EN

speculative {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
speculative (ook: putative)
We threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
We dreigen met een nieuwe speculatieve aanval op hun munt.
How can you tell the difference between a speculative transaction and a cover operation?
Want hoe gaan wij een speculatieve transactie van een dekkingsoperatie onderscheiden?
Fourthly, we should stress the need to avoid speculative market trends.
Ten vierde dienen speculatieve tendensen op de markt te worden vermeden.
speculative
Secondly, speculative capital is extremely difficult to identify.
Ten tweede is speculatief kapitaal moeilijk te identificeren.
In addition, it would legitimize a highly speculative system.
Daarnaast zou dan ook nog een zeer speculatief systeem gelegitimeerd worden.
To do so before we have the necessary data would be speculative and premature.
Een uitspraak doen voordat we de benodigde gegevens in handen hebben is speculatief en voorbarig.

Voorbeeldzinnen voor "speculative" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHow can you tell the difference between a speculative transaction and a cover operation?
Want hoe gaan wij een speculatieve transactie van een dekkingsoperatie onderscheiden?
EnglishFourthly, we should stress the need to avoid speculative market trends.
Ten vierde dienen speculatieve tendensen op de markt te worden vermeden.
EnglishTo do so before we have the necessary data would be speculative and premature.
Een uitspraak doen voordat we de benodigde gegevens in handen hebben is speculatief en voorbarig.
EnglishIn addition, we are also dealing with the problem of major international speculative capitalism.
Voorts is er ook het probleem van de grote internationale kapitaalspeculatie.
EnglishIn addition, it would legitimize a highly speculative system.
Daarnaast zou dan ook nog een zeer speculatief systeem gelegitimeerd worden.
EnglishIn the cities, a lot of the cost of property is actually wrapped up in its speculative value.
In de steden komt een groot deel van de prijs van vastgoed voort uit zijn speculatieve waarde.
EnglishWe threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
We dreigen met een nieuwe speculatieve aanval op hun munt.
EnglishFor benefits which at best are vague and speculative.
Om dingen te bereiken die in het gunstigste geval vaag en speculatief zijn.
EnglishAn amendment referring to taxation on speculative capital transfers also suffered the same fate.
Een amendement over de belasting van speculatieve kapitaalbewegingen was hetzelfde lot beschoren.
EnglishSecondly, speculative capital is extremely difficult to identify.
Ten tweede is speculatief kapitaal moeilijk te identificeren.
EnglishAfter all, as has just been said, a universal capital taxation mechanism serves a speculative purpose.
Zoals hier al is gezegd dreigt een algemene kapitaalbelasting de speculatie in de hand te werken.
EnglishHis report is entirely speculative and circumstantial.
Zijn verslag hangt van speculatie en toevalligheid aan elkaar.
EnglishMost of these schemes involve little if any economic activity and are purely speculative.
De meeste van deze schema's kennen nauwelijks of geen economische activiteit en zijn zuivere financiële speculatie.
EnglishWhat are we to do about speculative movements of capital?
Wat moeten wij met de speculatieve kapitaalbewegingen doen?
EnglishAs an instrument to combat the speculative wave currently engulfing our economies, the Tobin tax has an important role to play.
Tobinbelasting vormt een belangrijk instrument tegen de huidige speculatie-economie.
EnglishIt was put forward as a second best solution to put the brakes on short-term speculative movements.
Deze belasting is voorgesteld als een second best oplossing om de speculatieve geldstromen op korte termijn in te dammen.
EnglishTo the effects that I have already mentioned, I would also add the speculative effects and the economic effects.
Aan de al genoemde effecten zou ik nog de effecten van speculatie en de economische effecten willen toevoegen.
EnglishThere is only one reference to the tax on flows of speculative capital - the so-called Tobin tax.
Het document bevat slechts een verwijzing naar een belasting op speculatieve kapitaalbewegingen: de zogenaamde Tobinbelasting.
EnglishSince the bursting of the speculative bubble, most pension funds have shown negative yields.
Sinds de zeepbel van het speculeren op de beurzen is uiteengespat, is het rendement van de meeste pensioenfondsen negatief geworden.
EnglishMrs Roth, I must reject your assertion that the President-in-Office has nothing on as speculative sexism!
Mevrouw Roth, ik moet uw opmerking dat de voorzitter van de Raad niets om het lijf heeft als speculatief sexisme afwijzen!

Synoniemen (Engels) voor "speculative":

speculative
speculation
speculator
English