"solar radiation" in het Nederlands

EN

"solar radiation" - vertaling Nederlands

EN

solar radiation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
solar radiation
volume_up
zonnestraling {de}
The bizarre proposal to include solar radiation has been removed.
Het bizarre voorstel om zonnestraling op te nemen, is geschrapt.
The changes in the intensity of solar radiation are apparently mainly responsible for the temperature fluctuations on earth.
De wisselingen in de intensiteit van de zonnestraling zouden voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de temperatuurschommelingen op aarde.
My wish is that in future we will be able to deal with the issue of solar radiation flexibly, without pointless legislation or bureaucracy.
Mijn wens is dat de kwestie van de zonnestraling in de toekomst op een flexibele manier kan worden behandeld, zonder onnodige regelgeving of bureaucratie.

Voorbeeldzinnen voor "solar radiation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSolar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Zonnestralen bestaan nu juist weer uit infrarode en ultraviolette stralen en direct licht.
EnglishThe bizarre proposal to include solar radiation has been removed.
Het bizarre voorstel om zonnestraling op te nemen, is geschrapt.
EnglishI agree with it – it is a good piece of legislation – with the sole exception of the inclusion of solar radiation.
Ik sta erachter - - het is een goed voorstel - - maar wat ik niet goedvind, is dat natuurlijke straling erin is opgenomen.
EnglishThe changes in the intensity of solar radiation are apparently mainly responsible for the temperature fluctuations on earth.
De wisselingen in de intensiteit van de zonnestraling zouden voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de temperatuurschommelingen op aarde.
EnglishMy wish is that in future we will be able to deal with the issue of solar radiation flexibly, without pointless legislation or bureaucracy.
Mijn wens is dat de kwestie van de zonnestraling in de toekomst op een flexibele manier kan worden behandeld, zonder onnodige regelgeving of bureaucratie.
EnglishAs for solar, or natural, radiation, we would like to take a different approach, which can be done by means of the subsidiarity clauses that we have at our disposal.
Maar met de zonnestraling, de natuurlijke straling, daar willen wij toch anders mee omgaan, en dat kán ook met de subsidiariteitclausules waarover wij beschikken.
EnglishIn the Second World War, too, the existence of solar radiation was demonstrated by studies of interference that was detected by the radar stations of Great Britain.
Ook in de Tweede Wereldoorlog werd het bestaan van radiostraling door de zon aangetoond door studies van storingen die werden gedetecteerd door de radarstations van Groot-Brittannië.
EnglishThat would have relieved our fear that the states would be obliged to transpose the rules on solar radiation because they are referred to in the framework directive.
Dat had onze vrees kunnen wegnemen dat de lidstaten alsnog verplicht worden om de voorschriften inzake zonnestraling om te zetten, omdat hiernaar in de kaderrichtlijn wordt verwezen.
EnglishOn the other hand, the question of solar radiation, in other words radiation from natural sources, proved controversial, so I would like to say a few words about it.
Er bleek evenwel nogal wat verschil van mening te bestaan op het punt van zonnestraling, oftewel straling afkomstig van natuurlijke bronnen, en daarop zou ik dan ook kort in willen gaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "solar radiation" in Nederlands

radiation zelfstandig naamwoord
solar bijvoeglijk naamwoord
solar zelfstandig naamwoord
solar cell zelfstandig naamwoord
microwave background radiation zelfstandig naamwoord
blackbody radiation zelfstandig naamwoord
electromagnetic radiation zelfstandig naamwoord
infrared radiation zelfstandig naamwoord
solar energy zelfstandig naamwoord
solar flare zelfstandig naamwoord
solar panel zelfstandig naamwoord
solar wind zelfstandig naamwoord
solar foil zelfstandig naamwoord
radioactive radiation zelfstandig naamwoord