EN

spot {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
spot (ook: blot)
There must be more coordination, and more must be decided on the spot.
Er moet meer gecoördineerd worden en er moet meer ter plaatse worden beslist.
I have added that OLAF must have the opportunity of exercising supervision on the spot.
Ik heb toegevoegd dat OLAF de mogelijkheid moet hebben om ter plaatse controles uit te voeren.
How is it meant to do this if it is unable to be present on the spot to get a picture of how things are on the ground?
Hoe moet het dat doen als het zich niet ter plekke een beeld van de situatie kan vormen?
spot (ook: blot, fleck, place)
So we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Als eerste verbonden we een plek op Navajo-grondgebied met een klaslokaal in Seattle.
Perhaps we should find a more interesting spot for him.
Misschien moeten we 'n interessantere plek voor hem zoeken.
Commissioner, I find that a person's weak spot is very often his or her wallet or purse.
Mijnheer de Commissaris, de gevoeligste plek van een mens is zoals bekend vaak de eigen portemonnee.
I do not think we could have imagined a more beautiful spot and a more beautiful image.
Ik denk dat we ons geen mooiere plaats en mooier beeld hadden kunnen voorstellen.
We should also do something about providing first aid on the spot.
Wij moeten er ook voor zorgen dat er op de plaats van het ongeluk eerste hulp geboden kan worden.
That horn-shaped region is what we call the sweet spot.
Deze hoornvormige regio is wat wij de zachte plaats noemen.
They take all the parallel incoming rays and focus it to a single spot.
Ze concentreren parallel invallende stralen naar één punt.
If there is a bright spot here it is only insofar as every cloud has a silver lining.
Als hier al een positief punt te melden valt, is dat alleen omdat aan alles een positieve kant zit.
There is one bright spot to mention, in the sense that there are another 60 000 extra tickets available.
Er is wel een positief punt te melden, in die zin dat er nog 60.000 tickets supplementair zijn bijgekomen.
Is it a hot spot?" No, no, that's the only place a ship's been.
Is het een hot spot?"
Then when we went to press, the printer put a spot gloss on the ink and it really looked like it was running.
Toen we in druk gingen, voegde de drukker een spot gloss toe aan de inkt, zodat het er echt uitzag alsof het uitliep.
So ... so I did a spot on CNN the other day where I actually spent more time in makeup than I did talking on air.
. ~~~ dus onlangs deed ik een spot op CNN waar ik meer tijd besteedde in make-up dan praten in de show.
And each spot represents a different family of virus or species of virus.
Elke vlek staat voor een andere virusfamilie of soorten van virussen.
I found another brown spot on my shoulder.
Ik heb er weer een bruine vlek bij op m'n schouder..
Antarctica was this planet's last empty quarter -- the blind spot in our expanding vision of the world.
Antarctica was op deze planeet het laatste lege stukje -- de blinde vlek in onze groeiende kijk op de wereld.
spot (ook: hole, period)
And it senses light with a little eye-spot, which works not unlike how our eye works.
Het licht wordt opgevangen met een klein oogvlekje, dat een beetje als ons eigen oog werkt.
As for direct aid to the Indonesian people, because of the economic situation, there has already been an on-the-spot mission to assess the true situation.
Met het oog op de directe steunverlening aan de Indonesische bevolking naar aanleiding van de economische toestand van dit land is er in situ reeds een onderzoek gedaan naar de reële situatie.
spot (ook: space)
volume_up
plekje {het} [verkl.]
That little hole in the middle there is for the pollen tube, and when the pollen finds its special female spot in another Morina flower, just on the right species, what happens?
En als het pollen het juiste vrouwelijke plekje vindt, in een andere Morinabloem, op precies de juiste soort, dan?
spot (ook: place)
spot (ook: dot, mote)
spot (ook: blot, smirch)
spot (ook: dot, point)
2. film & televisie
Is it a hot spot?" No, no, that's the only place a ship's been.
Is het een hot spot?"
Then when we went to press, the printer put a spot gloss on the ink and it really looked like it was running.
Toen we in druk gingen, voegde de drukker een spot gloss toe aan de inkt, zodat het er echt uitzag alsof het uitliep.
So ... so I did a spot on CNN the other day where I actually spent more time in makeup than I did talking on air.
. ~~~ dus onlangs deed ik een spot op CNN waar ik meer tijd besteedde in make-up dan praten in de show.
3. visserij
NL

