EN

spend {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The Committee on Budgets has not agreed the reserve but has agreed the ECU 500m extra spending.
De Begrotingscommissie heeft de reserve niet goedgekeurd maar wel de extra uitgave van 500 miljoen ecu.
Look at our next big spending: regional policy.
Dan de op een na grootste uitgave: het regionaal beleid.
Dat is een goed bestede uitgave.

Voorbeeldzinnen voor "spend" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI felt, oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing.
Ik voelde dat dit het soort project was dat ik mijn hele leven kon blijven doen.
EnglishIt serves no purpose to spend large sums of money if you lack the moral courage.
Het is dan ook onnuttig om geld uit te geven als deze morele moed ontbreekt.
EnglishThey don't get any information, they don't get any value for what they spend.
Ze krijgen helemaal geen informatie, ze krijgen helemaal geen waar voor hun geld.
EnglishMost of you spend 10, 15 dollars an hour for babysitters when you have them.
De meesten van jullie geven 10-15 $ uit aan een babysitter als je die nodig hebt.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Momenteel kost het belastingbetalers zo'n $60.000 per jaar om iemand op te sluiten.
EnglishWhat is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
Wat is er verkeerd aan een systeem waarbij je de uitgaven moet verantwoorden?
EnglishCompanies have to spend nine months on the preparation of an environmental report.
De bedrijven hebben driekwart jaar nodig om een milieuverslag op te stellen.
EnglishWe spend all of our lifetime trying to live to be 100 without losing our teeth.
Wij trachten ons hele leven 100 te worden zonder onze tanden te verliezen.
EnglishSome of you might be thinking, "That's a lot of time to spend playing games.
Sommigen onder jullie denken waarschijnlijk, "Dat is veel tijd om games te spelen."
EnglishWell researchers spend billions of your tax dollars trying to figure that out.
Onderzoekers geven miljarden dollars van jullie belastingen uit om dat uit te zoeken.
EnglishIt is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.
Het is beter 1,2 procent goed te besteden dan minder dan 1 procent slecht.
EnglishMr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
Heren voorzitters, meer uitgeven dan er binnenkomt, is op lange termijn niet houdbaar.
EnglishThat is more than all the European Union Member States put together spend on culture.
Dat is meer dan de lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk aan cultuur uitgeven.
EnglishThe Budget estimate still falls short of what we spend on subsidising tobacco.
Maar in de begroting staat hiervoor nog minder dan wat we uitgeven aan tabaksubsidies.
EnglishHowever, we are fated to spend at least a few more minutes in conversation.
Wij zijn echter gedoemd nog minstens enige minuten over dit onderwerp te debatteren.
EnglishFor years, the Commission has been unable to spend the funds we have budgeted for.
De Commissie is al jarenlang niet in staat om de middelen die we begroten uit te geven.
EnglishWe can spend the money more fruitfully elsewhere for the benefit of the environment.
Dat geld kunnen we op een andere, zinvollere wijze aan het milieu besteden.
EnglishYou could spend your life looking for them... and it will not be a wasted life.
Je kan je hele leven ernaar op zoek zijn..... en dat zal dan geen weggegooid leven zijn.
EnglishCalifornia will spend over 100 billion, Microsoft, 38, Google, about 19.
Californië zal meer dan 100 miljard uitgeven, Microsoft 38, Google ongeveer 19.
EnglishI was lucky enough to spend my last year, my fifth year, in Rome as a student.
Ik had het geluk om mijn laatste jaar, het 5de jaar, in Rome te studeren.

Synoniemen (Engels) voor "spend":

spend