EN

starting point {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There are different and diverging positions involved: this is the starting point.
Er is sprake van diverse uiteenlopende meningen: dat is het uitgangspunt.
The report is the starting point for modifications of the Staff Regulations.
Dit verslag vormt het uitgangspunt voor wijzigingen in het statuut van de ambtenaren.
Mr President, the starting point of this debate is incredibly simple.
Mijnheer de Voorzitter, het uitgangspunt van dit debat is ongelooflijk simpel.
starting point
This could be the starting point for a world environment organisation.
Dat zou het beginpunt kunnen zijn van een wereldwijde milieuorganisatie.
It is an important starting point but it is not the end of the matter.
Het is een belangrijk beginpunt, maar niet het laatste woord dat daarover wordt gezegd.
It is a starting point for a long-term democratic reform process.
Het is een beginpunt van een langdurig democratisch hervormingsproces.
I also believe that it represents a good starting point for an improvement in trading relationships.
Ik denk ook dat dit een goede uitgangspositie vormt voor betere handelsbetrekkingen.
This is a starting point for us to work together.
Dat is een uitgangspositie voor onze samenwerking.
Only in that way can we identify the real political will which was our starting-point.
Alleen dan kunnen we de echte, politieke wil die inherent is aan onze oorspronkelijke uitgangspositie, hard maken.
starting point
A crucial starting point for this is the electronic signature.
Een essentieel aanknopingspunt zijn in dit verband de elektronische handtekeningen.
That is why we need a new starting point for cooperation.
Daarom hebben we een nieuw aanknopingspunt nodig voor samenwerking.
This report could be the starting point for us to move forward in this area.
Dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn voor het gevolg dat aan dit verslag wordt gegeven.
Therefore, if we have recognized that starting point, we have also to be realistic about what can be achieved on a common policy starting from that particular difficulty.
Als wij eenmaal die uitgangssituatie hebben onderkend, moeten wij ook realistisch zijn over de mogelijkheden om vanuit die specifieke problematiek tot een gemeenschappelijk beleid te komen.

Voorbeeldzinnen voor "starting point" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think that what the Commission laid before us was a very good starting point.
Hetgeen de Commissie ons voorlegde, vormde mijns inziens een prima uitgangspunt.
EnglishThe communication and Mr Danesin's report are thus an excellent starting point.
Daarom is de mededeling en het verslag van collega Danesin een goed uitgangspunt.
EnglishI believe that this must be a very important starting point for the Parliament.
Ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt van dit Parlement zou moeten zijn.
EnglishIn any case, this is the starting point for a single, viable labour market.
Dit is in elk geval een begin voor een goed functionerende interne arbeidsmarkt.
EnglishThe second reading position is an excellent starting point and one which we support.
Het standpunt na tweede lezing is een uitstekend beginpunt dat onze steun krijgt.
EnglishThe starting point has got to be a strengthening of the analysis of energy demand.
Een grondiger analyse van de vraag naar energie moet het uitgangspunt zijn.
EnglishThere are different and diverging positions involved: this is the starting point.
Er is sprake van diverse uiteenlopende meningen: dat is het uitgangspunt.
EnglishIt's not a perfect rule, but it's a nice starting point for quick research.
Het is geen perfecte regel, maar het is een goed startpunt voor een snel onderzoek.
EnglishThe Commission's own work would certainly gain from a more uniform starting-point.
Ook ik denk dat het eigen werk van de Commissie sterk gebaat zou zijn bij uniformering.
EnglishThe report is the starting point for modifications of the Staff Regulations.
Dit verslag vormt het uitgangspunt voor wijzigingen in het statuut van de ambtenaren.
EnglishWe think this is a very good starting point, but it should not end there.
Wij zijn van mening dat dit een goed begin is, maar het moet hier niet bij blijven.
EnglishOur starting point is the Council of Ministers ' preliminary decision on the issue.
Ons uitgangspunt is het preliminaire besluit van de Raad in deze kwestie.
EnglishThis report by Mr Oostlander can only be the starting-point for a thorough discussion.
Dit verslag van de heer Oostlander is slechts een eerste stap naar een grondig debat.
EnglishThe starting point in this is to decide the quantities of fish which can be caught.
Het vetrekpunt daarbij is de vaststelling van de hoeveelheid vis die gevangen mag worden.
EnglishMr President, the starting point of this debate is incredibly simple.
Mijnheer de Voorzitter, het uitgangspunt van dit debat is ongelooflijk simpel.
EnglishThat was actually the starting point, the reason why those reports are on the agenda now.
Dat was eigenlijk het uitgangspunt en ook de reden waarom zij nu op de agenda staan.
EnglishMany Members have asked about the particular text and its starting point.
Veel afgevaardigden hebben vragen gesteld over de specifieke tekst en het uitgangspunt.
EnglishThis report could be the starting point for us to move forward in this area.
Dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn voor het gevolg dat aan dit verslag wordt gegeven.
EnglishI think there has rarely been a better starting point for European legislation.
Ik denk dat er zelden zo'n goede reden voor Europese wetgeving was.
EnglishWe have signed the Århus Convention and that is the starting point.
Aangezien wij dat Verdrag nu eenmaal hebben ondertekend, is dat het uitgangspunt.

Synoniemen (Engels) voor "starting point":

starting point

Vergelijkbare vertalingen voor "starting point" in Nederlands

point zelfstandig naamwoord
moot point zelfstandig naamwoord
to the point bijwoord
Dutch
to come to the point werkwoord
power point zelfstandig naamwoord
brownie point zelfstandig naamwoord
turning point zelfstandig naamwoord
to point werkwoord
Dutch