EN

spelling {zelfstandig naamwoord}

volume_up
So one of these works is the "Spelling Spider."
Eén van deze werken is de "Spelling Spider".
Declaration by the Republic of Latvia and the Republic of Hungary on the spelling of the name of the single currency in the Treaty establishing a Constitution for Europe.
Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
NL

spelling {de}

volume_up
1. algemeen
spelling
Eén van deze werken is de "Spelling Spider".
So one of these works is the "Spelling Spider."
Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
Declaration by the Republic of Latvia and the Republic of Hungary on the spelling of the name of the single currency in the Treaty establishing a Constitution for Europe.
2. grammatica

Voorbeeldzinnen voor "spelling" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhich I knew, because it's the word that won me the Ohio spelling bee in 1976.
Dat ik weet, want met dit woord won ik in 1976 de Ohio-spelwedstrijd.
EnglishI am grateful to the rapporteur for spelling out these effects in Amendments Nos 1 and 2.
Ik dank de rapporteur voor het aangeven van deze effecten in de amendementen 1 en 2.
EnglishWe had the spelling bee in conjunction with the Gwomeus Club.
We organiseerden de spellingwedstrijd in samenwerking met de Gwomeus Club.
EnglishThe same goes for the accuracy of data, such as the correct and complete spelling of names.
Hetzelfde kunnen wij zeggen over de nauwkeurigheid van gegevens als de correcte en volledige schrijfwijze van namen.
EnglishAnd so we had spelling bees in Paris, Illinois.
En we hadden spellingwedstrijden in Paris, Illinois.
EnglishSo one of these works is the "Spelling Spider."
EnglishIn an amendment you propose, quite rightly, spelling this out in the text of the decision we are debating today.
In een amendement stelt u overigens terecht voor om dit punt te verduidelijken in de beschikking waarover wij ons vandaag buigen.
EnglishThere is a brand of jeans to which I shall not refer which is almost exactly the same in spelling as the famous Levis.
Er is een merk van jeans, dat ik hier niet zal noemen, waarvan de naam bijna helemaal hetzelfde wordt gespeld als het bekende Levis.
EnglishWe need to start spelling that out now and working out the method of operation in ensuring democratic accountability.
We moet nu reeds beginnen om daar duidelijkheid over te krijgen en uitwerken hoe de democratische verantwoording kan worden gewaarborgd.
EnglishParliament also has the task of spelling out in clear terms the reasons for this conflict if it wants to help improve the situation.
Het is ook de taak van dit Parlement om onomwonden de oorzaken van dit conflict te benoemen, als het een bijdrage wil leveren aan een verbetering van de situatie.
EnglishAnd those of you who cashed your money here might be surprised to see how many scripts there are on the rupee note, spelling out the denominations.
Diegenen van jullie die hier geld hebben opgenomen, kunnen verrast zijn te zien hoeveel talen er op een roepiebiljet staan om de waarde aan te duiden.
EnglishLadies and gentlemen, the BSE crisis has triggered off a massive loss of consumer confidence as well as spelling real disaster for producers throughout Europe.
Dames en heren, de BSE-crisis heeft zowel tot massale onzekerheid van de consumenten als tot een tragedie voor de producenten in heel Europa geleid.
EnglishThe third change to the Commission's proposals contained in my report is therefore the spelling out of a minimum reporting requirement.
Het derde amendement dat volgens mijn verslag op de voorstellen van de Commissie moet worden gemaakt behelst dan ook een nauwkeurige omschrijving van de minimumvereisten voor rapportage.
EnglishThe best approach would have been to introduce flour into Appendix 2 - that is, as the staple commodity it most certainly is - spelling out permitted substances there.
Het beste was geweest om meel in bijlage 2 toe te voegen, als basislevensmiddel, wat het onmiskenbaar is, en daar de additieven aan te geven die men wil toestaan.
EnglishAs we enlarge, the Charter succeeds in spelling out for all concerned why fundamental rights are so salient to bringing Europe closer to the citizen.
Wanneer wij uitbreiden, wordt in het Handvest aan alle betrokkenen uitgelegd waarom de grondrechten zo in het oog springen als het erom gaat Europa dichter bij de burger te brengen.
EnglishOnly an urban strategy spelling out actual percentages will create sufficient green spaces in cities, and prevent the elimination of those presently enjoyed.
Alleen een stedelijke strategie waarin precieze percentages genoemd worden, kunnen voor voldoende groene ruimtes in steden zorgen en voorkomen dat de bestaande groene ruimtes verdwijnen.
EnglishDeclaration by the Republic of Latvia and the Republic of Hungary on the spelling of the name of the single currency in the Treaty establishing a Constitution for Europe.
Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
EnglishWe have had enough indications and warnings, spelling out that a humanitarian catastrophe is imminent, as winter in Afghanistan is approaching, which is usually extremely harsh.
Er zijn immers voldoende aanwijzingen - en wij zijn ook vaak genoeg gewaarschuwd - dat een humanitaire ramp op handen is met de over het algemeen zeer strenge Afghaanse winter voor de deur.
EnglishAnd it's important to know Igbo is a tonal language, and so they'll say the word "igwe" and "igwe": same spelling, one means "sky" or "heaven," and one means "bicycle" or "iron."
Het is belangrijk te weten dat Igbo een toontaal is, en zo zeggen ze het woord 'igwe' en 'igwe': dezelfde spelling, het een betekent 'lucht' of 'hemel', en het andere betekent 'fiets' of 'ijzer'.