"starter" in het Nederlands

EN

"starter" - vertaling Nederlands

volume_up
starter motor [autom.] {znw.}
NL

"starter" - vertaling Engels

EN
EN

starter {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. gastronomie
starter (ook: entrée)
Mr President, Commissioner, before the starter, there is often an.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, aan het voorgerecht gaat vaak de vooraf.
NL

starter {de}

volume_up
1. technologie

Voorbeeldzinnen voor "starter" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, Commissioner, before the starter, there is often an.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, aan het voorgerecht gaat vaak de vooraf.
EnglishAnd to consider that it can be resolved by making proclamations seems to me to be an absolute non-starter.
Wij mogen niet denken dat wij het probleem door bekendmaking kunnen oplossen.
EnglishWe also need to look at providing small-scale industrial units for starter firms in our rural areas.
We moeten ook kijken naar kleine industriële units in onze rurale gebieden voor startende bedrijven.
EnglishIf one can talk in terms of only 2 % funds getting to their intended recipients, then this policy has proved to be a non-starter.
Als 2 % van de beschikbare middelen is uitbetaald, dan is dit beleid niet uitgevoerd.
EnglishAt the moment the European Union is a non-starter.
Op dit moment is de Europese Unie een nulliteit.
EnglishIn my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
EnglishFirst and foremost, I should like to point out that access to starter kits for coins is not limited to one per person.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het aantal euro-startreeksen niet beperkt wordt tot één reeks per persoon.
EnglishOn day 40 of the bombing, the idea that a few bombs would bring Milosevic to his knees looks to be a non-starter.
Het idee dat Milosevic met enkele bommen door de knieën zal gaan, is met de 40ste dag van de bombardementen wel achterhaald.
EnglishFor us it was a non-starter.
EnglishFor consumers because they would have to process meaningless information and for farmers because, technically, it is a non-starter.
Voor de consument, die dan nietszeggende informatie moet verwerken, en voor de boer, die dan een technisch onoplosbaar probleem zou hebben.
EnglishHowever, as a starter, I will say that it has to take place on a national level, in democracy that is close to the people, and on a European level.
Bij wijze van aperitief kan ik u alvast zeggen dat dit op nationaal niveau, dichtbij het volk, en op Europees vlak dient te gebeuren.
English. ~~~ And because your brain starter motor began there, now it's got to deal with it.
Ja. ~~~ Die flits, die informatie, schoot daarvóór al in jou, en omdat de startmotor van je hersenen daar begon, moeten die het daarmee doen.
EnglishOur goal is a repository of published designs so clear, so complete, that a single burned DVD is effectively a civilization starter kit.
Ons doel is een opslagplaats met openbare ontwerpen die zo duidelijk, zo volledig zijn dat één enkele DVD volstaat als startpakket voor een beschaving.
EnglishThe common defence and foreign policy has always been a non-starter, partly because a number of Member States have sought to retain primacy.
De gezamenlijke defensie en buitenlandse politiek is altijd een stiefkind van de Europese samenwerking geweest, ook omdat een aantal grote lidstaten hier het primaat wilden houden.
EnglishSo basically what I didn't tell you is that about 500 million years ago, organisms starter making materials, but it took them about 50 million years to get good at it.
Wat ik jullie niet verteld heb, is dat organismen 500 miljoen jaar geleden begonnen met materialen maken, maar dat het ze 50 miljoen jaar kostte om er goed in te worden.
EnglishAn invitation to accession negotiations, even without the prospect of joining the Union in the near future, is like the starter’ s flag that is raised at the start of a motor race.
Zelfs indien er in de nabije toekomst geen vooruitzicht is op toetreding, is de uitnodiging tot toetredingsonderhandelingen als de vlag die omhoog gaat bij de start van een autoracewedstrijd.