"special consideration" in het Nederlands

EN

"special consideration" - vertaling Nederlands

EN

special consideration {zelfstandig naamwoord}

volume_up
special consideration
volume_up
speciale nicht {de}

Voorbeeldzinnen voor "special consideration" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is an unacceptable situation, and that alone requires special consideration.
Het is een onacceptabele situatie, en dat alleen al vereist een speciale beoordeling.
EnglishWe would ask that special consideration be given to the position of SMEs.
Speciale aandacht vragen wij voor de positie van het midden- en kleinbedrijf.
EnglishMr President, the Objective 2 Structural Funds deserve very special consideration.
Mijnheer de Voorzitter, doelstelling 2 van de structuurfondsen verdient al onze aandacht.
EnglishPerhaps outlying districts, in particular, can ask to be accorded special consideration.
Wellicht kunnen met name de buitendistricten speciale consideratie eisen.
EnglishNot even in the light of this will it, however, be accepted that we are entitled to special consideration.
Zelfs hier wil men echter geen rekening houden met onze speciale omstandigheden.
EnglishThe herring sector referred to by Mr Gallagher is worthy of special consideration at the moment.
De haringsector, die ook door de heer Gallagher wordt aangehaald, verdient speciale aandacht op dit moment.
EnglishThe desperate plight of the two million minority in the Karen tribe deserves special consideration here.
Daarbij verdient met name de benarde positie van de ongeveer twee miljoen tellende Karen-minderheid de aandacht.
EnglishSpecial consideration will be given to regions with specific needs, such as Kaliningrad and the Arctic region.
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de regio's die specifieke behoeften hebben, zoals Kaliningrad en de noordpool.
EnglishWomen are of inestimable value due to their role as mothers, which is why they deserve special consideration and protection.
Vrouwen vervullen als moeder een rol van onschatbare waarde, en daarom hebben ze speciale aandacht en bescherming nodig.
EnglishI am also pleased that the report strives to take into consideration the special needs of people with disabilities.
Verder stemt het mij tevreden dat er in de aanbeveling naar wordt gestreefd rekening te houden met de bijzondere behoeften van mensen met een handicap.
EnglishI ask you to give special consideration to the problems of Kurdish farmers in Diyarbakir, since winter is approaching.
Ten derde, daar de winter voor de deur staat, moet de Raad bijzondere aandacht hebben voor het probleem van de Koerdische boeren in het gebied om Diyarbakir.
EnglishIn this respect, as a representative of my country, I welcome the special consideration given to rural development under the new Objective 2.
Als vertegenwoordiger van mijn land vind ik het goed dat het platteland in het kader van de nieuwe doelstelling 2 bijzondere aandacht krijgt.
EnglishHowever, we managed to agree that special consideration of the precautionary principle is appropriate for babies and toddlers.
Uiteindelijk zijn we het er dan toch over eens geworden dat het voorzorgsprincipe bij baby's en kleine kinderen extra zorgvuldig in acht moet worden genomen.
EnglishLastly, I should like to draw your attention to the urgent need for special consideration of the possibility of cancelling Mozambique's foreign debt.
Tot slot wil ik erop wijzen dat we nu toch zeker - en dringend - moeten overwegen de buitenlandse schuld van Mozambique af te schrijven.
EnglishHuman rights and the fight against terrorism, in tandem with relations with our main ally, require special focus and consideration.
De mensenrechten en de bestrijding van het terrorisme - - alsook de betrekkingen met onze belangrijkste bondgenoot - - moeten kunnen rekenen op onze bijzondere aandacht.
EnglishOne worthy of special consideration must be the request to governments that they strengthen the environmental dimension of their macro-economic policies.
Een bijzonder belangrijk aspect is het verzoek aan de regeringen om de milieudimensie een belangrijkere plaats te geven in hun macro-economisch beleid.
EnglishWe must also take into consideration the special characteristics of their cultures and, when we have processed the results, we should draw the appropriate conclusions.
We moeten ook rekening houden met hun culturele identiteit en uit het onderhandelingsresultaat zullen we ook de juiste conclusies moeten trekken.
EnglishIn our amendments, we ask that special consideration be given to allocating an additional quota to certain regions that suffer as a result of this unfair disadvantage.
In onze amendementen vragen wij bijzondere aandacht voor de toewijzing van extra quota voor bepaalde regio's die zonder enige rechtvaardiging worden benadeeld.
EnglishThe difficult conditions in which farmers work in mountain regions also warrant special consideration in the common agricultural policy.
De werkomstandigheden van de landbouwers in de berggebieden zijn dermate moeilijk dat een bijzondere behandeling van de berggebieden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid gerechtvaardigd is.
EnglishI hope they will be implemented as quickly as possible and I also call for special consideration for what I call social VAT, a reduction in the VAT on labour-intensive services.
Ik hoop dat die ook zo snel mogelijk worden omgezet in daden en ik vraag ook speciale aandacht voor wat ik de sociale BTW noem, een verlaging van de BTW op arbeidsintensieve diensten.

Vergelijkbare vertalingen voor "special consideration" in Nederlands

special bijvoeglijk naamwoord
consideration zelfstandig naamwoord
special meeting zelfstandig naamwoord
to give consideration werkwoord
to take into consideration werkwoord