EN

society {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Within society, there are clashing views of society and opposing group interests.
Binnen de samenleving bestaan botsende maatschappijvisies en tegengestelde groepsbelangen.
Ladies and gentlemen, demographic developments are changing our society.
Dames en heren, onze samenleving verandert door de demografische ontwikkelingen.
The second pillar of the information society is society and its societal aspects.
De tweede pijler van de informatiemaatschappij is de samenleving met haar sociale aspecten.
This is an example of what an organized society can do, a society that acts.
Dat kan een georganiseerde maatschappij doen... een maatschappij die handelt.
But the impact of these corporate decisions affects the whole of society.
Deze bedrijfsbeslissingen hebben echter gevolgen voor de maatschappij als geheel.
South Africa, terrible atrocities had happened in the society.
Zuid-Afrika, verschrikkelijke wreedheden hadden plaatsgevonden in de maatschappij.
Industry has a responsibility to the wider society.
Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap als geheel.
Criminals thrive on the indulgence of society's understanding.
De misdaad neemt toe als de gemeenschap te tolerant wordt.
It goes like this -- we've declared war on work, as a society, all of us.
Het gaat als volgt -- We hebben de oorlog verklaard aan werk, wij allemaal, als gemeenschap.
society (ook: club)
Elke club, iedere vereniging heeft er een.
The Commission proposals which we have before us today, studies by the high level group, the Club of Brussels, the information society forum,... and just too many to name.
De Commissievoorstellen die wij vandaag hier behandelen, studies van de high level group, de Club van Brussel, het informatiemaatschappijforum, teveel om op te noemen.
I think it would be irresponsible if we were draw a veil over the issue by saying: 'just to pacify you, we will set up an interminable debating society, or a temporary committee
Ik vind het onverantwoordelijk om dat verstoppen, en de bevolking alleen maar een kalmeringstablet te geven door een club voor eindeloze discussies in de vorm van een ad hoc commissie op te richten.
Hij zegt: "Zoals de Vereniging voor Dierenbescherming?"
And I said, "Yes, like the Humane Society.
Ik beaam het: "Ja, zoals de Vereniging voor Dierenbescherming."
Elke club, iedere vereniging heeft er een.
society (ook: circle, club, halo, orb)
Duties at work must not exclude anyone from his or her own family or from society.
De eisen die het werk stelt mogen niemand uit de kring van het eigen gezin of de maatschappij uitsluiten.
Its aim should be to support those who are currently planting the seeds of a civil society and democratic politics.
Wij moeten onze hulp richten tot concrete maatschappelijke kringen en concrete politieke groeperingen: tot gemeenten, niet-gouvernementele organisaties, scholen, de jeugd.
This huge amount of money was obviously noticed in political circles and part of the profits was taken for the benefit of society.
In politieke kringen is dit grote bedrag natuurlijk niet onopgemerkt gebleven en werd een deel van de winst voor de maatschappij gebruikt.
The Brazil Ornithological Society -- so now we're talking only birds -- claims that we have too little knowledge about the species in nature.
Het Braziliaanse Ornithologische Gezelschap, we hebben het nu alleen over vogels, meent dat wij te weinig kennis hebben over de soorten in de natuur.
But the real award came from Society for Newspaper Design.
Maar de echte prijs kwam van het "Genootschap voor Krantenontwerp".
And so we have started a global penguin society to try to focus on the real plight of penguins.
Dus zijn we een wereldwijde pinguïn genootschap gestart om te proberen focussen op de echte situatie van pinguïns.
Genootschap der Vrienden
society (ook: circle, club)
NL

Royal Society {de}

volume_up
Royal Society
Allerlei mensen kwamen naar de Royal Society, zoals ze het noemden.
And there was all kind of people that would come to the Royal Society, they called it.
Nu, het volgende, "De voorzitter van The Royal Society werd door een openbaring sterk overtuigd van het feit" -- (Gelach) -- "...
Now, the next one, "The President of The Royal Society Has Been Vouchsafed a Strong Inner Conviction" -- (Laughter) -- "...
Dat zou namelijk indruisen tegen de bevindingen van de British Royal Society - die is van mening dat het wetenschappelijk bewijs niet geleverd is.
This is contrary to the views of the British Royal Society, which finds that the scientific case has not been made.

Voorbeeldzinnen voor "society" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.
Het bedreigt de rechtsstaat, de democratie, de burgerrechten, onze fundamenten.
EnglishOnly the worker's struggle will really improve the position of women in society.
Pas dan zal ook de positie van de vrouw in de samenleving kunnen worden verbeterd.
EnglishThe cause, of course, is poverty, criminality and a breakdown in civil society.
De oorzaak is uiteraard armoede, criminaliteit en kortsluiting in de samenleving.
EnglishIn this context, consideration should be given to the weaker members of society.
Daarbij moet rekening worden gehouden met de zwakke groepen in de samenleving.
EnglishNone of this brings Europe's citizens one step closer to the information society.
Zo komen de burgers van Europa met de informatiemaatschappij geen stap verder.
EnglishMr President, is a voluntary service still a valid proposition in our society?
Mijnheer de Voorzitter, heeft vrijwilligerswerk in onze samenleving nog waarde?
EnglishHow does television evolve over time, and what does this say about our society?
Hoe evolueert televisie in de loop der tijd, en wat zegt dit over onze samenleving?
EnglishThese images from the American Society for Microbiology show us the process.
Deze afbeeldingen van de American Society for Microbiology tonen ons het proces.
EnglishThe Union can foster these processes by focusing its attention on civil society.
De Unie kan deze processen steunen door veel aandacht te geven aan de civil society.
EnglishIt will be possible to wage information society wars by means of the networks.
Via de netwerken kunnen in de informatiemaatschappij oorlogen worden uitgevochten.
EnglishWe must do all we can to bring about a society in which we can all live together.
Wij moeten al het mogelijke doen om een samenleving op te bouwen voor ons allemaal.
EnglishIn the information society in which we now live, propaganda is counter-productive.
In de informatiemaatschappij van vandaag de dag werkt propaganda contraproductief.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Het hoort bij de moderne samenleving om op meerdere plaatsen werkzaam te zijn.
EnglishI should like to say that the definition of a drugs-free society is a good one.
Naar mijn mening is de definitie van een drugsvrije samenleving een goede definitie.
EnglishSociety will benefit from the quickest possible implementation of these, therefore.
De maatschappij is erbij gebaat deze dan ook zo spoedig mogelijk te implementeren.
EnglishThe situation is totally impossible for Turkish society and the Turkish Government.
Voor de Turkse samenleving en de Turkse overheid is de situatie volkomen hopeloos.
EnglishThe information society is therefore not for everyone, but only for the few.
De informatiemaatschappij is dus niet voor iedereen, maar slechts voor enkelen.
EnglishPublic service in television is a fundamental concept in a democratic society.
De publieke televisie is een fundamenteel begrip in een democratische maatschappij.
EnglishThe fight against cancer is one of the main challenges facing today's society.
Kankerbestrijding is ook een van de belangrijkste taken van de huidige samenleving.
EnglishThird thing on my checklist: relations with friendlies that can sustain the society.
Derde punt op mijn lijst: goede relaties die de beschaving kunnen ondersteunen.