"state of mind" in het Nederlands

EN

"state of mind" - vertaling Nederlands

EN

state of mind {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Imagine what the state of mind would be in Europe today if we did not at least have the agreement that it was possible to reach in the European Council.
Stelt u zich eens voor welke stemming er nu zou heersen in Europa als we niet tenminste dit akkoord hadden van de Europese Raad!
And slowly, I moved out of that miserable state of mind.
En langzaam bewoog ik weg van die ellendige gemoedstoestand.
He put his bleak state of mind into words this summer in a probing newspaper article.
De auteur verwoordde zijn deprimerende gemoedstoestand deze zomer in een indringende krantencolumn.
Terrorisme creëert een gemoedstoestand.

Voorbeeldzinnen voor "state of mind" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut given my befuddled state of mind, I ended up in the self-help section very quickly.
Maar gezien mijn verwarde geest, zat ik vrij snel in de zelf-hulp afdeling.
EnglishMy main concern is for public opinion and the state of mind of others.
Mijn grootste zorg betreft de publieke opinie en de instelling van sommige landen.
EnglishUnfortunately, we must point out that this dangerous state of mind is still very much alive.
Tot mijn spijt blijkt deze gevaarlijke manier van denken dus nog altijd springlevend.
EnglishAt all levels, we have to commit ourselves to sharing in this new state of mind.
Op alle niveaus moeten wij die nieuwe geesteshouding aannemen.
EnglishIt is all the more disturbing because it reveals a constant state of mind in Brussels.
Dit voorstel is des te onrustwekkender daar het volledig aansluit bij wat men in Brussel denkt.
EnglishAnd you also have to consider the state of mind you're in when you're doing this.
Je moet je even voorstellen hoe je je voelt op dat moment.
EnglishHe put his bleak state of mind into words this summer in a probing newspaper article.
De auteur verwoordde zijn deprimerende gemoedstoestand deze zomer in een indringende krantencolumn.
EnglishI think that generally an 'agnostic' would be the most correct description of my state of mind."
Ik denk dat de term agnost over het algemeen de beste beschrijving zou zijn van mijn beleving.
EnglishIt was the poet Samuel Taylor Coleridge who first suggested this receptive state of mind.
Het was de dichter Samuel Taylor Coleridge die deze ontvankelijke ingesteldheid als eerste voorstelde.
EnglishAnd slowly, I moved out of that miserable state of mind.
En langzaam bewoog ik weg van die ellendige gemoedstoestand.
English(Laughter) But that just indicates the state of mind, you know.
Maar dat geeft de toestand van de geest aan, weet je.
EnglishWe will see whether that state of mind is, as we hope, different in March to what it was in December in Brussels.
We zullen met name toetsen of hun houding, zoals we hopen, verschilt van die in december in Brussel.
EnglishThat tells you something about your state of mind, don't it
Dat verteld je hoe je er aan toe bent, nietwaar
EnglishThe article that has just been read to us demonstrates the state of mind of the Russian leaders.
Uit het artikel dat hier zojuist is voorgelezen komt de geestesgesteldheid van de Russische machthebbers duidelijk naar voren.
EnglishAnyone who demands compulsory schooling for the children of these refugees must need his state of mind examined.
Iemand die verplicht onderwijs voor de kinderen van deze vluchtelingen eist, moet zich toch eens laten nakijken.
EnglishIf this state of mind is allowed to triumph, I think it will be possible to seize the opportunity provided by the Convention.
Met deze instelling zullen wij mijns inziens in staat zijn om de kansen te grijpen die de Conventie ons biedt.
EnglishTerrorism creates a state of mind.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, racism is first and foremost a state of mind, one which can become a way of life.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, racisme is in de eerste plaats een geestesgesteldheid, maar kan ook een levenswijze worden.
EnglishAnd as you sink and drift and float into this relaxed state of mind, I'm going to take your left hand, and just place it up here.
En terwijl je zinkt en glijdt en daalt in deze ontspannen bewustzijnsstaat, neem ik je linkerhand en plaats die hier boven.
EnglishLadies and gentlemen, I suggest we move on from this surrealism and return to the relaxed state of mind we usually enjoy on Fridays.
Waarde collega's, ik stel voor het surrealisme achter ons te laten en terug te keren naar de ontspannen realiteit van de vrijdag.

Synoniemen (Engels) voor "state of mind":

state of mind

Vergelijkbare vertalingen voor "state of mind" in Nederlands

of voorzetsel
mind zelfstandig naamwoord
state zelfstandig naamwoord
state of play zelfstandig naamwoord
frame of mind zelfstandig naamwoord
state of being in love zelfstandig naamwoord
peace of mind zelfstandig naamwoord
state of emergency zelfstandig naamwoord