"stark" in het Nederlands

EN

"stark" - vertaling Nederlands

EN

stark {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
stark (ook: sharp, shrill)
This silence is in stark contrast with our condemnation of what else goes wrong in the world.
Dit zwijgen staat in schril contrast met onze veroordelingen van wat er elders in de wereld misgaat.
The reality in Iran stands in stark contrast to this.
De werkelijkheid in Iran staat hiermee in schril contrast.
In stark contrast to these competing visions, however, is the way in which preparations for the Intergovernmental Conference are shaping up.
De voorbereidingen voor de Intergouvernementele Conferentie staan echter in schril contrast tot deze wedloop van visies.
stark
volume_up
grimmig  {bn.}
They are a stark and cruel reminder that security and stability cannot be imposed unilaterally without dialogue or diplomacy.
De conflicten herinneren ons er op grimmige en wrede wijze aan dat veiligheid en stabiliteit niet unilateraal zonder dialoog of diplomatie kunnen worden opgelegd.
That is absolutely right, and the stark statistics of terrible infant mortality, low-life expectancy or maternal mortality are part of the picture of gross poverty in the world.
Dat is helemaal waar, en de grimmige statistieken over kindersterfte, lage levensverwachting en moedersterfte horen bij het beeld van de enorme armoede in de wereld.

Voorbeeldzinnen voor "stark" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese are stark, statistical facts that we have to take into consideration.
Dit zijn de barre statistische gegevens en daarmee moeten wij rekening houden.
EnglishDoes this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
Is dat niet in flagrante strijd met het richtsnoer over de inzetbaarheid?
EnglishI have to say that it is a stark analysis, but it is the right analysis.
Ik moet zeggen dat die analyse niet altijd vrolijk stemt, maar wel correct is.
EnglishHowever, all too often we witness events which are in stark contrast with these principles.
Toch doen zich steeds vaker gebeurtenissen voor die deze principes duidelijk schenden.
EnglishWhat we need are candidates with a good image, with the relevant experience, like Mr Stark.
Wij hebben kandidaten nodig met een goed profiel en met relevante ervaring, zoals de heer Stark.
EnglishThis silence is in stark contrast with our condemnation of what else goes wrong in the world.
Dit zwijgen staat in schril contrast met onze veroordelingen van wat er elders in de wereld misgaat.
EnglishThe country ’ s huge wealth is in stark contrast to the growing poverty among its population.
De enorme rijkdom van het land staat in scherp contract met de groeiende armoede onder de bevolking.
EnglishThe Kosovo crisis is also a stark reminder of the need for a proper European defence identity.
De Kosovo-crisis doet overigens de behoefte aan een echte Europese defensie-identiteit scherp voelen.
EnglishFor that reason, I ask all my fellow Members to demonstrate our great confidence in Mr Stark tomorrow.
Derhalve verzoek ik alle afgevaardigden de heer Stark morgen ons volste vertrouwen te schenken.
EnglishThe rapporteur, faced with the impossible, prefers to ignore this stark verdict.
u201D De rapporteur, die geconfronteerd wordt met het onmogelijke, geeft er de voorkeur aan dit strenge vonnis te negeren.
EnglishIn my opinion, Mr Evans's painstaking work is in stark contrast to the partisan vision presented by Mr Pirker.
Met zijn serieuze werk breekt de heer Evans radicaal met de vooringenomen visie van de heer Pirker.
EnglishIn addition, Mr Stark has given assurances that he is prepared to engage in an open dialogue with Parliament.
Bovendien heeft de heer Stark zich bereid verklaard tot een open dialoog met het Europees Parlement.
EnglishThe reality in Iran stands in stark contrast to this.
De werkelijkheid in Iran staat hiermee in schril contrast.
EnglishMr President, the late hour stands in stark contrast to the importance of the proposal we are now debating.
Mijnheer de Voorzitter, dit belangrijke voorstel verdiende een vroeger tijdstip in het debat van vandaag.
EnglishAnd we must face this stark reality with the sense of responsibility we Europeans have always had.
We moeten deze toestand tegemoet treden met het verantwoordelijkheidsgevoel dat wij Europeanen altijd gehad hebben.
EnglishIt could move to address the stark economic inequalities between the south-east and the rest of the country.
Ze zou de ernstige economische scheefgroei tussen het zuidoosten en de rest van Turkije kunnen aanpakken.
EnglishIts President’ s frankness only serves to show in stark relief the truth hidden from Europe by its governments.
De openheid van de voorzitter van de Raad werpt een licht op de verborgen waarheid van het Europa der regeringen.
EnglishHe got his name from fighting stark naked.
Hij kreeg zijn naam door volstrekt naakt te vechten.
EnglishThe situation outlined in the motion for a resolution should serve as a stark warning in this respect.
In dit opzicht zou van de situatie die in de ontwerpresolutie wordt geschetst een duidelijk waarschuwingssignaal moeten uitgaan.
EnglishThe 10 million ECU which the Commission is earmarking for the European promotional fund is in stark contrast to this.
De 10 miljoen ecu die de Commissie daar tegenover stelt voor het Europese promotiefonds steekt daarbij schril af.

Synoniemen (Engels) voor "stark":

stark