"specified" in het Nederlands

EN

"specified" - vertaling Nederlands

EN

specified {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
specified (ook: indicated)

Voorbeeldzinnen voor "specified" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
De Commissie kan niet bepalen hoeveel er nodig is om de sector te herstructureren.
EnglishThe financial compensation payable is specified in the agreements themselves.
In de overeenkomsten zelf is de desbetreffende financiële tegenprestatie vastgelegd.
EnglishIt differs quite significantly from the original amounts specified by the Commission.
Het verschilt aanzienlijk van de oorspronkelijke bedragen van de Commissie.
EnglishStrong Community institutions: this issue also needs to be specified.
Ook het punt van de sterke communautaire instellingen behoeft concretisering.
EnglishI would, however, like to make it quite clear that these reasons must be specified.
Ik wil u echter heel duidelijk zeggen dat deze redenen wel geconcretiseerd dienen te worden.
EnglishIt is not specified in either the Council decision or the rapporteur's report.
Dit wordt noch in het besluit van de Raad, noch in het verslag van de rapporteur gepreciseerd.
EnglishOnly waste considered in a particular way and, of course, specified and selected.
Het betreft alleen bepaalde soorten afval, die natuurlijk worden onderscheiden en geselecteerd.
EnglishIt refined and specified certain aspects of the Commission's proposal.
Het heeft enkele aspecten van het voorstel van de Commissie verfijnd en gespecificeerd.
EnglishOnly the tonnage specified on the official prescription should be manufactured.
Alleen de hoeveelheid die gespecificeerd is op het officiële voorschrift mag geproduceerd worden.
EnglishThese derogations are specified in sections 423 and 424 of the standards.
Deze uitzonderingen staan vermeld in sectie 423 en 424 van de normen.
EnglishThe village level needs to be clearly specified and prioritised.
Er is een duidelijke specificatie en prioritering van de village level nodig.
EnglishThe direction these negotiations will take has not yet been specified.
Men heeft nog niet concreet aangegeven in welke richting de onderhandelingen zullen gaan.
EnglishI specified the idea of taking on board the various points of view of the Member States.
Ik heb namelijk gezegd " met inachtneming van de uiteenlopende opvattingen der lidstaten ".
EnglishWe also find the amounts specified by the Committee on Agriculture and Rural Development excessive.
De bedragen die genoemd zijn door de Commissie landbouw vinden wij ook overdreven.
EnglishSecondly, authorization once a specified period of time has elapsed.
Het tweede punt betreft toestemming na afloop van een bepaalde termijn.
EnglishThe possibility of using specified external channels will also be addressed.
De mogelijkheid om op specifieke externe kanalen een beroep te doen zal eveneens worden onderzocht.
EnglishOr has it only been specified points on the agenda that have been debated in public?
Of was dat alleen het geval bij bepaalde punten op de agenda?
EnglishEach product is separately defined with separately specified contents.
De richtlijn geeft een definitie van elk van deze producten en noemt daarbij de ingrediënten.
EnglishThe designation, 'intellectual services'should be specified.
De aanduiding " intellectuele diensten " zou nader omschreven moeten worden.
EnglishThe Commission is fully in agreement with the objectives specified for the partnership.
De Commissie stemt volledig in met de nauwkeurig omschreven doelstellingen voor het partnerschap.