EN

standards

volume_up
This raises the question as to what these standards and values are based on.
De vraag rijst waaraan die normen en waarden ontleend zijn.
Over the past few months, you have held a debate about standards and values.
De afgelopen tijd hebt u een debat over normen en waarden gevoerd.
Mr President, Europe is not only an economic union, it is also a union of standards and values.
Voorzitter, Europa is niet slechts een economische unie, maar ook een unie van normen en waarden.
NL

Standard Generalized Markup Language {de}

volume_up
1. IT
Standard Generalized Markup Language

Voorbeeldzinnen voor "standards" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe call on the European Union to issue strict, uniform nuclear safety standards.
De Europese Unie moet uniforme, strenge nucleaire veiligheidsnormen uitvaardigen.
EnglishHowever, we must not only set high welfare standards, we must also enforce them.
We moeten echter niet alleen hoge welzijnsnormen stellen maar ze ook handhaven.
EnglishThe real problem, however, is the application and observance of these standards!
Aan de toepassing en de naleving van die regels schort er echter het een en ander!
EnglishAfrica is another place where policy must not be carried on with double standards.
Ook in Afrika mag geen politiek van twee maten en twee gewichten worden gevoerd.
EnglishIn particular, there are no tax incentives to introduce even higher standards.
Zo ontbreken bijvoorbeeld fiscale stimulansen om nog betere normen in te voeren.
EnglishEuropean standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
Europese normen voor vrachtauto's en auto's zijn er niet of zijn veel te slap.
EnglishThe number of counterfeit euro coins also remains low by historical standards.
Het aantal valse euromunten blijft historisch gezien eveneens op een laag niveau.
EnglishI am afraid that safety standards regarding pressure equipment will in time fall.
Ik vrees dat het veiligheidsniveau voor drukapparatuur op termijn omlaag zal gaan.
EnglishFirstly: official standards and the concept of publicly available specifications.
Ten eerste, officiële normen en de opkomst van openbaar beschikbare specificaties.
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Wij moeten wat consequenter zijn en er niet zo'n dubbele moraal op nahouden.
EnglishSo far, the Member States have had their own technical standards and regulations.
Tot nog toe hebben de lidstaten ieder hun eigen technische normen en voorschriften.
EnglishFor phytosanitary standards in fisheries we also have ongoing large programmes.
Voor fytosanitaire normen in de visserij lopen ook grootschalige programma's.
EnglishStandards are part of that, not just in Europe but also in the world as a whole.
Normalisatie hoort daarbij, niet alleen in Europa, maar in de gehele wereld.
EnglishWe only realise how important standards are when something does not work properly.
We realiseren ons pas hoe belangrijk normen zijn wanneer iets niet goed werkt.
EnglishNor do I believe that we should abandon the idea of standards before status.
En ik geloof ook niet dat we het concept van normen vóór status moeten loslaten.
EnglishIts objective is to ensure minimum standards of consultation and information.
Het is de bedoeling minimumnormen voor informatie en raadpleging te verzekeren.
EnglishIt would indeed be an improvement if standards were introduced for these traps.
De invoering van normen voor deze vallen zou zeker een verbetering betekenen.
EnglishThe new right of association and assembly is now in line with European standards.
Het nieuwe verenigings- en stichtingsrecht voldoet evenwel aan Europese standaards.
EnglishThat is why this agreement should not lower environmental and social standards.
Daarom mag deze overeenkomst geen afbreuk doen aan milieu- en sociale normen.
EnglishBy the end of 2003, the Directorates-General had fulfilled 90 % of these standards.
De directoraten-generaal voldeden eind 2003 voor 90 procent aan deze standaarden.