EN

sphere {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Women’ s work in the reproductive sphere is unpaid and has been rendered invisible.
Het werk van vrouwen in de reproductieve sfeer is onzichtbaar gemaakt en wordt niet betaald.
Competition in the social sphere is prohibited.
Mededinging in de sociale sfeer is niet toegestaan.
Nor by any means are all results in the sphere of public finances based on structural measures.
Ook zijn lang niet alle resultaten in de sfeer van de overheidsfinanciën gebaseerd op structurele maatregelen.
sphere (ook: bulb, dome, globe, orb, convex)
The AlloSphere: it's a three-story metal sphere in an echo-free chamber.
Een metalen bol van drie verdiepingen in een echoloze kamer.
You take a sphere, in three dimensions, you rotate around the center of the sphere, and all those rotations leave the sphere alone.
In een bol, in drie demensies, alle rotaties door het middelpunt, allen laten zij de bol in zijn waarde.
Allen zijn ze symmetrieën van de bol.
Same concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.
Hetzelfde concept, maar dan gericht op de dynamiek van communicatie in een totaal andere omgeving.
Nor do we believe that the instruments should be used for extending the EU’ s sphere of interest to areas that cannot be described as its neighbourhood.
Ook vinden wij dat deze instrumenten niet moeten worden gebruikt om de invloedssfeer van de EU uit te breiden tot gebieden die niet kunnen worden aangeduid als haar naaste omgeving.

Voorbeeldzinnen voor "sphere" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNicaragua's problems therefore fall more within my own sphere of competence.
De problemen van Nicaragua vallen dus misschien niet meer onder mijn bevoegdheden.
EnglishHowever, these go unchallenged in the sphere of the European transport policy.
Op het vlak van het Europees vervoersbeleid zijn deze evenwel onomstreden.
EnglishIn the social sphere, the Commission also goes to Madrid with a positive balance sheet.
Ook op sociaal gebied gaat de Commissie met een positieve balans naar Madrid.
EnglishIt has its own culture, its own values and its own sphere of influence.
Turkije heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen waarden, zijn eigen invloedssfeer.
EnglishI am pleased to welcome the support for our thinking in the sphere of external relations.
Ik ben ingenomen met de steun voor onze bezinning over onze externe betrekkingen.
EnglishForestry has been and must in the future be within the sphere of the free market economy.
De bosbouw is en zal ook in de toekomst deel uitmaken van de vrije markteconomie.
EnglishIt seems to me that the effect of these projects on the competitive sphere is rather minor.
Het effect van deze projecten op de mededingingssituatie lijkt mij nogal gering.
EnglishThe Northern Dimension is a later arrival in the sphere of EU activity.
De noordelijke dimensie is een nieuwkomer op het werkterrein van de Europese Unie.
EnglishIn the sphere of economics, too, things are put right in conjunction with the IMF.
Ook op economisch gebied wordt samen met het IMF orde op zaken gesteld.
EnglishWe are thus fortunate, especially in the medical sphere, to have PVC.
Het is dus fijn, zeer zeker ook in de medische toepassingen, dat we PVC hebben.
EnglishIn the past few years a cautious beginning has been made in the sphere of democracy.
De laatste jaren is er een voorzichtige opening op het gebied van de democratie gemaakt.
EnglishI also have another idea, even if it is perhaps a touch outside your sphere of authority.
Ik heb nog een andere vraag, hoewel dit uw bevoegdheid misschien wat te buiten gaat.
EnglishWe are aware that the Council may want a little more in this sphere.
Wij zijn ons ervan bewust dat de Raad misschien nog wat meer wil op dit gebied.
EnglishI'm a composer, orchestrally-trained, and the inventor of the AlloSphere.
Ik ben componist, opgeleid in het orkest, en de uitvinder van AlloSphere.
EnglishSo we are dealing with structures, and a sphere of activity which are of great concern to us.
Het gaat dus om een infrastructuur en een activiteit die ons ten zeerste aangaan.
EnglishWomen’ s work in the reproductive sphere is unpaid and has been rendered invisible.
Het werk van vrouwen in de reproductieve sfeer is onzichtbaar gemaakt en wordt niet betaald.
EnglishBut basically, when you walked into those buildings, the private sphere was left behind you.
Kortom, als je in die gebouwen binnenkwam liet je de private sfeer achter je.
EnglishThe EU must in this case prove its qualifications in the diplomatic sphere.
De EU moet nu laten zien waartoe ze op diplomatiek niveau in staat is.
EnglishI find the large number of irregularities in the sphere of structural support shocking.
Ik vind het grote aantal onregelmatigheden in verband met de structuurfondsen schokkend.
EnglishWhat's emerging today is what you might call a greater Chinese co-prosperity sphere.
Wat vandaag in opkomst is, is wat je een grotere Chinese co-welvaartsfeer zou kunnen noemen.