"to space out" in het Nederlands

EN

"to space out" - vertaling Nederlands

EN

to space out {werkwoord}

volume_up
2. "drugs", spreektaal
to space out
volume_up
trippen {ww.} [spreek.]
3. Amerikaans Engels

Voorbeeldzinnen voor "to space out" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTalk about your trunk space, check this action out!
Om het eens over de ruimte in je kofferbak te hebben, kijk hier eens naar!
EnglishAnd there is about 1,000 square feet of hanging-out space inside.
En er is zo'n 100 vierkante meter hangplek binnenin.
EnglishSo, it's already sticking out into space enough, and then from that is this, is this small area called the Mediatheque.
Het steekt al voldoende de ruimte in, en daar aan hangt dan dit kleine blokje, de Mediatheque.
EnglishEver try to track a sparrow out of space?
Ooit eens een vogel geprobeerd te vinden vanuit de ruimte?
EnglishIt physically carves out conversation space for one.
EnglishNow, scoop up Long's Peak, and put it out in space.
Schep Long’s Peak op en gooi hem de ruimte in.
EnglishAnd then it also provides them, in the off-season, the ability to actually rent out their space for entirely different things.
Het biedt hun ook de kans om buiten het seizoen de ruimte te verhuren voor totaal andere doeleinden.
EnglishOur only chance of long-term survival is not to remain lurking on planet Earth, but to spread out into space.
Onze enige kans om te overleven op de lange termijn is om niet op Aarde te blijven hangen, maar om ons te verspreiden in de ruimte.
EnglishAs I was building this space, I thought to myself, "Surely I'm not the only guy to have to have carved out a space for his own."
Toen ik deze plek bouwde dacht ik bij mezelf, "ik ben vast niet de enige vent die een plek voor zichzelf heeft geschapen."
English. ~~~ There were moments when he would actually space out for seconds at a time.
Zoals vele autistische kinderen zat zijn geest opgesloten in zijn lichaam Bijwijlen was hij secondenlang helemaal buiten westen.
EnglishWould it not be possible to space it out a bit more and, in this context, to take into account the Court of Auditors ' observation in this respect?
Kan het niet wat regelmatiger en kan wat dat betreft ook aandacht worden gegeven aan de opmerking van de Rekenkamer hierover?
EnglishIt runs out of space.
EnglishThey have to be all the time pointing toward the Sun, and they will be able to spread out in space, because gravity on these objects is weak.
Ze moeten de hele tijd naar de zon gericht zijn, en ze kunnen zich in de ruimte verspreiden, want op zulke objecten is de zwaartekracht zwak.
EnglishIncreasing the space for warnings out of all proportion is not a satisfactory way of achieving the desired goal, i. e. better public health.
Het buiten proportie verhogen van de ruimte voor waarschuwingen is geen afdoend middel om het beoogde doel te bereiken, te weten een betere volksgezondheid.
EnglishThey were so successful in evolution that what we did was to duplicate them over and over and add more and more of them to the brain until we ran out of space in the skull.
Ze waren zo succesvol in de evolutie dat we ze steeds weer gingen dupliceren en er meer en meer aan het brein toevoegden tot de ruimte in de schedel op was.

Vergelijkbare vertalingen voor "to space out" in Nederlands

space zelfstandig naamwoord
out bijwoord
out bijvoeglijk naamwoord
Dutch
to point out werkwoord