EN

stage {zelfstandig naamwoord}

volume_up
stage (ook: phase)
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
But now is also the beginning of a key stage for the Intergovernmental Conference.
De intergouvernementele conferentie gaat nu echter ook een beslissende fase in.
Textiles are the first stage, and other sectors of production will follow.
Textiel is de eerste fase -- producten uit alle andere sectoren zullen volgen.
stage (ook: period, phase)
At this stage of European reunification, is a Constitution not a bit premature?
Komt een Grondwet in dit stadium van de Europese hereniging niet gewoon te vroeg?
At the current stage, the Commission proposes no further immediate measures.
De Commissie stelt in dit stadium geen enkele bijkomende dringende maatregel voor.
However, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
Het besluitvormingsproces verkeert echter nog in een heel pril stadium.
stage (ook: platform)
So if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Dus als je hier het podium bekijkt maak je een soort mentale kaart van het podium.
(Laughter) Because it's like the stage is an optical illusion, for some reason.
(Gelach) Het podium is een soort optische illusie, om een of andere reden.
Actually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Ik heb ze meegebracht, hier op het podium: Druiventrossen, magnolia's, echt schitterend.
stage (ook: theatre)
If not, Europe is at risk of becoming a political dwarf on the international stage.
Zo niet, dan dreigt Europa op het internationale toneel een politieke dwerg te blijven.
We therefore wish to see ourselves become a major political player on the international stage.
Wij ambiëren een vooraanstaande politieke rol op het internationale toneel.
What kind of a figure does this Europa cut on the international stage, however?
Maar hoe komt Europa voor de dag op het internationale toneel?
It may be that a further stage is needed to enable us to find the best way forward.
Misschien is er een volgende etappe nodig om op de beste manier verder te kunnen gaan.
The internal market is going through an essential stage.
Wij maken momenteel een essentiële etappe door op het vlak van de interne markt.
I wish you good luck for this first stage, Commissioner.
Ik wens u daarom succes bij deze eerste etappe, mijnheer de commissaris.
We underline that interventions to promote good governance will have high priority at all stages in the support strategy for Angola.
Wij onderstrepen dat interventies met het doel behoorlijk bestuur te stimuleren hoge prioriteit zullen krijgen in alle fasen van de hulpstrategie voor Angola.
In the area of governance, the goal is to ensure the involvement of stakeholders at all stages of policy development up to and including implementation.
Wat bestuur betreft, wordt ernaar gestreefd om de belanghebbenden in alle stadia tot en met de tenuitvoerlegging bij de beleidsontwikkeling te betrekken.
At this stage we shall oppose the increase in the budget referred to above.
In deze fase zullen wij de voornoemde verhoging van kredieten verwerpen.
I cannot accept at this stage an increase in the budget.
Ik kan op dit moment geen verhoging van de begroting aanvaarden.
Even at this early stage a considerable increase needs to be considered for when the Treaty or the regulation is revised.
We moeten nu al denken aan een aanzienlijke verhoging bij de herziening van de overeenkomst of van de verordening.
Are we getting a Commission that can give Europe strong leadership and will be a respected actor and partner on the global stage?
Krijgen wij een Commissie die krachtig leiding kan geven aan Europa en ook in de wereld een gerenommeerde speler en partner zal zijn?
Madam President, we have reached the final stage of this major directive.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn nu met deze belangrijke richtlijn bij het station van bestemming aangekomen.
Four years ago, on the TED stage, I announced a company I was working with at the time called Odeo.
Vier jaar geleden, op de TED tribune, kondigde ik Odeo aan, een bedrijf waar ik toen werkte.
stage (ook: stop)
NL

stage {de}

volume_up
Om hun mobiliteit te bevorderen, moet worden vermeden dat ze onnodige kosten maken en moet hun verblijf worden aangepast aan de duur van hun studie of stage.
In order to facilitate their mobility, we should free them of unnecessary costs and make their residence compatible with their periods of study or apprenticeship.
Toen ik afstudeerde, ging ik naar het Ituriwoud voor mijn stage.
When I finished, I went to the Ituri Forest for my internship.

Voorbeeldzinnen voor "stage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Na een optreden, kon ik mezelf nog nauwelijks van het podium in de taxi slepen.
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
EnglishAt this stage of European reunification, is a Constitution not a bit premature?
Komt een Grondwet in dit stadium van de Europese hereniging niet gewoon te vroeg?
EnglishThe first stage is the December European Council, which will need to approve it.
Ten eerste zal de Europese Raad van december dit initiatief moeten goedkeuren.
EnglishWhat he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
Wat hij liet zien - hij zat op een podium als dit en hij liet dit systeem zien.
EnglishNor has the German Presidency made any compromise proposal at all at this stage.
Het Duitse Raadsvoorzitterschap heeft ook nog geen compromisvoorstel geformuleerd.
EnglishBut now is also the beginning of a key stage for the Intergovernmental Conference.
De intergouvernementele conferentie gaat nu echter ook een beslissende fase in.
EnglishIt's like that initial stage is over -- oneness: infancy, unformed, primitive.
Dat hoofdstuk lijkt dan afgesloten -- eenheid: kinderjaren, ongevormd, primitief.
EnglishWe cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
Wij kunnen het ons niet permitteren de VN naar de tweede rang te laten dringen.
EnglishAs regards transparency and relations, at this stage there is some reciprocity.
Wat betreft transparantie en betrekkingen is er op dit moment enige wederkerigheid.
EnglishThey make great journalists, and they also make really, really good stage actors.
De woorddenkers: dat worden geweldige journalisten en ook hele goeie acteurs.
EnglishAnd it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
Het is werkelijk een eer de gelegenheid te hebben twee keer op dit podium te staan.
EnglishSo, we are now at the stage where we are creating creatures for our own purposes.
We zijn nu in het stadium waar we wezens kunnen creëren voor onze eigen doeleinden.
EnglishWe realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
Wij beseffen dat een tegenstem nu geen verdere verbeteringen meer kan opleveren.
EnglishI am glad that at this stage I can now discuss Agenda 2000 with you in detail.
Ik verheug mij erover dat ik vandaag met u uitvoerig over Agenda 2000 kan spreken.
EnglishAt this stage to ask for the Azzolini report to come first would be difficult.
Op dit moment kunnen wij moeilijk vragen het verslag-Azzolini eerst te behandelen.
EnglishThat is the next stage, which will complete this successful round of enlargement.
Dit is de volgende stap die de bekroning zal zijn van deze succesvolle uitbreiding.
EnglishAt this stage I should summarise the key measures that have been put in place.
Het is wellicht zinvol om op dit punt de belangrijkste maatregelen samen te vatten.
EnglishDuring conciliation we were able to find a two-stage solution to the problem.
In de bemiddeling konden wij in twee fasen een oplossing voor het probleem vinden.
EnglishWe are pleased that the Kyoto objectives take centre stage in the resolution.
Dat de doelstellingen van Kyoto in de resolutie centraal staan, doet ons goed.

Synoniemen (Engels) voor "stage":

stage
staging
centre stage
final stage
English