EN

spur {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "spur" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, it seems that Mr Campos ' remarks were not made on the spur of the moment.
Maar het schijnt zo te zijn dat de opmerkingen van de heer Campos geen opwelling waren.
EnglishI think that the debates you are going to conduct now must be a spur in that direction.
Ik geloof dat de debatten die u nu gaat voeren een aansporing moeten zijn in die richting.
EnglishA spur to greater global trade is a spur to greater global prosperity.
Een stimulans tot meer handel in de wereld is een stimulans tot meer welvaart in de wereld.
EnglishThe temporary drawbacks do spur us on to prepare social security for EMU.
Wel zetten de tijdelijke nadelen ons ertoe aan de sociale zekerheid op de EMU voor te bereiden.
EnglishLet us hope that Mr Queiró’ s question will spur the European Commission into action.
Laten wij hopen dat de mondelinge vraag van de heer Queiró de Europese Commissie tot actie zal aansporen.
EnglishI see this as a great spur for promoting integration of the environment with the other policies.
Ik zie dit als een duidelijke aanmoediging om het milieu in de andere beleidsgebieden te integreren.
EnglishShe knows quite well that difficulties are more likely to spur me on.
U weet heel goed dat moeilijkheden mij juist aansporen.
EnglishEvery 1 % reduction in road deaths should act as a spur.
Elk procent minder verkeersdoden zou een aansporing moeten zijn.
EnglishI endorse the dual-track policy, by means of which the rapporteur hopes to spur the slow banks into action.
Ik steun het tweesporenbeleid waarlangs de rapporteur de trage banken tot actie wil aanzetten.
EnglishWe should be trying to introduce best practices worldwide as a spur to positive competition.
Wij moeten wereldwijd proberen om best practices in te voeren als aanzet voor een positieve concurrentiestrijd.
EnglishShould the period of reflection not spur us on to take a more critical view of our Union?
Zou de periode van bezinning ons er niet toe moeten aanzetten om met een kritischer blik naar onze Unie te kijken?
EnglishThe extension of the PACT programme, pilot actions in combined transport, will also spur matters on.
Ook de verlenging van het PACT-programma, pilot actions in combined transport, geeft een positieve impuls.
EnglishThe events in Kosovo should spur us on to establish intensive dialogue with the Russian Federation.
De gebeurtenissen in Kosovo pleiten voor de instelling van een intensieve dialoog met de Russische federatie.
EnglishThis encouraging trend should spur us on to pursue the road we have embarked on with determination.
Deze bemoedigende ontwikkeling moet voor ons een stimulans zijn om de ingeslagen weg consequent te vervolgen.
EnglishThey will in any event spur me on to take part and to denounce the Council's ambivalence.
Het motiveert mij in ieder geval om daaraan mee te gaan doen en deze tweeslachtigheid van de Raad aan de kaak te stellen.
EnglishThe proposed spur to action comes not a moment too soon.
De voorgestelde beleidsimpuls komt geen dag te vroeg.
EnglishI hope this report will act as a spur to the Commission and the Council to act quickly on this problem.
Ik hoop dat dit verslag de Commissie en de Raad er zullen toe aansporen dit probleem onverwijld aan te pakken.
EnglishA constitution cannot be produced on the spur of the moment.
EnglishWe intend the resolution as a spur to deeper discussion with the Council of the questions that remain open.
Via deze resolutie willen wij de aanzet geven tot een intensievere discussie met de Raad over de nog openstaande kwesties.
EnglishEU membership was the spur that helped the powerful forces for reform in the former Communist dictatorships.
Het lidmaatschap van de EU was het lokmiddel dat de sterke hervormingskrachten in de voormalige communistische dictaturen hielp.