EN

socially responsible {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
socially responsible
We should, however, be fighting for socially responsible government even more than for socially responsible entrepreneurship.
Maar meer nog dan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden wij moeten vechten voor maatschappelijk verantwoord regeren.
The partnership we now have reflects a more poverty-oriented, more socially-responsible view compared to that held during those times.
Nu is ons partnerschap meer gericht op armoedebestrijding en maatschappelijk verantwoord handelen.
The third point was the reporting, in a verifiable and readily understood format, of what companies claim to do by way of socially responsible business management.
Het derde punt was het controleerbaar en inzichtelijk verslag doen van wat een bedrijf aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zegt te doen.

Voorbeeldzinnen voor "socially responsible" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAsk yourself, is this company behaving in a socially responsible way?
Vraag jezelf af, gedraagt dit bedrijf zich op een maatschappelijk verantwoorde manier?
EnglishTotal Fina presents itself as a socially responsible enterprise.
Luisteren naar de ondernemingsraad is dan toch wel het minste wat je zou moeten doen.
EnglishThe question that arises is this: how can we encourage socially responsible restructuring?
De vraag die wordt gesteld is: hoe moeten we maatschappelijk verantwoorde herstructureringen bevorderen?
EnglishSo I call on business too to be as socially responsible as possible when making investments.
Ik roep dan ook het bedrijfsleven op om zoveel mogelijk te werken met sociaal verantwoorde investeringen.
EnglishI would like fisheries to be economically sustainable, environmentally responsible and socially acceptable.
Ik wil een economisch draagkrachtige, ecologisch verantwoorde en sociaal aanvaardbare visserij.
EnglishCompanies are increasingly being expected to behave in an ethical and socially responsible manner.
Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij zich op een ethische en maatschappelijk verantwoordelijke manier gedragen.
EnglishThe partnership we now have reflects a more poverty-oriented, more socially-responsible view compared to that held during those times.
Nu is ons partnerschap meer gericht op armoedebestrijding en maatschappelijk verantwoord handelen.
EnglishThis is what makes the Barroso Commission so very socially responsible, and Parliament is one hundred per cent behind its social aims.
Het Europees Parlement staat voor 100 procent achter de Commissie-Barroso in deze sociale kwesties.
EnglishFor us as well this is about an overall proactive and socially responsible approach to the management of industrial change.
Ook voor ons draait het hier om een algemene proactieve en sociaal verantwoorde aanpak van de industriële verandering.
EnglishWe all must be socially responsible about protecting the environment because it is inherently a finite resource.
Wij moeten allemaal de sociale verantwoordelijkheid voor milieubescherming dragen, aangezien het milieu van nature een eindige bron is.
EnglishWe should, however, be fighting for socially responsible government even more than for socially responsible entrepreneurship.
Maar meer nog dan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden wij moeten vechten voor maatschappelijk verantwoord regeren.
EnglishIt states that European companies regard themselves as an integral part of society which means that they operate in a socially responsible way.
Hierin staat: " De Europese bedrijven zijn van mening dat zij een onverbrekelijk deel uitmaken van de samenleving.
EnglishNow I come to Amendments Nos 3 and 12, which relate to production under environmentally and socially responsible conditions.
Ik kom nu tot de amendementen 3 en 12, die betrekking hebben op produktie in uit milieu- of sociaal oogpunt verantwoorde omstandigheden.
EnglishThe oil companies would be well advised to show themselves to be socially responsible and to develop alternative energy systems.
Het zou de olieconcerns sieren als ze maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden tonen en duurzame energiesystemen zouden ontwikkelen.
EnglishThe necessary integration of the countries of central and eastern Europe must be managed judiciously and in a socially responsible manner.
De noodzakelijke integratie van de Midden- en Oosteuropese landen moet met inzicht en sociale verantwoordelijkheidszin gebeuren.
EnglishWe must pursue the ambition of fighting climate change, and we must do this in an economically and socially responsible manner.
We moeten werk maken van de ambitie om klimaatverandering te bestrijden en dit moeten we doen op een economisch en sociaal verantwoorde manier.
EnglishAnd particularly, how can it lead to the creation of buildings which consume less energy, create less pollution and are more socially responsible?
Met name: hoe kan ze leiden naar de creatie van gebouwen die minder energie gebruiken, minder vervuilen en sociaal meer verantwoord zijn?
EnglishIf enlargement to the east is to be conducted in a socially responsible way, priority must be given from the outset to education and training programmes.
Een sociaal verantwoorde uitbreiding in oostelijke richting moet van bij het begin ook de onderwijs- en opleidingsprogramma's bevorderen.
EnglishIn the longer term, a socially and ecologically responsible programme needs to be set up to help farmers and to restore the environment.
Voor de langere termijn is het nodig dat er een sociaal-ecologisch verantwoord programma wordt opgesteld om de boeren te helpen en de natuur te herstellen.
EnglishThese debates on issues of maritime safety highlight the importance of actions that are public-spirited and socially responsible.
De debatten over veiligheid op zee tonen duidelijk aan hoe belangrijk het voor de maatschappij is dat er van overheidswege verantwoordelijke actie wordt ondernomen.

Vergelijkbare vertalingen voor "socially responsible" in Nederlands

responsible bijvoeglijk naamwoord
to be responsible werkwoord
to hold responsible werkwoord
jointly responsible bijvoeglijk naamwoord
socially acceptable bijvoeglijk naamwoord
to be made feel responsible werkwoord