EN

stability {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Just as there is inflationary stability, there can also be deflationary stability.
Net zoals er inflatoire stabiliteit bestaat, is ook deflatoire stabiliteit mogelijk.
No democracy means no stability, and no stability means no economic recovery.
Zonder democratie geen stabiliteit en zonder stabiliteit geen economisch herstel.
Our task is to promote financial stability and the stability of the financial markets.
Onze taak is de financiële stabiliteit en de stabiliteit van de financiële markten te bevorderen.

Voorbeeldzinnen voor "stability" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe emphasis now will be on progress, economic growth, stability and governance.
De nadruk zal nu liggen op vooruitgang, economische groei, stabiliteit en bestuur.
EnglishNow they will be working with us for peace, prosperity, stability and freedom.
En nu gaan ze samen met ons werken aan vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid.
EnglishTogether, we want to realise the objectives of security, stability and prosperity.
Samen willen we het doel van veiligheid, stabiliteit en welvaart verwezenlijken.
EnglishThis and only this can encourage, strengthen and guarantee stability and peace.
Dat is het enige middel om stabiliteit en vrede te verzekeren en te versterken.
EnglishFine words and fine budgets are not enough to guarantee stability and welfare.
Mooie woorden en mooie begrotingen zijn niet genoeg voor stabiliteit en welvaart.
EnglishStability is a founding element of the pact that forms the basis of the euro.
De stabiliteit maakt deel uit van de oorspronkelijke pact waarop de euro berust.
EnglishThis pact should not have rigid rules but should at least encourage stability.
Dat pact mag niet bestaan uit strenge regels maar moet de stabiliteit bevorderen.
EnglishWe are nonetheless of the opinion that the stability pact must be complemented.
Maar, we zijn het er over eens dat dit Stabiliteitspact moet aangevuld worden.
EnglishIt does not contribute to the settlement, peace and stability of this continent.
Dat draagt niet bij tot het evenwicht, de vrede en de stabiliteit in dit continent.
EnglishWhat the public expects of the European Union is peace, security and stability.
Wat de burgers van de Europese Unie verwachten is vrede, veiligheid en stabiliteit.
EnglishNo democracy means no stability, and no stability means no economic recovery.
Zonder democratie geen stabiliteit en zonder stabiliteit geen economisch herstel.
EnglishThe people of Latvia see security and stability as the pillars of their development.
Het Letse volk acht veiligheid en stabiliteit essentieel voor zijn ontwikkeling.
EnglishFailed states do not know of the gun as an instrument of peace and stability.
Falende staten kennen het wapen niet als een instrument van vrede en stabiliteit.
EnglishIn other words, guaranteed peace and political stability are essential for progress.
Voorwaarde voor vooruitgang is dus gegarandeerde vrede en politieke stabiliteit.
EnglishConsequently, we have never said that the Stability and Growth Pact is stupid.
Wij hebben dan ook nooit gezegd dat het stabiliteits- en groeipact stupide is.
EnglishAnd an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En vergrijzing is een argument temeer om het Stabiliteitspact in ere te houden.
EnglishIt says that this should be done despite the principle of relative stability.
Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit.
EnglishThis is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.
Dit is een zeer essentieel punt, ook met het oog op het stabiliteits- en groeipact.
EnglishThe Stability Pact for South-East Europe offers an excellent forum for this.
Het stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa biedt daarvoor een uitstekend forum.
EnglishThat also has a great deal to do with EMU, and now with the stability pact.
Dat heeft overigens veel te maken ook met de EMU en nu met het stabiliteitspact.

Synoniemen (Engels) voor "stability":

stability
stabilizer
English
stabilized
English