EN

staging {gerundium}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "staging" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRegarding the staging points, the Commission proposal was already adopted last June.
Het Commissievoorstel over de halteplaatsen was al goedgekeurd in juni laatstleden.
EnglishIt is just that the staging is a little tired and the cast is less than brilliant.
Alleen de enscenering, mevrouw in 't Veld, is wat mat en de rolbezetting is niet geweldig.
EnglishThe provision of staging posts, therefore, is a central requirement.
De aanwezigheid van halteplaatsen is derhalve een fundamentele noodzaak.
EnglishAt the moment, some of them are staging a 'lie-in ' on the railway tracks in Germany.
Momenteel wordt er in Duitsland proefgereden op spoortrajecten.
EnglishThere is a need for precise criteria regarding staging points, for example.
Voor halteplaatsen zijn precieze criteria noodzakelijk.
EnglishToday's debate is an important staging-post in this exercise.
Het debat van vandaag is een belangrijke halte in dit proces.
EnglishMrs van Dijk takes up technical improvements which must be made to vehicles and staging points.
Mevrouw Van Dijk stelt technische verbeteringen voor voertuigen en halteplaatsen voor, en dat was ook nodig.
EnglishThe outbreak of FMD in the Netherlands can be directly linked to such a staging point, in France.
De uitbraak van MKZ in Nederland kan rechtstreeks worden teruggevoerd op een dergelijke rustplaats in Frankrijk.
EnglishWe need an intensive dialogue between times and some intermediate staging-posts at which to make evaluations.
Tussentijds hebben we een intensieve dialoog en enige tussenstops nodig om de zaken te kunnen evalueren.
EnglishMrs van Dijk has mentioned the staging points.
Nu heeft mevrouw Van Dijk het gehad over de halteplaatsen.
EnglishFinally, there is now a suspension in place on staging posts, while the maximum transport time is maintained.
Tenslotte is er nu een opschorting van de halteplaatsen, terwijl de maximale transporttijd gehandhaafd blijft.
EnglishOn the staging point, this regulation has increased both the welfare situation and the bio-security situation.
Op het punt van de halteplaatsen komt deze verordening zowel het dierenwelzijn als de bioveiligheid ten goede.
EnglishThis Constitution is an important, essential and indispensable staging post, but it is still only a staging post.
Deze Grondwet is een belangrijke, essentiële, ja onmisbare stap, maar zij is ook weer niet meer dan een stap.
EnglishDecember’ s United Nations conference on climate change in Montreal will be an important staging-post in this debate.
De VN-conferentie over klimaatverandering in Montreal in december zal in dit debat een belangrijke halte zijn.
EnglishAs far as the ITA itself is concerned, I mentioned that there were provisions for special staging by agreement.
Wat het ITA zelf betreft, vermeldde ik dat in onderlinge overeenstemming speciale faseringsvoorzieningen waren getroffen.
EnglishIt noted that more than 90 % of world trade was covered and agreed to the staging requests of certain participants.
Hij vermeldde dat 90 % van de wereldhandel gedekt was en stemde in met de verzoeken van bepaalde deelnemers betreffende de fasering.
EnglishWith stubbornness and consistency, we have given impetus to enlargement by establishing clear dates, requirements and staging posts.
Wij hebben de uitbreiding consequent en standvastig gestimuleerd door middel van duidelijke data, eisen en vaste punten.
EnglishI for one believe that the retention of staging posts is of key importance in this regard, and I am certainly not alone in this view.
Zelf ben ik van mening dat het handhaven van halteplaatsen in dit opzicht van cruciaal belang is en daar sta ik niet alleen in.
EnglishStaging posts allow animals to be unloaded, watered and rested, and also the essential cleaning and rebedding of trucks.
Halteplaatsen maken het mogelijk dieren te lossen, ze te laten drinken en rusten en de vrachtauto's schoon te maken en van vers stro te voorzien.
EnglishThe retention of staging posts is important and the question of density also has an impact on the economics of transport.
Het is belangrijk dat de halteplaatsen behouden blijven en de vereiste ruimte per dier heeft ook invloed op de economische aspecten van het vervoer.

Synoniemen (Engels) voor "staging":

staging
stage
centre stage
final stage
English