EN

squares {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "squares" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHow many of you noticed that every one of those squares changed color?
Hoeveel mensen bespeurden dat elk van die vierkanten van kleur veranderde?
EnglishWe can't make a bridge with squares because the train would come, it would start doing a jig.
We kunnen geen brug bouwen met vierkanten, want als er een trein aankwam, zou die aan het dansen gaan.
EnglishWell, in those documents, there are little squares, little boxes.
In die documenten staan kleine vierkantjes, kleine vakjes.
EnglishIt means that I can take these two identical squares, and I can put them in light and dark surrounds.
Het betekent dat ik deze twee identieke vierkanten in lichte en donkere omgevingen kan plaatsen.
EnglishAll of our old newspapers, we cut them into little squares.
We verknippen al onze kranten in kleine vierkanten.
EnglishAnd we like to draw these tiles as little squares.
EnglishWoman #3: They look like the squares to me.
EnglishThat line is broken up into 32 squares.
EnglishIn the Commissioner's own words, could she please explain how this squares with what we have here today?
Om met de woorden van de commissaris zelf te spreken, kan zij ons misschien uitleggen hoe dat strookt met het vandaag voorliggende voorstel?
EnglishThe historians of the time write that the Black Sea turned red and that heads were piled high in the squares.
De historici uit die tijd schrijven dat de Zwarte Zee rood kleurde van het bloed en dat de pleinen bezaaid lagen met afgehakte hoofden.
EnglishIn Sierra Leone I saw large posters on streets and squares with the blunt message: Aids kills!
In Sierra Leone heb ik op straten en pleinen posters gezien met de indringende boodschap: Aids kills!
EnglishIt squares with the overall image of Britain's presidency, which clearly started well, but then tailed off somewhat.
Het past in het totaalbeeld van het Britse voorzitterschap van de Raad dat ongetwijfeld zeer sterk is begonnen, maar dan helaas verzwakt is.
EnglishSometimes, she said, before the people come on, she may hallucinate pink and blue squares on the floor, which seem to go up to the ceiling.
Soms, zegt ze, voor de mensen opkomen hallucineert ze roze en blauwe vierkanten op de vloer, die tot het plafond lijken te klimmen.
EnglishIf some of you play chess, you'll know that 64 is a square number, and that's why chessboards, eight by eight, have 64 squares.
Als sommige van jullie schaak spelen, zullen jullie weten dat 64 een kwadraatsgetal is, en dat daarom schaakborden, acht bij acht, 64 vierkanten hebben.
EnglishAnd I think in the next five or 10 years, we'll make the kind of squares that I described and maybe even get to some of those self-assembled circuits.
Ik denk dat we binnen vijf of tien jaar, de vierkanten die ik beschreef, gaan maken en misschien zelfs een aantal zelf-assemblerende circuits.
EnglishIn Sweden, we stood Monday after Monday in a number of squares around the country in order to show support for our Baltic brethren during the liberation process.
We hebben diverse maandagen op verschillende pleinen in Zweden onze steun betuigd aan ons Baltische broedervolk in hun bevrijdingsproces.
EnglishSolar powered telephone transmission cells on village squares, like Internet access, no longer need to be grid-bound and dependent on electricity.
Voor een telefooncel met zonnepanelen op het dorpsplein en voor de toegang tot Internet zijn een telefoonaansluiting en een stopcontact niet meer echt nodig.
EnglishThe second point is that the attitude of the Moroccan negotiators hardly squares with that of a state linked with us through an association agreement.
In de tweede plaats stel ik vast dat de houding van de Marokkaanse onderhandelaars niet bepaald gepast is voor een land waarmee wij een associatieovereenkomst hebben gesloten.
EnglishThat forced the people out into the streets and into the squares to call for better conditions, for internal reforms to take place and for us to move towards the European Union.
Dat dwong de mensen ertoe de straten en pleinen op te gaan om betere omstandigheden, interne hervormingen en toenadering tot de Europese Unie te eisen.
EnglishThe public realm comes mostly in the form of the street in America because we don't have the 1,000-year-old cathedral plazas and market squares of older cultures.
Het publieke domein openbaart zich met name via de straat in Amerika, omdat we hier niet de 1000-jaar oude kathedraalpleinen en marktpleinen hebben van oudere culturen.