord
state of matter zelfstandig naamwoord