"spoken" in het Nederlands

EN

"spoken" - vertaling Nederlands

volume_up
spoken {volt.deelw.}
NL

"spoken" - vertaling Engels

EN

spoken {voltooid deelwoord}

volume_up
spoken
You have spoken of an enduring development, you have spoken of peace and of stability.
U heeft gesproken over duurzame ontwikkeling, over vrede en stabiliteit.
Their language deserves as much attention and support as do spoken minority languages.
Hun taal verdient evenzeer aandacht en steun als gesproken minderheidstalen.
It was then that concentric circles were being spoken of for the first time.
Toen werd voor het eerst over concentrische cirkels gesproken.
NL

spoken {werkwoord}

volume_up
spoken (ook: rondwaren)
De spoken uit het verleden hebben we overwonnen.
We have exorcised the ghosts of the past.
Misschien moeten we nog een paar spoken uit het verleden ten grave dragen en voorgoed een einde maken aan de aloude argwaan.
Perhaps we still have some of the ghosts of the past to lay to rest; ancient suspicions to bury once and for all.
Wij menen dat politieke profylaxe soms de beste manier is om in de toekomst pijnlijke situaties te vermijden, en vooral om te voorkomen dat op Europees niveau oude spoken weer tot leven kunnen komen.
We believe that political precautions of this kind are possibly the best way of warding off future problems, and in particular the ghosts from the past that may return to haunt us in Europe.
Wij menen dat politieke profylaxe soms de beste manier is om in de toekomst pijnlijke situaties te vermijden, en vooral om te voorkomen dat op Europees niveau oude spoken weer tot leven kunnen komen.
We believe that political precautions of this kind are possibly the best way of warding off future problems, and in particular the ghosts from the past that may return to haunt us in Europe.

Voorbeeldzinnen voor "spoken" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil alle sprekers dankzeggen.
EnglishMrs Müller, the rapporteur, has spoken against the referral back to committee.
Mevrouw de rapporteur is dus tegen terugverwijzing naar de bevoegde Commissie.
EnglishParliament has spoken out in favour of this strongly on a number of occasions.
Het Parlement heeft zich daarvoor enkele malen nadrukkelijk daarvoor uitgesproken.
EnglishWe must retaliate swiftly and not be content with spoken or written protests.
We moeten snel tot retaliatie besluiten en het niet bij praten of schrijven laten.
EnglishI myself have spoken in favour of greater attention being given to sign language.
Zelf heb ik gepleit dat er daarbij ook aandacht wordt geschonken aan de gebarentaal.
EnglishMr Maij-Weggen has made a proposal, stating her reasons; now Mr Fantuzzi has spoken.
Mevrouw Maij-Weggen heeft een voorstel geformuleerd en dat voorstel toegelicht.
EnglishPeople better qualified than I on this subject have spoken strongly on the matter.
Mensen met meer gezag dan ikzelf hebben zich hierover krachtig uitgesproken.
EnglishThe applause for Mr Saryusz-Wolski, who has just spoken, shows that we are united.
Uit het applaus voor de heer Saryusz-Wolski blijkt dat wij het met elkaar eens zijn.
EnglishIn the last hour we have spoken about Croatia with a Croatian delegation.
We hebben te elfder ure nog met een Kroatische delegatie over Kroatië gesproken.
EnglishFor that I am very grateful to the Members of this House who have spoken.
Ik ben mijn collega's die in het debat hebben gesproken, hiervoor zeer dankbaar.
EnglishIn doing so, we have also very specifically spoken about the situation in Chechnya.
Wij hebben het daarbij ook heel uitdrukkelijk gehad over de toestand in Tsjetsjenië.
EnglishIt is very moving to hear the way Mr Colom i Naval and Mrs Stenzel have spoken.
De heer Colom i Naval en mevrouw Stenzel hebben zeer ontroerend gesproken.
EnglishFurthermore, Mr Souchet has already spoken on the point here and justified it.
Collega Souchet heeft daar trouwens al over gesproken en die restituties verantwoord.
EnglishI do not, therefore, agree with the words of the Liberal Member who has just spoken.
Ik ben het dus niet eens met de liberale afgevaardigde die voor mij heeft gesproken.
EnglishMr Barroso, you in particular have spoken a great deal about it before this House.
Mijnheer Barroso, vandaag bent u hier uitgebreid op deze Europese identiteit ingegaan.
EnglishI have spoken to your House about this matter on a total of 11 occasions.
Over dit onderwerp heb ik in totaal elf keer gesproken in het Europees Parlement.
EnglishSo all the matters which Mr Telkämper has spoken about have already been dealt with.
Alle kwesties waarover de heer Telkämper gesproken heeft zijn dus reeds afgehandeld.
EnglishCommissioner, you have now spoken for more than one minute over the scheduled time.
Commissaris, u heeft nu uw spreektijd met meer dan een minuut overschreden.
EnglishThat is what I would like to say to Members of Parliament who have spoken tonight.
Dat wil ik graag zeggen tegen de Parlementsleden die vanavond het woord hebben gevoerd.
EnglishI have spoken about employment and entrepreneurship and social justice.
Ik heb het gehad over werkgelegenheid, ondernemingszin en sociale gerechtigheid.