"special thanks to" in het Nederlands

EN

"special thanks to" - vertaling Nederlands

EN

special thanks to [voorbeeld]

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "special thanks to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHere too, you negotiated exceedingly well, for which I offer you our special thanks.
Ook op dat gebied hebt u uitstekend onderhandeld, waarvoor onze uitdrukkelijke dank!
EnglishSpecial thanks also goes to the Commission for its valuable suggestions.
In het bijzonder wil ik de Commissie bedanken voor haar waardevolle adviezen.
EnglishOur special thanks go to Sweden, which acted as President during the first reading.
Mijn speciale dank gaat naar Zweden dat tijdens de eerste lezing het voorzitterschap vervulde.
EnglishI should like to express my special thanks for your contribution, Commissioner.
Ik zou u, mijnheer de commissaris, heel in het bijzonder willen danken voor uw bijdrage daartoe.
EnglishMy own special thanks go to you, Mrs Lienemann, and our own staff here in Parliament.
Ik wil u, mevrouw Lienemann, en onze medewerkers in het Parlement nogmaals van harte bedanken.
EnglishIn addition, we need to give our special thanks once again for the work of Belgium as Council President.
Bovendien moet nogmaals speciaal het Belgische voorzitterschap worden bedankt.
EnglishI am also going to say a few words of special thanks to the Secretary-General.
Ik wil in het bijzonder de secretaris-generaal bedanken.
English   – Mr President, I should like to extend my special thanks to Commissioner Rehn for his reply.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil de commissaris, de heer Rehn, hartelijk bedanken voor zijn antwoord.
English   – Madam President, I should like to give special thanks to Commissioner Kovács for his reply.
-- Mevrouw de Voorzitter, ik wil de commissaris, de heer Kovács, hartelijk bedanken voor zijn antwoord.
EnglishMy special thanks go to the rapporteur, Mr Demetriou.
In het bijzonder wil ik de rapporteur, de heer Demetriou, bedanken.
EnglishFor that my special thanks go to the rapporteur, Mrs Karin Jöns.
Daarvoor mijn speciale dank aan rapporteur Karin Jöns.
EnglishMr President, the Sterckx report is a positive one, for which special thanks are due to the rapporteur.
- Mijnheer de Voorzitter, vooral dankzij de inzet van de rapporteur is het verslag-Sterckx positief.
EnglishOf course I must first express my very special thanks to Mr Van Velzen for the work that he has done as rapporteur.
In de eerste plaats wil ik mijn bijzondere dank uitspreken aan mijn collega Wim van Velzen.
EnglishMy special thanks go to our colleague Mr Mulder, who presented a very cogent argument; we fully endorse the points he made.
Ik dank vooral onze collega Mulder, die zeer verstandig heeft geargumenteerd.
EnglishI therefore extend my special thanks to my colleagues in the group who helped us find compromises.
Ik dank daarom heel in het bijzonder mijn collega's in de fractie die tot de compromissen hebben bijgedragen.
EnglishI would like to give special thanks to Elisabeth Guigou and Elmar Brok for the outstanding job they have done!
Ik zou hun uitdrukkelijk mijn dank willen betuigen voor het uitstekende werk dat zij hebben verricht!
EnglishFor this special thanks go to my colleague, Mr Sacconi.
Daarvoor mijn speciale dank aan collega Sacconi.
EnglishI wish to begin by giving special thanks to Karl von Wogau for his involvement in this process over the last 22 years.
Om te beginnen dank ik met name Karl von Wogau, die gedurende 22 jaar aan dit proces heeft meegewerkt.
EnglishMy special thanks go to French colleagues, from different political groups, who were very active in helping me.
Ik dank in het bijzonder de Franse collega's uit verschillende fracties, die mij zeer actief hebben geholpen.
EnglishThank you, and special thanks to the interpreters.
Ik dank iedereen en in het bijzonder de tolken.

Vergelijkbare vertalingen voor "special thanks to" in Nederlands

thanks tussenwerpsel
thanks zelfstandig naamwoord
special bijvoeglijk naamwoord
to voorzetsel