"sound system" in het Nederlands

EN

"sound system" - vertaling Nederlands

EN

sound system {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "sound system" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWill the heavens open and "We Are the World" play over the restaurant sound system?
Zal de hemel opengaan en zal "We Are the World" beginnen te spelen in het restaurant?
EnglishWe politicians ought to be putting our faith in a good, sound system of basic pensions.
En wij politici moeten investeren in een solide en goed functionerende basispensioenregeling.
EnglishA second important point appears to me to be the introduction of a sound supervisory system.
Een tweede belangrijk punt lijkt mij een sluitende controle.
EnglishThis trailer housed two turntables, mixer, wet bar, fridge, integrated sound system.
Dit was een trailer met twee draaitafels, een mengtafel, een bar, een frigo, een geïntegreerd geluidssysteem.
EnglishMr President, for the whole week we have been unable to hear the original sound out of this system.
Mijnheer de Voorzitter, deze hele week kunnen wij via de installatie niets meer in het origineel beluisteren.
EnglishSo, no matter how sound the system could be in itself, this democratic control will need to be in place.
Dus, hoe goed het systeem an sich ook zou kunnen zijn, men zal moeten zorgen voor die democratische controle.
EnglishIf a sound insurance system in poultry farming is lacking, we will have no choice but to take action.
Bij het ontbreken van een goed verzekeringssysteem in de pluimveehouderij zul je wel móeten overgaan tot maatregelen.
EnglishSomebody must do something about this sound system.
EnglishSo we are moving on the change of the system of the loss so that we can have a sound system for the future.
We gaan dus verder met het veranderen van het systeem van het verlies, zodat we in de toekomst een gezond systeem krijgen.
EnglishIn our view, a weighted average of the present 15 figures would represent a sound system of remuneration according to work done.
Een gewogen gemiddelde van de huidige 15 bedragen zou ons inziens een verantwoord ' beloning naar werken ' betekenen.
EnglishThe sound system was kind of decent.
EnglishThese are just two instances of the sort of cooperation that will help China build a sound and coherent enforcement system.
Dit zijn slechts twee voorbeelden van het soort samenwerking dat ertoe zal bijdragen dat China een solide en samenhangend handhavingsstelsel kan opbouwen.
EnglishSo starting from a three-dimensional ping sound system, a vibrating vest, a click wheel with voice commands, a leg strip, even a shoe that applies pressure to the foot.
Een driedimensionaal ping-geluidssysteem, een trillende vest, een klikwiel met gesproken commando's, een beenstrip, zelfs een schoen die druk uitoefent op de voet.
EnglishThe road to democracy, to respect for human rights, to a sound administrative and legal system, to the eradication of corruption, seems to be a long road beset with obstacles.
De weg naar democratie, naar respect voor mensenrechten, naar een goed bestuurs- en rechtsstelsel, naar het uitbannen van corruptie, blijkt een lange weg met veel obstakels.
EnglishIn my view, if we do not set up a sound and reliable system - since we are mainly dealing with countries outside of the Union - then we had better brace ourselves for the first scandal.
Ik denk dat, als we geen goed en betrouwbaar systeem opzetten - aangezien we vooral te doen hebben met landen van buiten de Unie - we dan het eerste schandaal kunnen verwachten.
EnglishThe current situation is a test of how sound the euro system actually is, and it is patently clear to the financial market that the public budgets are the weak link in the entire euro cycle.
De huidige situatie is een test hoe degelijk het eurosysteem werkelijk is en het is voor de financiële markt overduidelijk dat de overheidsbudgetten de zwakke steen vormen in het hele eurogebouw.

Synoniemen (Engels) voor "sound system":

sound system

Vergelijkbare vertalingen voor "sound system" in Nederlands

system zelfstandig naamwoord
sound bijvoeglijk naamwoord
sound zelfstandig naamwoord
sound knowledge zelfstandig naamwoord
operating system zelfstandig naamwoord
tracking system zelfstandig naamwoord
coordinate system zelfstandig naamwoord
internal control system zelfstandig naamwoord
accounting system zelfstandig naamwoord
water system zelfstandig naamwoord