"social work" in het Nederlands

EN

"social work" - vertaling Nederlands

EN

social work {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Some people in the past have derided that sort of work as nation-building or social work.
Er zijn mensen die dit soort werkzaamheden in het verleden hebben afgedaan als de opbouw van een natie of maatschappelijk werk.
We are not engaged in what has occasionally been rather derisorily described as nation-building or, by one distinguished politician, as social work.
We zijn niet bezig met wat spottend wel nation-building wordt genoemd of, zoals een vooraanstaand politicus het noemde, maatschappelijk werk.
It is not irrelevant to security to engage at the moment in what some people rather sneeringly call social work in Afghanistan.
Het is wel degelijk van belang voor de veiligheid als wij ons op dit moment in Afghanistan bezighouden met wat sommige mensen nogal laatdunkend maatschappelijk werk noemen.

Voorbeeldzinnen voor "social work" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe recommend preventive work, treatment, social education and rehabilitation.
Wij bepleiten preventieve inspanningen, behandeling, sociale training en rehabilitatie.
EnglishA single whole with three components: work, social security and income.
Een geheel van drie componenten: werk, sociale bescherming en inkomen.
EnglishAnd in any event, we urgently need to restore the link between work and social protection.
We moeten trouwens ook dringend het koppelteken tussen werk en sociale bescherming herstellen.
EnglishI should also like to thank the Committee on Employment and Social Affairs for its work.
Ik wil eveneens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van harte bedanken voor haar werk.
EnglishThe Council has been very conscious of the need to ensure a social dimension to its work.
De Raad is zich ervan bewust dat hij zijn werkzaamheden een maatschappelijke dimensie moet geven.
EnglishIt is strange that it is only in the area of work and social rights that this is almost the norm!
Het is toch vreemd dat alleen op het vlak van arbeid en arbeidsrechten dit bijna de regel is!
EnglishThey are intergenerational equity, distribution of work, social and family policy and immigration.
Deze zijn: billijke generatiebetrekkingen, werkverdeling, sociaal en gezinsbeleid, en immigratie.
EnglishI wrote a book about eight incredible people all over this country doing social justice work.
Ik schreef een boek over acht buitengewone mensen die, verspreid over het land, sociaal rechtvaardigheidswerk doen.
EnglishAnd I spent a couple of weeks going around with a social work agency that ministered to the homeless.
En ik liep een paar weken mee met medewerkers van de sociale dienst, die zich met de daklozen bezig hielden.
EnglishMr President, I have to speak about matters concerning work, social issues and employment.
Mijnheer de Voorzitter, ik moet spreken over de problemen op het gebied van arbeid, sociale zaken en de werkgelegenheid.
EnglishTwo guidelines call explicitly on the Member States and the social partners to work towards this.
In twee richtsnoeren worden de lidstaten en de sociale partners expliciet opgeroepen actie te ondernemen op dat vlak.
EnglishSome people in the past have derided that sort of work as nation-building or social work.
Er zijn mensen die dit soort werkzaamheden in het verleden hebben afgedaan als de opbouw van een natie of maatschappelijk werk.
EnglishIt is incredibly important to talk about social integration, work for all, good quality work.
Het is ongelooflijk belangrijk om zaken als sociale integratie, werk voor iedereen en werk van goede kwaliteit te bespreken.
EnglishSuffice it for me to refer to the impact on families, social contacts, voluntary work and care for others.
Ik hoef maar te wijzen op de gevolgen voor gezinnen, sociale contacten, vrijwilligerswerk en de zorg voor anderen.
EnglishMrs Van Lancker's report presents the Commission and its legislation as the real engine of social work.
In het verslag-Van Lancker wordt de Commissie en haar wetgeving beschreven als de werkelijke motor achter het sociale werk.
EnglishIs access to part-time work a social right?
Is het recht op deeltijdwerk een sociaal recht?
EnglishI commend Mr Menrad and the Committee on Employment and Social Affairs for their work on employee rights.
Ik wil mijn waardering uitspreken voor het werk van de heer Menrad en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken op het gebied van de rechten van de werknemer.
EnglishThe third problem is this: you have addressed the issue of the quality of work but, in my opinion, the social content of work is largely disregarded.
Het derde probleem is mijns inziens dat u nauwelijks naar de sociale aspecten van werk gekeken hebt en alleen naar de kwaliteit.
EnglishWe believe that issues surrounding safety and health at work, social protection or healthcare are not the responsibility of the EU.
Wij vinden dat vraagstukken rond de arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en gezondheids- en ziekenzorg geen verantwoordelijkheid van de EU zijn.
EnglishFurther, it also allows the skills of the so-called third age to be put to good use through social ventures and voluntary work, though not exclusively in these areas.
Deze vorm van samenwerking biedt bovenal de gelegenheid om de deelneming aan het actieve arbeidsleven te stimuleren.

Vergelijkbare vertalingen voor "social work" in Nederlands

social bijvoeglijk naamwoord
work zelfstandig naamwoord
to work werkwoord