"to stand up to" in het Nederlands

EN

"to stand up to" - vertaling Nederlands

EN

to stand up to {werkwoord}

volume_up
Will the Commissioner stand up to the Monetary Committee?
Zal de heer de Silguy tegen het Monetair Comité standhouden?
The way at the bottom is a confined masonry building, where the walls are tied together, the building is symmetric, and it will stand up to an earthquake.
De manier vanaf de bodem is een gebouw met afgesloten metselwerk, waar de muren met elkaar verbonden zijn, het gebouw symmetrisch is, en zal standhouden bij een aardbeving.
I should also like to congratulate the men who have had the courage to stand up and speak this morning.
Ik zou overigens een woord van dank willen richten tot mijn mannelijke collega's die het aangedurfd hebben hier vanochtend het woord te voeren.
But the rules exist to protect minorities in this House and that is the purpose of 12 Members being able to stand up and object to an oral amendment.
Maar het Reglement bestaat nu eenmaal om minderheden in dit Huis te beschermen, en dat is de bedoeling van 12 leden die kunnen opstaan en zich verzetten tegen een mondeling amendement.

Voorbeeldzinnen voor "to stand up to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs for you Liberals, you should break the spell and stand up for a liberal policy.
En u, liberalen, doorbreek de betovering en zet u in voor een liberaal beleid.
EnglishI applaud the fact that the European Union wants to stand up for these people.
Dat de Europese Unie voor deze mensen op wil komen, juich ik van harte toe.
EnglishMr Kuckelkorn said, " Would you please stand up to the Council of Ministers?
De heer Kuckelkorn heeft gezegd: " Wilt u de Raad alstublieft uw tanden laten zien? "
EnglishIn Dubai this year, we've just had the first all-women's, homegrown stand-up show.
Dit jaar in Dubai hadden we de eerste autochtone exclusief vrouwelijke stand-up-show.
EnglishThe tragedy is that no-one is going to stand up and deny what I am saying.
Het tragische is dat niemand hier opstaat om te zeggen dat wat ik zeg onjuist is.
EnglishBut one of the things I try to do with my stand-up is to break stereotypes.
Een van de dingen die ik probeer te doorbreken met mijn stand-up, zijn stereotypen.
EnglishThat is our boy, he is the man that is going to stand up for British interests.
Dat is onze jongen, hij is degene die zal opkomen voor de belangen van Groot-Brittannië.
EnglishThat is why it is really important for us to consider what we want to stand up for.
Het is daarom echt belangrijk te onderzoeken hoe wij sterk willen worden.
EnglishAnd there are stand-up comics who are talking about racial issues, about ethnic issues.
Er zijn stand-upcomedians die praten over rassenhaat en etnische onderwerpen.
EnglishAs elected representatives it is our duty to stand up for the people.
Als gekozen afgevaardigden hebben wij de plicht ons voor de mensen in te zetten.
EnglishIn such cases, Europe must stand up for its values and its convictions.
In een dergelijk geval moet Europa zijn waarden en overtuigingen hoog houden!
EnglishMember States need to stand up and take responsibility for their respective infrastructures.
De lidstaten moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen infrastructuur.
EnglishIn face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Wij zijn verplicht tegenover de cultuur van de dood de cultuur van het leven te plaatsen.
EnglishBut there is no need for Members to stand up, matters are perfectly clear.
De collega's kunnen gewoon blijven zitten, want de situatie is duidelijk.
EnglishWe need to get to the stage where blood tests for individual animals will stand up.
We moeten naar een stadium waarin bloedonderzoeken voor afzonderlijke dieren mogelijk zijn.
EnglishAnd I want to actually use a robot here -- a robot named Chris -- stand up.
Ik wil hier eigenlijk gebruik maken van een robot - een robot met de naam Chris – sta op.
EnglishSo, sorry -- it just feels like I should be doing stand-up up here because of the setting.
Sorry, maar ik krijg hier het gevoel dat ik stand-up comedy zou moeten doen.
EnglishApparently, just anyone can stand up and say whatever they want when the Agenda comes up.
Iedereen kan hier van alles zeggen wanneer we het hebben over de aanneming van de agenda.
EnglishWill we eventually be able to bring ourselves to stand up to the Cuban regime?
Zullen we eindelijk eens een moedig standpunt kunnen innemen ten aanzien van het regime in Cuba?
EnglishYou can stand up there your whole life and you would never see this, but the camera records it.
Je kunt er je hele leven staan en niets zien, maar de camera registreert het.

Vergelijkbare vertalingen voor "to stand up to" in Nederlands

stand zelfstandig naamwoord
up bijvoeglijk naamwoord
up bijwoord
up voorzetsel
Dutch