"soldiers" in het Nederlands

EN

"soldiers" - vertaling Nederlands

EN

soldiers {meervoud}

volume_up
There is quite a lot to suggest that there were American soldiers present.
Er zijn veel aanwijzingen dat daar Amerikaanse soldaten aanwezig waren.
The detainees at the Guantánamo naval base are not soldiers in an organised army.
De gevangenen in Guantánamo Bay zijn geen soldaten van een georganiseerd leger.
It is peaceful there and soldiers are not needed to guard the pipeline.
Daar is vrede en daar zijn geen soldaten nodig om pijpleidingen te bewaken.

Voorbeeldzinnen voor "soldiers" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere, they use child soldiers from Uganda, who are forced into armed conflict.
Kindsoldaten uit Oeganda worden gedwongen aan gewapende conflicten deel te nemen.
EnglishThe detainees at the Guantánamo naval base are not soldiers in an organised army.
De gevangenen in Guantánamo Bay zijn geen soldaten van een georganiseerd leger.
EnglishWe know that a few Serbian soldiers have now been taken prisoner by the Albanians.
Zoals bekend hebben de Albanezen een aantal Servische soldaten gevangen genomen.
EnglishSoldiers of the militias, but many more civilians, have been killed in the fighting.
Soldaten van de milities, maar veel meer burgers nog zijn in die strijd gedood.
EnglishThere are 370 soldiers that have come back from Iraq that have lost limbs.
er zijn 370 soldaten die teruggekomen zijn uit Irak en ledematen hebben verloren.
EnglishWe had just had a military coup, and soldiers were pervasive in our society.
De militaire coup was pas gebeurd. ~~~ Overal in onze maatschappij zag je soldaten.
EnglishWe have already mentioned one of the cruellest forms of child abuse: child soldiers.
Er is al gepraat over één van de ergste vormen van kindermisbruik, de kindsoldaten.
EnglishIt is up to the Member States to assume responsibility for their soldiers.
Het is aan de lidstaten om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun soldaten.
EnglishAnd thirdly, I had access to all of the 1,000 pictures that these soldiers took.
Ten derde: ik had toegang tot de 1,:,000 foto's die deze soldaten namen.
EnglishCurrently, 4 800 soldiers from the international peacekeeping force are stuck in Kabul.
Momenteel zitten 4.800 soldaten van de internationale vredesmacht vast in Kaboel.
EnglishThese weapons are also largely responsible for the phenomenon of child soldiers.
Deze wapens zijn ook in hoge mate verantwoordelijk voor het fenomeen van de kindsoldaten.
EnglishHe looked at the soldiers and then at the rows of dead bodies in the field.
Hij keek naar de soldaten en daarna naar de rijen dode lichamen op het veld.
EnglishAnd I remember I met a lot of child soldiers -- ex-combatants, as they like to be called.
Ik heb veel kindsoldaten ontmoet -- ex-strijders, zoals ze genoemd willen worden.
EnglishThe Hmong people are living in constant fear of being attacked by Lao soldiers.
Het Hmong-volk moeten constant vrezen dat het door Laotiaanse soldaten aangevallen wordt.
EnglishThe trade in these weapons also sustains phenomena such as child soldiers.
De handel in deze wapens houdt mede een fenomeen als kindsoldaten in stand.
EnglishThere are 14 000 Syrian soldiers stationed there, which is 14 000 too many.
Er zijn in Libanon 14 000 Syrische soldaten en dat zijn er 14 000 te veel.
EnglishThe violence committed against them by your troops and soldiers will not prevail.
Het geweld van uw leger en uw soldaten tegen hen zal niet overwinnen.
EnglishThe people of Burma suffer at the hands of their own government soldiers.
De bevolking van Birma zucht onder het juk van haar eigen regeringstroepen.
EnglishSoldiers have forced her to watch as her husband was tortured and killed.
Soldaten hebben haar gedwongen toe te kijken hoe haar man werd gemarteld en vermoord.
EnglishMan: The soldiers with clubs this long beat us to get a confession.
Man: Soldaten met zulke lange stokken sloegen ons, om een bekentenis te krijgen.