spot {de}

volume_up
1. algemeen
Denkt u maar aan de bedekte glimlachjes, het scepticisme en de spot die deze dag toentertijd ten deel viel.
Remember the half smiles, the scepticism, the derision with which it was greeted back then.
Op de tweede plaats zouden we de spot drijven met de begroting van het Parlement, waarover reeds is gestemd, als we het bedrag zouden verhogen.
Secondly, to increase the amount is to make a mockery of the budget which Parliament has already voted.
Afgezien van de zeer ernstige gevolgen wordt op deze manier de spot gedreven met de idee van vrij verkeer van goederen door de hele Europese Unie.
Apart from the other very serious implications, the situation makes a mockery of the idea of the free movement of goods across the European Union.
Is it a hot spot?" No, no, that's the only place a ship's been.
Toen we in druk gingen, voegde de drukker een spot gloss toe aan de inkt, zodat het er echt uitzag alsof het uitliep.
Then when we went to press, the printer put a spot gloss on the ink and it really looked like it was running.
. ~~~ dus onlangs deed ik een spot op CNN waar ik meer tijd besteedde in make-up dan praten in de show.
So ... so I did a spot on CNN the other day where I actually spent more time in makeup than I did talking on air.
spot (ook: bespotting)
2. film & televisie
spot (ook: reclamespot)
Is it a hot spot?" No, no, that's the only place a ship's been.
Toen we in druk gingen, voegde de drukker een spot gloss toe aan de inkt, zodat het er echt uitzag alsof het uitliep.
Then when we went to press, the printer put a spot gloss on the ink and it really looked like it was running.
. ~~~ dus onlangs deed ik een spot op CNN waar ik meer tijd besteedde in make-up dan praten in de show.
So ... so I did a spot on CNN the other day where I actually spent more time in makeup than I did talking on air.

Voorbeeldzinnen voor "spot" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
Het is niet voldoende steekproefcontroles te doen als het geld al uitgegeven is.
EnglishNow, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
Nu hebben de EU-delegaties ter plaatse meer bevoegdheid en meer personeel gekregen.
EnglishNevertheless, it is true that we do not have a permanent representative on the spot.
Het klopt echter dat wij geen permanente vertegenwoordiging hebben ter plekke.
EnglishHundreds of times over, we have done spot-checks and examined transactions.
Honderden keren hebben we steekproeven uitgevoerd en verrichtingen gecontroleerd.
EnglishPM: Okay, those head shakes are much easier to spot once you know to look for them.
PM: Oké, dat hoofdschudden is makkelijker te spotten als je weet waar je naar zoekt.
EnglishSo we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Als eerste verbonden we een plek op Navajo-grondgebied met een klaslokaal in Seattle.
EnglishI do not think we could have imagined a more beautiful spot and a more beautiful image.
Ik denk dat we ons geen mooiere plaats en mooier beeld hadden kunnen voorstellen.
EnglishHygiene regulations and on-the-spot checks should be the slogan of the hour.
Tegenwoordig zijn echter gezondheidsvoorschriften en controles ter plaatse het parool.
EnglishWe want you to do spot checks and to be responsive to detailed criticisms.
Als iemand die steekproeven neemt en open staat voor gedetailleerde kritiek.
EnglishWe want the EU's people on the spot to be able to act fast and effectively.
Wij wensen dat de EU-mensen ter plekke snel en efficiënt kunnen handelen.
EnglishThe people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
De mensen ter plaatse weten waar het schoentje nijpt en hoe het passend kan worden gemaakt.
EnglishThey are singing 'Let us march, let us march ', while jumping up and down on the spot.
Ze zingen: ' Laten we opmarcheren!?, maar blijven op de plaats trappelen.
EnglishNo, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
Nee, leugenspotters zijn gewapend met wetenschappelijke kennis over hoe je bedrog opmerkt.
EnglishThere must be more coordination, and more must be decided on the spot.
Er moet meer gecoördineerd worden en er moet meer ter plaatse worden beslist.
EnglishIt will also not have the option to make unannounced on-the-spot inspections.
Zij mag evenmin de mogelijkheid hebben ter plaatse onaangekondigde controles uit te voeren.
EnglishFor Finns the end result will not, however, be spot on, as it were.
Voor de Finse burgers is het eindresultaat echter geen schot in de roos, zogezegd.
EnglishBut Bush’ s cheque also covers the troops on the spot and investments for companies.
Maar de cheque van Bush dekt ook de militairen ter plaatse en investeringen voor bedrijven.
EnglishI can confirm that the military power could not resolve the problems on the spot.
Ik kan bevestigen dat het militaire bestuur de problemen in Kosovo niet heeft kunnen oplossen.
EnglishTo have good trolling you need the right spot and time for fishing.
Iedere visser weet dat tijd en locatie belangrijk zijn voor een goede vangst.
EnglishA hunch... things he said..... like being able to spot a phoney ID.
Een voorgevoel... dingen die hij zei..... zoals het kunnen vinden van een radio-ID.