EN

split {zelfstandig naamwoord}

volume_up
split (ook: crack, crevice)
We have already requested a number of split votes and, lastly, we congratulate Mr Tappin on his report.
Wij hebben al enkele split votes aangevraagd en verder kunnen wij de heer Tappin feliciteren met zijn verslag.
The question is whether the EU is willing and able to take such measures: measures that have an impact on the modal split.
Het is de vraag of de EU die wil en kan nemen: maatregelen die invloed hebben op de modal split.
It gives added salience to his group’ s decision to meet last week in a city called Split.
Dit maakt het besluit van zijn fractie om afgelopen week in een stad met de naam Split bijeen te komen extra saillant.
volume_up
tweedeling {de}
The danger now is not just that the country may split, Mr President, but that there may be civil war.
Tweedeling, mijnheer de Voorzitter, is niet het enige risico: er bestaat ook een risico van een burgeroorlog.
The second is decentralisation, which should prevent the country from splitting.
De tweede doelstelling is decentralisatie, waarmee een tweedeling van het land moet worden voorkomen.
The extension of Union enlargement to all thirteen countries ended the artificial split between the applicant countries.
Het besluit om alle dertien landen te betrekken bij de uitbreiding maakte een eind aan de kunstmatige tweedeling van de kandidaat-lidstaten.
NL

split {de}

volume_up
Wij hebben al enkele split votes aangevraagd en verder kunnen wij de heer Tappin feliciteren met zijn verslag.
We have already requested a number of split votes and, lastly, we congratulate Mr Tappin on his report.
Het is de vraag of de EU die wil en kan nemen: maatregelen die invloed hebben op de modal split.
The question is whether the EU is willing and able to take such measures: measures that have an impact on the modal split.
Dit maakt het besluit van zijn fractie om afgelopen week in een stad met de naam Split bijeen te komen extra saillant.
It gives added salience to his group’ s decision to meet last week in a city called Split.

Voorbeeldzinnen voor "split" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd if you zoom in on those 30,000 times, you'll see each hair has split ends.
En als je die nog eens vergroot zie je die kleine structuren op het uiteinde.
EnglishThe split vote divides the ACP countries and the European countries into two camps.
De gesplitste stemmingen delen de ACS-landen en de Europese landen in twee kampen.
EnglishThis split pricing policy, however, is not what the trade mark right is about.
Dat gesplitste prijsbeleid is echter niet de doelstelling van het merkrecht.
EnglishNobody is intent on a genuine split between the United States and the European Union.
Niemand is uit op een echte breuk tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.
EnglishMoreover it seems that the same split of opinions is taking place all over Parliament.
Bovendien lijkt het erop dat de meningen in het Parlement evenzeer verdeeld zijn.
EnglishNow, move the base off to the side, and the ring will split up into arcs, OK.
Nu, beweeg de voet naar de zijkant, en de ring zal in bogen opsplitsen, ok.
EnglishAs if that were not enough, you even want to endorse their split from Serbia.
Alsof dat nog niet genoeg is, wilt u zelfs nog hun afsplitsing van Servië goedkeuren.
EnglishWe therefore need to split the paragraph up into three parts for the vote.
Daarom moeten wij, Voorzitter, in drie onderdelen over deze paragraaf stemmen.
EnglishIt is this light that transmits this high-definition video in a split stream.
Het is dit licht dat deze hoge-definitie video uitzendt in een bitstroom.
EnglishWith regard to paragraph 5 from the Greens, we request split voting there as well.
Inzake de paragraaf van de Fractie De Groenen wensen wij eveneens een gedeelde stemming.
EnglishAre you withdrawing this amendment, in which case we will hold a split vote on paragraph 29?
Als u dit amendement intrekt, zullen we in onderdelen over paragraaf 29 stemmen.
EnglishI really must appeal to the Council not to be such a two-faced split personality.
Ik doe met klem een beroep op de Raad geen ambivalente en dubbelhartige houding in te nemen.
EnglishAnd each one of these forces split the world, tore the world apart, divided the world.
En al deze krachten deden de wereld splijten, trokken hem uiteen, verdeelden de wereld.
EnglishThere was a request from our Group for a split vote on the last few words.
Mijn fractie heeft verzocht om een stemming in onderdelen over de laatste paar woorden.
EnglishThrough our request for a split vote on Amendment No 40, you can correct that.
Dankzij ons verzoek inzake een aparte stemming over amendement 40 kunnen wij dit corrigeren.
EnglishIf this is the case, my group can withdraw the request for a split vote.
Indien dit het geval is, kan mijn fractie de vraag om gesplitste stemming terugtrekken.
EnglishThose are covered by appropriate amendments or requests for split votes.
Daar zijn passende amendementen of verzoeken tot stemming in onderdelen voor ingediend.
EnglishWe have brought in differing split votes on my Amendments Nos 134 and 110.
Voor mijn amendementen 134 en 110 zijn verschillende stemmingen in onderdelen voorgesteld.
EnglishIt is not necessary to do this; there is no reason to split debates.
Het is niet nodig om het zo te doen; er is geen reden om de debatten op te splitsen.
EnglishEven if you lie to yourself, you need to have split personalities.
Zelfs als je tegen jezelf liegt, moet je een gespleten persoonlijkheid hebben.