"spokesperson" in het Nederlands

EN

"spokesperson" - vertaling Nederlands

EN

spokesperson {zelfstandig naamwoord}

volume_up
spokesperson (ook: spokesman)
I do so as the Labour Party spokesperson on Northern Ireland.
Ik doe dat als woordvoerder van de Labourpartij voor Noord-Ierland.
That is precisely why we cannot understand the failure to appoint an Italian-speaking spokesperson.
Daarom juist begrijpen wij het uitblijven van de benoeming van een Italiaans sprekende woordvoerder niet.
I am grateful to the Socialist spokesperson, who knows my wife, for agreeing with me.
Ik dank de socialistische woordvoerder, die mijn vrouw kent, voor het feit dat hij het met mij eens is.

Voorbeeldzinnen voor "spokesperson" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA very unlikely spokesperson for the idea of separation of church and state.
Een erg onwaarschijnlijke advocaat voor het idee van scheiding van kerk en staat.
EnglishThe rapporteur is supposed to be the spokesperson for the parliamentary committee.
De rapporteur dient de spreekbuis te zijn van een parlementaire commissie.
EnglishIt would appear that she is basically a spokesperson for the military and for industry.
Naar het schijnt vertegenwoordigt zij hier vooral defensie en de industrie.
EnglishIn her, they have an ardent spokesperson and guardian.
In haar hebben zij een hartstochtelijke woordvoerster en beschermvrouw gevonden.
EnglishI am grateful to the Socialist spokesperson, who knows my wife, for agreeing with me.
Ik dank de socialistische woordvoerder, die mijn vrouw kent, voor het feit dat hij het met mij eens is.
EnglishOn this point I should like to echo the words of our group spokesperson, Mrs Grossetête.
Op dat punt wil ik aansluiten bij hetgeen onze fractiewoordvoerder, mevrouw Grossetête, heeft gezegd.
EnglishI do so as the Labour Party spokesperson on Northern Ireland.
Ik doe dat als woordvoerder van de Labourpartij voor Noord-Ierland.
EnglishIt is extremely difficult to select who is the best spokesperson for a specific subject.
Het is buitengewoon moeilijk woordvoerders te kiezen en te bepalen waarover zij het woord dienen te voeren.
EnglishMr Poettering quoted Mr Perle, a spokesperson for the armaments industry.
De heer Poettering heeft zojuist een vertegenwoordiger uit militair-industriële hoek aangehaald, de heer Perle.
EnglishThat is precisely why we cannot understand the failure to appoint an Italian-speaking spokesperson.
Daarom juist begrijpen wij het uitblijven van de benoeming van een Italiaans sprekende woordvoerder niet.
EnglishMrs Martens was the spokesperson for the PPE-DE Group.
Mevrouw Martens was de woordvoerster voor de EVP-fractie.
EnglishAllow me to act as its spokesperson this evening.
Laat mij dan vanavond als spreekbuis voor de Raad optreden.
EnglishLike Mr Mandela in South Africa, you are the spokesperson for peace, justice and freedom in your country.
U bent, evenals de heer Mandela voor Zuid-Afrika, een woordvoerder voor vrede, rechtvaardigheid en vrijheid in uw land.
EnglishThis amazing woman, Fatima Gailani, was absolutely instrumental in what went on as she was the spokesperson for the resistance against the Russians.
Deze geweldige vrouw, Fatima Magalani, was absoluut onmisbaar in het gebeuren.
EnglishA large group of third-world countries, Kenya being the spokesperson, has called for a review of the TRIPS Agreement.
Een grote groep derdewereldlanden, met Kenia als woordvoerder, heeft een oproep gedaan de TRIPS-overeenkomst te herzien.
EnglishToday the European Parliament must act as a spokesperson with regard to this situation which affects millions of women.
Het Europees Parlement moet hier vandaag het stilzwijgen doorbreken over deze situatie waarvan miljoenen vrouwen het slachtoffer zijn.
EnglishThat is why, as a human rights spokesperson, I am so glad to see such a strong emphasis on human rights concerns in this report.
Daarom ben ik als woordvoerder mensenrechten blij dat ik in dit verslag een dusdanig sterke nadruk op mensenrechtenkwesties zie.
EnglishIf anyone should never have acted as spokesperson for the Fourteen, it was you, as President of the European Union.
Als er iemand nooit had moeten optreden als woordvoerder van de 14, was u dat mijnheer de eerste minister, omdat u voorzitter was van de Europese Unie.
EnglishHaving the formidable privilege of precedence, I believe I can be the most convincing spokesperson on this matter in France and in Europe.
Als voorloper in deze beweging, denk ik daarvan de meest overtuigende woordvoerder te kunnen zijn, zowel in Frankrijk als in Europa.
EnglishI can still remember the alarming remarks made by their spokesperson, Bobby Castillo, who had experienced American prisons.
Ik kan me de alarmerende woorden van woordvoerder Bobby Castillo, die zelf in Amerikaanse gevangenissen heeft gezeten, nog goed voor de geest halen.

Synoniemen (Engels) voor "spokesperson":

spokesperson